Navigeren in de zorg

Binnen de zorg is het een probleem de toegang tot zorg te vinden en als dat gelukt is, om de zorg te regelen. Door het toenemen van pluriforme zorgbehoeften dient het benodigde netwerk individueel te worden ingericht. Door de veelheid aan eisen en randvoorwaarden, die de verschillende zorgstelsels stellen, wordt het steeds lastiger om grip te houden op het eigen leven. Nodig is ondersteuning, die gericht is op de eigen individuele situatie en die ondanks die veelheid aan regels sturing op het zorgproces mogelijk maakt. Het gaat om het realiseren van een op de persoon gerichte benadering.

Toekomstige inrichting

Er is sprake van een aantal trends:

  • Versterken van eigen regie cliënten (autonomie staat centraal; ondersteuning door technologie)
  • Maatwerk: persoonsgerichte zorg (professioneel kijken, denken en doen is gericht op behoeftes, wensen en eisen cliënt)
  • Netwerkstructuren: organiseren van ondersteuning en zorg voor ouderen en een optimale afstemming tussen informele zorg (mantelzorgers en vrijwilligers) en formele zorg
  • Innovatiekracht: samen met ouderen innovaties scheppen en benutten van (beschikbare) mogelijkheden digitale technologie

Kernfactoren bij zorgvragen

Om langer thuis te kunnen blijven wonen is die samenhang tussen het sociale netwerk, persoonsgerichte zorg en zorgtechnologie essentieel. De inzet op het versterken van sociale netwerken belangrijker voor het langer thuis wonen dan het aanpassen van woningen.

Voor veel ouderen spelen vier belangrijke factoren een rol bij het langer zelfstandig wonen: huisvesting, financiën, gezondheid en sociale contacten/ ontmoeting. Deze vier factoren hangen systemisch samen: als in één van de factoren iets verandert, is dat van invloed op de andere factoren. Het gaat er dus om deze vier factoren zo  tot elkaar verhouden dat ze het maximaal mogelijk maken om langer zelfstandig thuis te (blijven) wonen.

Zelf invulling geven

zorgvragen

In toenemende mate denken burgers na over hoe ze wonen en zorg willen regelen in hun eigen buurt of dorp en komen in actie. Er zijn initiatieven die zich richten op onderlinge hulp en gezelligheid, andere kopen zorg in of regelen zelf de Wmo-aanvragen. Kortom er is een infrastructuur nodig die de diversiteit van initiatieven (een logisch voortvloeisel van persoonsgerichte zorg) kan ondersteunen. Daarvoor hebben wij CuraeVitel Balie ingericht.

Het tijdig opsporen van ‘obstakels’ waar senioren tegen aanlopen in het langer zelfstandig wonen en het tijdig aanbieden van mogelijke oplossingen blijkt  van grote invloed te zijn. Daarom bieden we naast zorg ook comfort en woondiensten aan.  Juist die combinatie biedt een vitale en veilige woonomgeving. Door een woonomgeving te creëren met hoogwaardige sensortechnologie en bewoners te betrekken bij de inrichting van de verschillende diensten ontstaat een gemeenschapsgedreven vorm van zorg en wonen.

Het gaat er in de zorgverlening om te komen tot verbinding tussen de eigen mogelijkheden en die van de professionele zorg waarbij de regie bij de bewoner ligt.