Afgelopen week is geharmoniseerde Europese regelgeving inzake crowdfunding in werking getreden. Dat betekent voor alle zowel bedrijven als beleggers dat zakelijke crowdfunding nu niet alleen nationaal kan plaatsvinden, maar ook over de grenzen heen in de andere Europese lidstaten. Dat vergroot natuurlijk enorm de financieringsmogelijkheden van ondernemingen en de beleggingskansen van investeerders.

Hiermee is een eind gekomen aan een jarenlange lobby om de ontwikkeling van crowdfunding binnen Europa gelijke tred te laten houden met crowdfunding in landen als de Verenigde Staten. De taalbarrières zijn nog wel eenvoudig te omzeilen, maar onderling sterk afwijkende regelgeving vormde tot op heden een flink obstakel. Gemeenschappelijke regels en gelijkgetrokken vereisten voor vergunningen maken grensoverschrijdende crowdfunding veel gemakkelijker en goedkoper.

Het effect van deze harmonisatie zal ongetwijfeld niet onmiddellijk zijn. Marktpartijen zullen nog moeten wennen aan deze nieuwe mogelijkheden. Maar dat die mogelijkheden zeer interessant zijn, daarover bestaat geen twijfel. De EU is een enorme markt die hierdoor alleen maar efficiënter wordt en kan concurreren met andere grote markten in de VS en China.
 
geharmoniseerde crowdfunding

Wat zijn de belangrijkste onderdelen van de nieuwe Europese wetgeving inzake crowdfunding?

In de eerste plaats wordt uniforme regelgeving geïntroduceerd voor crowdfundingdiensten in de EU. Het bereik van crowdfunding platforms wordt daardoor enorm vergroot. Zij mogen met vergunning in alle Europese lidstaten actief zijn. Bovendien is het maximale bedrag dat ondernemers mogen ophalen verdubbeld van € 2,5 mln naar € 5 mln.(berekend over een periode van twaalf maanden per projecteigenaar.)

In de tweede plaats zullen strikte regels investeerders beschermen tegen financiële verliezen. De wet schrijft aanvullende eisen op het gebied van IT en governance voor aan de platforms. Er zal duidelijke en transparante informatie moeten worden verstrekt over de financiële risico’s en kosten, inclusief insolvabiliteitsrisico’s en projectselectiecriteria.

In de derde plaats heeft de Europese toezichthouder, Esma, controle op naleving gedelegeerd aan lokale toezichthouders zoals de AFM. De lidstaten zijn dus zelf verantwoordelijk voor het autoriseren van en toezicht houden op aanbieders van crowdfunding. Crowdfunding is in alle EU-lidstaten toegestaan en overal is dezelfde vergunning van kracht.

In Nederland dient de vergunning bij de AFM worden aangevraagd. Met deze Nederlandse vergunning kan een crowdfunding platform actief zijn binnen de gehele Europese Unie.

Fijn slijpen van de regels zal nog volgen

De grote lijnen van de geharmoniseerde Europese wetgeving liggen dus nu vast en crowdfunding platforms kunnen er gelijk mee aan de slag. Daarmee is echter de kous nog niet af. Volgend jaar mei zullen verdere definitieve verfijningen worden doorgevoerd. Die betreffen onder meer:

  • Klachtenafhandeling
  • Belangenverstrengeling
  • Zakelijk continuïteitsplan;
  • Autorisatie-aanvraag;
  • Informatie aan kredietverschaffers over slagingspercentages van projecten;
  • Zwakte/sterkte testen en verliesabsorptievermogen;
  • Overzicht van belangrijkste investeringsinformatie;
  • Rapportering aan toezichthouders;

Zodra deze aanvullende regels in werking treden, komt er een eind aan een jarenlang project om crowdfunding een eigen plaats te geven in de financiële servicesector op basis van een geharmoniseerde juridische structuur. Dat betekent volledige erkenning van een innovatieve alternatieve financieringsbron.

Wat zijn de consequenties van de nieuwe wetgeving?

Voor het verlenen van een vergunning worden stevige eisen gesteld. Professionele crowdfunding platforms als Geldvoorelkaar.nl zullen daar geen moeite mee hebben, want die voldoet op alle belangrijke punten al aan de nieuwe wetgeving. Maar dat geldt niet voor vele andere platforms. De organisatorische en operationele eisen zijn pittig en er worden eisen gesteld met betrekking tot de deskundigheid en betrouwbaarheid van het platform team. Niet-ervaren beleggers moeten worden beschermd. Tenslotte zal er een bepaalde buffer moeten worden aangehouden (eigen vermogen of een verzekeringspolis met dekking in de gehele EU). Een aantal platforms zullen er zeker verdwijnen indien zij voor eind 2022 hun zaakjes niet op orde hebben.

Conclusie

De nieuwe regelgeving maakt het eenvoudiger voor ondernemers om geld op te halen buiten de traditionele banken om. Het hele Europese crowdfunding ecosysteem wordt kwalitatief verbeterd en dat zal ongetwijfeld bijdragen aan een nog hogere groei door het wegvallen van fricties. Grenzen vallen weg en grotere projecten kunnen nu ook met crowdfunding gefinancierd worden. Dat maakt bovendien de afhankelijkheid van banken een stuk kleiner.

Voor beleggers betekent het dat zij nog meer spreiding kunnen aanbrengen in hun beleggingsportefeuilles tegen aantrekkelijke voorwaarden.

Voor onze maatschappij in zijn geheel is het ook voordelig. Meer financieringsmogelijkheden voor MKB-bedrijven op deze Europese kapitaalmarkt betekent natuurlijk ook meer economische groei!