partnerpensioen

Het partnerpensioen werd lang gezien als het verzorgen van de achtergebleven partner van de overleden medewerker.

In het niveau van het partnerpensioen is de laatste jaren, al dan niet bewust, een forse verandering gekomen. Hoe hoog is het inkomen van de partner van een overleden werknemer in jullie pensioenregeling. 70%? Van ….? Hoe hoog als het ouderdomspensioen al is ingegaan? Wordt het partnerpensioen jaarlijks door inflatie uitgehold? Er zijn nog meer vraagtekens.

Hoogte partnerpensioen

Veel werknemers gaan ervan uit dat het partnerpensioen ongeveer 70% van het inkomen zal bedragen. Dit zou voldoende kunnen zijn om op dezelfde manier door te leven. Maar de meeste verzekerde inkomens komen veel lager uit. De visie van veel pensioenadviseurs is dan ook dat de partner gewoon weer voor zichzelf moet gaan zorgen na overlijden van de partner. Is dit ook de visie van de OR?

Gebruikelijk is het partnerpensioen 1,16% van de pensioengrondslag. Alle te bereiken dienstjaren tellen mee, dus vanaf de eerste dag dat de medewerker in dienst is bestaat recht op een volledig partnerpensioen.

Rekening houden met de Aow

Bij de berekening van de hoogte van het partnerpensioen moet rekening worden gehouden met de Aow. Dit is op zich raar, omdat de Aow voor de partner van een overleden werknemer pas ingaat als hierop het eigen recht ontstaat. Zo rond de 67 jaar dus. Om deze reden wordt bij veel ondernemingen die ook voor de partner van de overleden werknemers wil zorgen, het Anw hiaat verzekerd.

Een rekenvoorbeeld voor partnerpensioen zonder verzekering van het Anw-hiaat:

Salaris € 35.000,00 (modaal)

Franchise € 13.000,00

Pensioengrondslag (salaris -/- franchise) € 22.000,00

Werknemer kan 40 jaar werken bij deze werkgever

Partnerpensioen 1,16% maal aantal dienstjaren * pensioengrondslag = € 10.208,00

 

Dit is 29% van het jaarsalaris en komt niet in de buurt van de 70%

De partner van werknemers die niet hun hele werkzame leven bij dezelfde werkgever werken komen vaak nog veel slechter uit.

Anw

Als de werknemer kinderen heeft onder de 18 jaar, kan er recht zijn op een uitkering uit hoofde van de Algemene Nabestaandenwet (Anw).  De Anw gaat ervan uit dat de partner van de overleden werknemer weer zelf aan de slag gaat (Er zijn niet veel mensen met een kind onder de 18 jaar als hun Aow ingaat). Makkelijk bedacht om aan het werk te gaan, maar bij de huidige hoge (ouderen)werkeloosheid voor velen een utopie.

Als de OR en de werkgever het verzorgen van personeel belangrijk vindt, zou wat extra’s gedaan moeten worden om het partnerpensioen wat op te krikken, bijvoorbeeld door het afsluiten van het Anw-hiaat en het opnemen van een indexatiebepaling op het partnerpensioen.

Indexatie

Wij zien nogal eens dat het partnerpensioen wordt verzekerd en dat dit niet meestijgt met de inflatie. Ondanks dat we nu een lage inflatie hebben gaat de partner van de overleden werknemer er jaarlijks een paar procent op achteruit. Na een jaar of 5 is er zo al meer dan 10% van de koopkracht ingeleverd.

Partnerpensioen bij overlijden na de pensioendatum

Als een ouderdomspensioen ingaat belooft de uitvoerder om een bedrag uit te keren zolang de ex-werknemer leeft. Zou deze komen te overlijden en er kan een partner achterblijven, willen de meeste werknemers uiteraard ook dat er dan een partnerpensioen wordt uitgekeerd.

Om deze reden is een bepaling opgenomen dat de werknemer en diens partner op de pensioendatum een keuze hebben om dit wel of niet mee te verzekeren. Als dit wordt verzekerd gaat de pensioenuitvoerder ervan uit dat zij langer zal moeten uitkeren en dit kost dus geld. De vraag is dan of er in de pensioenregeling wel gespaard is om dit partnerpensioen dat na de pensioendatum gaat uitkeren wel gespaard is. Of gaat dit ten koste van de hoogte van het ouderdomspensioen?

Pensioenvisie: de partner van de overleden werknemer moet gewoon snel voor zichzelf zorgen

Zowel de overheid als veel (adviseurs van) werkgevers gaan er (vaak kostengedreven of onbewust) vanuit dat de partner van de overleden werknemer helemaal niet levenslang verzorgd hoeft te worden. Deze moet gewoon weer (snel) voor eigen inkomen zorgen.

Ook bij beschikbare premieregelingen (het heet niet voor niets beschikbare premie) kan dit een visie zijn om een partnerpensioen te verzekeren dat niet in de buurt komt van 70% van het inkomen. Je zou ook een paar jaarsalarissen kunnen verzekeren (netto uitkering).

Visie OR

Wij adviseren onze relaties om een eigen visie op de hoogte van het partnerpensioen te vormen. Hoe willen wij dat er financieel wordt omgegaan met de partner van de overleden werknemer? Vinden wij zorgen voor belangrijk? En op welk niveau? En hoe lang?

 
 
 
 
Verwante publicaties:

 
 
 
Categorie Financieel Advies