Tips voor ondernemingsplannen

13599008_s, ondernemingsplannen

Een succesvol zakenplan van een onderneming vormt een routebeschrijving naar de toekomst, waarin de doelstellingen van het bedrijf worden vastgelegd. Tevens is het de basis voor het aantrekken van financieringen. Er zijn een aantal vereisten waaraan een ondernemingsplan in ieder geval moet voldoen.

 1. Ondernemingsplannen als marketing instrument

  Een ondernemingsplan is in eerste instantie een marketing instrument. In bijna alle gevallen wordt het gebruikt om investeerders en of banken te overtuigen dat de financiering van het plan gerechtvaardigd is. De juiste marketing van het zakenplan houdt in dat investeerders middels een makkelijk leesbaar verhaal geënthousiasmeerd worden over de unieke visie van de ondernemer. Daar zijn géén 200 pagina's voor nodig.

 2. Betrek de concurrentie bij het plan

  Suggereren dat een ondernemingsplan betrekking heeft op een markt waar géén concurrentie bestaat is een doodzonde. Voor een investeerder betekent het ontbreken van concurrentie dat er géén markt is. Veel beter is de directe en indirecte concurrentie breed uit te meten, maar tegelijkertijd aan te geven waar hun zwaktes liggen en hoe dat allemaal verbeterd kan worden.

 3. Maak een doelgroepanalyse

  Het marktonderzoek dat uiteraard onderdeel uitmaakt van elk ondernemingsplan dient te beschrijven welke de doelgroepen zijn voor de aangeboden producten en/of diensten en welk marktaandeel men denkt te kunnen veroveren. Als men het beoogde marktsegment voldoende weet af te bakenen is een aannemelijk marktaandeel makkelijker te verdedigen.

 4. Analyseer klantbehoeften

  De beschrijving van de doelgroep dient onder meer een diepgaande analyse van de wensen van de klant te bevatten. In hoeverre is de implementatie van het zakenplan in staat de behoeften van de klant te bevredigen. Waarin onderscheidt zich dat van de aanpak van de concurrentie?

 5. Werp obstakels op voor de concurrentie

  Het ondernemingsplan moet kunnen aantonen dat de aanpak niet eenvoudig te kopiëren is en dat klanten geen makkelijk alternatief hebben. Hoe meer obstakels de gekozen strategie opwerpt voor de concurrentie, des te succesvoller zal het plan zijn.

 6. Gebruik bij ondernemingsplannen realistische veronderstellingen

  De financiële veronderstellingen waarop het ondernemingsplan gebaseerd is dienen realistisch en consistent te zijn. Ervaren investeerders die een bepaalde branche goed kennen zijn op de hoogte van de gebruikelijke kengetallen. Onderzoek naar de concurrenten geeft inzicht in groeicijfers, verhoudingen tussen omzet en personeelsbestand, marges, reclamebudgetten enz. Vermijd in ieder geval een te rooskleurige voorstelling van de te verwachten gang van zaken aangezien een teleurstelling meestal ook een financieringstekort in de toekomst oplevert.

 7. Begin het zakenplan met een duidelijke samenvatting

  Punt 1 indachtig is het zaak, na de totstandkoming van het zakenplan, een samenvatting ervan te creëren die kort en bondig de essentie weergeeft en tevens de inleiding vormt. De doelstelling daarvan is de aandacht van de lezers vast te houden en enthousiasme op te roepen voor het zakenplan. Een goed zakenplan moet leiden tot een uitnodiging voor een verdere persoonlijke toelichting.

 8. Gebruik een adviseur met een goede reputatie

  Deze tips voor ondernemingsplannen helpen u al een stuk op weg, maar het inschakelen van een adviseur ter toetsing van het ondernemingsplan verdient een zeer sterke aanbeveling. Die dient als eerste overtuigd te worden en kan waar nodig aanpassingen aanbevelen. Als klankbord is een ervaren en onafhankelijke adviseur onmisbaar.

Indien u ondanks deze tips nog vragen heeft over het opstellen van een succesvol zakenplan of kredietaanvraag, stelt u zich dan gerust in
verbinding met ons via onze contactpagina.

Bovendien kunt u nog meer nuttige tips vinden op onze overige Tippagina's en op ons Blog.

 
Categorie Organisatie Advies

© Multiraedt 2023