Diversiteit in de vraag naar zorg

Met het ouder worden groeit de behoefte aan ondersteuning. Gegeven de uniciteit van ouderen en daarmee de diversiteit in de vraag ligt de uitdaging in het vormgeven van zorg en ondersteuning op een manier dat een continuüm geboden kan worden van individueel in de eigen woning tot aan het verpleeghuis/hospice.

Anders denken

Dat vergt een andere wijze van denken en werken en dat binnen traditioneel georganiseerde professionele domeinen. Het verder versterken van de organisatiegraad van de verschillende beroepsgroepen in de eerstelijnszorg en ondersteuning draagt daaraan bij. Als huisartsen, paramedici, wijkverpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde en welzijnsmedewerkers elkaar sneller vinden kan, indien nodig, eerder geïntervenieerd worden en zorg en ondersteuning beter gecoördineerd worden.

Systeeminrichting

platformtechnologieHet faciliteren van die samenwerking kan ondersteund worden door het creëren van goede randvoorwaarden op het gebied van gegevensuitwisseling en financiering. Hierin speelt platformtechnologie een belangrijke ondersteunende functie. Grootschalige toepassing van digitale technologie is nodig om te komen tot een adequate zorg- en sociale infrastructuur om dit te ondersteunen is een vereiste.

Het efficiënt organiseren van zorg voor iedereen op het moment dat dat nodig is, vraagt om eenduidige toegang, instroom (triage en passende zorginzet) en doorstroom (regie op vervolgzorg). Dit zijn echter systeemfuncties die voor individuele organisaties lastig te organiseren zijn. Nodig is een ondersteunde digitale structuur, regionale samenwerking en lokale uitvoering. Daarbij is het belangrijk een balans te vinden tussen de (eigen) professionele identiteit en de effectiviteit van het samenwerkingsverband.

Inrichting ecosysteem

Een voordeel is dat in de afgelopen jaren partijen die zich bezighouden met technologie en digitalisering zich steeds meer bewust geworden zijn van de onderlinge afhankelijkheid met betrekking tot het implementeren en opschalen van innovaties. En ook steeds vaker worden woorden zoals ‘ecosysteem’ gebruikt om hiernaar te verwijzen.

Kenmerkend is dat dergelijke ecosystemen zich niet beperken tot het maken van afspraken over de invoering en opschaling van innovaties. Ze bieden ook een leergemeenschap waarbij digitale platformen mensen samenbrengen, nieuwe vormen van samenwerking introduceren en bijdragen aan het ontstaan en verspreiden van ideeën en werkwijzen.

Literatuur

Jeninga, A. en H. Woldendorp. (2022). Ontwerp voor digitale transformaties van (zorg)organisaties. Werken met de Systemische Ontwikkel Matrix. Amsterdam: SWP

Ouder worden 2040. Een transformatieagenda voor een ouder wordende samenleving. BeBright 2022

Woldendorp, H. (2018). Toekomstbestendige zorgprofessionals en zorgorganisaties. De consequenties van platformtechnologie voor de ouderenzorg. Assen: Koninklijke Van Gorcum

Woldendorp, H. (2021). Technologische en sociale innovatie in de ouderenzorg. De impact van COVID-19. Amsterdam: SWP

Woldendorp, H. en J. Hoekman. (2019). De weerbarstige praktijk. Een evolutietheorie van het sociaal domein. Amsterdam: SWP