Verspreiding ideeën

De 21e eeuw wordt omschreven als een netwerkwereld. Alles wordt met alles verbonden: interactie staat centraal. Omdat gebeurtenissen verbonden zijn worden de waarschijnlijkheid dat ze gebeuren ook verbonden. Organisaties zullen dus anders moeten omgaan met verandering door aan te sluiten bij de wijze waarop ideeën worden gecreëerd, verspreid en geïmplementeerd. De rol van communities en sociale media speelt daarbij een belangrijke rol omdat daarmee ideeën sneller kunnen worden geïnitieerd, gedeeld, verspreid, versterkt leidend tot nieuwe producten/diensten, andere werkwijzen of implementeerbare oplossingen.

Shirky: waar onze communicatie verandert, verandert de samenleving en alle sociale technieken vergroten de vrijheid om samen met anderen doelen na te streven.  Shirky geeft aan dat sociale media zorgen voor een andere manier van samenwerken en groepsvorming. Bijvoorbeeld groepen coördineren zichzelf.

Agenda gericht op flexibilisering

Het is belangrijk om voortdurend goed te blijven bespreken waar samen aan wordt gewerkt, op welke manier dit gebeurt en of hierin nog verbeteringen mogelijk zijn. Belangrijk is te werken vanuit een gedeelde visie. Je werkt binnen de balans van innovatie en uitvoerbaarheid. Hoe zorg je dat nieuwe ideeën ook in de praktijk worden doorgevoerd.
 
netwerkwereld
Met de toenemende verwachtingen bij consumenten en een ongekend niveau van concurrentie, in de huidige flexibele markt, is het nog meer van belang om de exponentiële groei in de digitale technologie te laten aansluiten bij de eigen agenda. Alleen zo kun je volledig meedoen. Op deze manier kunnen de organisaties het huidige business model veranderen en groei in overeenstemming brengen met technologie.

De oplossing lijkt te liggen in het omarmen van de flexibele, non – lineaire denkwijze van startups en het vervolgens toepassen op de gevestigde business. Startups kennen vier kenmerken:

  1. schaalbaarheid: kun je snel groeien;
  2. zoekend: het voortdurend testen en valideren of je product of dienst schaalbaar is;
  3. focus op technologie;
  4. ondernemersmentaliteit

Organisatienetwerken regelen afhankelijkheden en het informatieverkeer tussen partners terwijl er toch sprake blijft van flexibiliteit. Volgens Van Delden (2009) lijken netwerken de optimale coördinatievorm in situaties waarin kennisintensiteit, flexibiliteit en vertrouwen een grote rol spelen. Het gaat daar om vraagstukken die vragen om veel informatie-uitwisseling en behoorlijk onvoorspelbaar zijn. Dat vereist flexibiliteit en continue interactie.

Sturing op effectiviteit

Belangrijk is dat een professioneel of organisatienetwerk stuurt op effectiviteit en niet op doelmatigheid. Een organisatienetwerk is immers een noodzakelijke voorwaarde voor het vinden van effectieve oplossingen voor problemen die complex zijn. De kracht van verbindingen ligt in het kunnen delen van informatie. De inbreng gaat daarmee van financieel kapitaal naar sociaal kapitaal: in staat te zijn tot samenwerkingsrelaties en die ondersteunen met toegang tot informatie en diensten.

De slaagkans van een netwerkstructuur wordt bepaald door differentiatie en integratie. Differentiatie betekent dat je zo veel partners betrekt als nodig, maar ook niet meer dan nodig. Integratie gaat over de samenhang in het netwerk. Dit is nodig om verbinding te brengen tussen de professionals of  organisaties in het netwerk, die autonoom zijn en blijven (Kenis en Cambré 2019).

 

Literatuur

Delden, P. van. (2009). Sterke netwerken. Ketensamenwerking in de publieke dienstverlening. Amsterdam: Van Gennep

Kenis, P. en B. Cambré. (2019). Organisatienetwerken. De organisatievorm van de toekomst. Kalmthout: Pelckmans

Powell, W.W. (1990). Neither Market nor Hierarchy: Network Forms of Organizations. In:  Research in Organizational Behavior. vol. 12, 295-336.

Shirky, C. (2009). Here comes everybody. How change happens when people come together. Londen: Penguin

Shirkey, C. (2010). Cognitive surplus. Creativity and generosity in a connected age, Londen: Allen Lane

Woldendorp, T. en H. Woldendorp. (2019). De start-up professional. Ondernemen als loopbaanstrategie. Amsterdam: SWP