We halen het niet

Nederland vergrijst in rap tempo en heeft tegelijkertijd een woningtekort. Realisatie van meer passende woningen voor ouderen kan zorgen voor doorstroom op de woningmarkt en een efficiëntere benutting van de bestaande woningvoorraad. Met het Programma Woon en Zorg van het ministerie van BZK uit 2022 stelde het kabinet zichzelf de ambitie om 290 duizend woningen voor ouderen te bouwen tot 2030. Door moeilijke omstandigheden in de bouw staat de woonzorgopgave onder druk.
 
seniorenwoningen
 
Dit beleidsuitgangspunt vergt dat er tot 2030 jaarlijks gemiddeld 36.000 nieuwe seniorenwoningen moeten komen, maar in 2024 komen er slechts zo'n 2800 bij. De komende twee jaar blijft het aantal opleveringen ook rond dit aantal steken, meldt ABN Amro. De oorzaken voor het grote tekort zijn de bekende problemen in de bouwsector: het onaantrekkelijker geworden investeringsklimaat door de hogere rente, dure grond en een tekort aan bouwlocaties.

Perspectief

Het realiseren van ouderenwoningen is extra lastig deze dicht bij faciliteiten moeten liggen en juist hier weinig grond beschikbaar is die ook nog betaalbaar is. Het aandeel woningen ten behoeve van ouderen is 3,7 procent van de woningen die in 2024 worden gerealiseerd. Voor 2025 en 2026 zijn er respectievelijk plannen voor 3.000 en 2.500 woningen voor ouderen.

Het overgrote deel van de nieuwe woningen voor ouderen valt in het huursegment. Dat betreft zowel toegankelijke ‘drempelloze’ huurwoningen als zorgwoningen die ingrijpender zijn aangepast aan zorgbehoevende ouderen. De meeste woningen ten behoeve van ouderen worden gerealiseerd in Zuid-Holland en Noord-Holland. Afgezet tegen de bestaande woningvoorraad is het aantal woningen ten behoeve van ouderen in deze provincies echter bijzonder laag. Dat geldt evenzeer voor de andere provincies. In Flevoland worden nog relatief de meeste woningen voor ouderen gebouwd. Per 100.000 bestaande woningen bedraagt daar het aantal nieuwe seniorenwoningen tussen 2020 en 2030 ongeveer 200, afgaande op de huidige bouwplannen. Na Flevoland volgen Groningen (130 ouderenwoningen per 100.000 bestaande woningen) en Zeeland (120) op ruime afstand.

De noodzaak is dus om de bestaande woonvoorraad geschikt te maken voor zelfstandig wonen van kwetsbare groepen. (www.infravitaal.nl) .

Literatuur

ABNAMRO. Sectorrapport Stand van zaken vastgoed. 6 mei 2024