Het klimaatverdrag van Parijs is nu ook ondertekend door de VS en China.

Klimaatverdrag en uw onderneming
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ratificatie klimaatverdrag VS en China

Wat houdt het klimaatverdrag in?

Vanaf 2020 nemen de deelnemende landen (195) maatregelen om de wereldwijde temperatuurstijging te beteugelen tot  max.2° Tot 2020 geldt het verdrag van Kyoto. Parijs gaat echter veel verder. De doelstellingen van het klimaatverdrag zijn:

 • Zo snel mogelijk einde aan de stijging van de uitstoot van broeikasgassen. Halverwege de 21e eeuw moet er een evenwicht zijn tussen alle uitstoot van broeikasgassen en het vermogen van de natuur om ze te absorberen.
 • De opwarming van de aarde moet worden beperkt. De wereldwijde stijging van de temperatuur moet in 2100 beperkt zijn tot 2°C vergeleken met het niveau van vóór de opkomst van de industrie. Er wordt gestreefd om die stijging met 2°C te verlagen tot 1,5 graad.
 • Elke vijf jaar wordt het klimaatbeleid van alle landen geëvalueerd. De eerste controle vindt plaats in 2023.
 • Rijke ontwikkelde landen moeten ontwikkelingslanden met geld helpen hun uitstoot te verminderen. Elk jaar moet er 91 miljard euro beschikbaar worden gesteld.

klimaatconferentie

De Europese Gemeenschap koppelt de volgende getallen aan deze prestatie-indicatoren aan de  doelstellingen van het klimaatverdrag:

 • De uitstoot van CO2 in 2030 moet 40 procent lager liggen dan in 1992;
 • De wereldwijde uitstoot van broeikasgassen moet in 2050 afgenomen zijn met ten minste 50 procent ten opzichte van 1990.
 • In 2100 moet de totale emissie zijn teruggebracht tot nul.
 • In 2030 moet ruim 30% van de energiebehoefte gewonnen worden uit duurzame energiebronnen.

Wat houdt dat in voor Nederland?

De doelstellingen zijn ambitieus en nodig. Waar vroeger Nederland het braafste jongetje van de klas was loopt het nu in de achterhoede. Onlangs zijn er 3 nieuwe kolencentrales geopend! Om aan de verplichting van Parijs te voldoen moeten ze dicht. Dat wil de minister (nog) niet. Blijven ze open dan moet de inspanning op een andere wijze worden geleverd. Hoe dan ook: de milieumaatregelen zullen het grootbedrijf en het mkb pijn gaan doen. De overheid zal met drang en dwang maatregelen gaan invoeren.

kolencentrales

Grote ondernemingen en enkele sectoren kennen reeds het MJA (milieujaarafspraken). Een convenant tussen grootbedrijf, sectoren en de landelijke overheid. Een kernpunt in de MJA is dat de energiebehoefte jaarlijks met 2% afneemt.

Alle ondernemingen zullen dit nu gaan voelen. Niet in convenanten maar in wetgeving. Anders kan Nederland miljarden naar Brussel gaan schuiven en dat willen we niet.

Activiteitenbesluit

Alle ondernemingen moeten voldoen aan het activiteitenbesluit. Een belangrijke verplichting is de Energiebesparingsverplichting. Tot nu toe werd deze maar mondjesmaat gehandhaafd. Dat zal gaan veranderen:

Voor A en B bedrijven geldt:

Alle energiebesparende maatregelen die zich in vijf jaar of korter terugverdienen moeten worden getroffen.  De maatregelen die getroffen moeten worden betreffen alleen energiebesparende maatregelen Duurzame energiemaatregelen zijn geen alternatief voor energiebesparende maatregelen.

C-bedrijven moeten voldoen aan de WABO (wet algemene bepaling omgevingsrecht). Deze bedrijven hebben te maken met maatwerkwetgeving.

Voor alle ondernemingen geldt echter dat er een borging en toetsing moet zijn van de getroffen of te treffen maatregelen. Het bevoegd gezag, meestal de provincie, beoordeeld of er voldoende inspanning is geleverd. Is dat niet het geval, dan zal het bevoegd gezag dwingende maatregelen kunnen opleggen.

activiteitenbesluit

link door naar: activiteitenbesluit

Aanpassingen activiteitenbesluit

Het activiteitenbesluit en de WABO zijn al jaren van toepassing. Om aan de doelstellingen van Parijs te kunnen zullen er meer en aangescherpte prestatie-indicatoren in de wetgeving worden opgenomen. Milieu wordt daarmee een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering.

Borging en toetsing

De onderneming zal de prestatie-indicatoren opgelegd door de overheid, of wellicht nog scherpere indicatoren vanuit een intrinsieke motivatie, moeten vertalen naar bedrijfsdoelstellingen en bedrijfsprestatie-indicatoren, waaruit een meerjaarplan kan worden opgemaakt.

Milieumanagementsystemen

Een managementsysteem kan daarbij helpen. De volgende managementsystemen zijn te gebruiken:

ISOlogo14001

ISO 14001

Het voordeel van een managementsysteem is dat het tot in de haarvaten van de organisatie komt. Bewustwording onder medewerkers,  de leiding toont aan dat het belangrijk is voor de organisatie, concrete verwachtingen en investeringen, continu monitoring t.o.v. het plan.

Je doet het ‘milieu’ er niet even bij.

Voorsorteren

Organisaties kunnen nu al reeds herleiden welke kant het opgaat. Wacht niet  totdat je ‘overvallen’ wordt door regelgeving en je het ‘ondernemen’ onmogelijk wordt gemaakt.

Het is snel te herleiden dat ingezet wordt  op vermindering van CO2 uitstoot tussen 2020-2050 met ruim 50%, dat dit ook voor uw onderneming als een dwingende maatregel gaat gelden.

Een goed geleide organisatie houdt rekening met haar stakeholders en neemt op tijd maatregelen. Dan wordt het een ‘vanzelfzijn’.  Pluk nu de subsidies, neem de maatregelen, wacht niet op regelgeving. Tegen de tijd dat de onderneming ‘moet’ is het nog maar de vraag of zaken nog subsidiabel zijn.

energiesubsidie

Energiesubsidies

Hoe kan ik u van dienst zijn?

 • opzetten en implementeren milieumanagementsysteem ISO14001
 • opzetten en implementeren energiemanagementsysteem ISO50001
 • opzetten en implementeren CO2prestatieladder

Overige diensten

 • opzetten en implementeren kwaliteitsmanagementsysteem ISO9001
 • opzetten en implementeren veiligheidsmanagementsysteem OHSAS18001
 • opzetten en implementeren veiligheidsmanagementsysteem VCA*/VCA**
 • toolboxen
 • werkplekinspecties
 • risico-inventarisaties
 • veiligheidsopleidingen

 
 
 
Publicaties van dezelfde auteur:

 
Categorie Organisatie Advies