Dat ondernemingen samenwerken en elkaar ook financieel helpen is niet nieuw. Wat wel nieuw is, dat crowdfunding hierbij een steeds grotere rol is gaan spelen. Uit allerlei overwegingen zijn bedrijven graag bereid om in andere bedrijven te investeren. Daar zitten vaak allerlei haken en ogen aan. Die zijn echter door het inzetten van een goed crowdfunding platform makkelijk te vermijden.
 
crowdfunding
 

Wat zijn die overwegingen om andere MKB-bedrijven te helpen bij hun financiering?

  • Verantwoordelijkheidsgevoel: bedrijven helpen die een nuttige bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij komt iedereen ten goede. De publieke opinie speelt daarbij natuurlijk ook een rol. Zeker van de grotere bedrijven wordt zo'n houding steeds meer verwacht.
  • Gemeenschapszin: lokale bedrijven bijstaan bevordert de onderlinge verbondenheid en bedrijvigheid. Het kan ook beschermen tegen externe concurrentie.
  • Samenwerking: met het oog op een mogelijke toekomstige samenwerking dient de hulp een belangrijk strategisch belang.
  • Rendement: het beleggen van overtollige liquide middelen en/of pensioenpremies.

Aan wat voor samenwerking denkt de investerende MKB-er?

Er zijn legio terreinen waarop bedrijven kunnen samenwerken. Er zijn grote kosten- tijdsbesparingen te realiseren. Te denken valt aan:

  • gezamenlijke marketing en distributie
  • openstellen van elkaars markten
  • bundelen of uitwisselen van kennis en vaardigheden
  • realiseren van schaalvoordelen op gebied van inkoop en productie

Met het oog op dit soort (toekomstige) voordelen, kan het voor bedrijven zeer interessant zijn om toekomstige partners een duw in de rug te geven. Naast de financiƫle injectie kunnen natuurlijk ook contractuele afspraken gemaakt worden zoals licenties, franchisecontracten en dealerships. Een dergelijke strategische alliantie kan ook gezien worden als een "virtuele" financieringsvorm! Voor de voordelen die bijvoorbeeld samenhangen met een franchiseovereenkomst, zou anders namelijk een forse kapitaalsinjectie nodig zijn geweest.

Je ziet ook vaak dat bij management-buy-ins en-by-outs crowdfunding wordt ingezet, al dan niet op aanraden van participerende bedrijven.

Rendementsoverweging van de investerende MKB-er

Naast de strategische overwegingen om in andere bedrijven te investeren, is het vaak de rendementsoverweging die de doorslag geeft. In het huidige investeringsklimaat zijn de opties om een aantrekkelijk rendement op je investeringen te behalen beperkt. Dit, terwijl bedrijven voor bijvoorbeeld hun pensioenvoorzieningen in eigen beheer, een redelijk rendement nodig hebben om hun toekomstige pensioenverplichtingen na te kunnen komen.

Pensioenafspraken zijn vaak nog gemaakt in de periode waarin een rekenrente van 4% geen enkel probleem was. De onderneming kon de premies veilig beleggen in staatsobligaties die meer dan 5% rente uitkeerden. Zelfs simpele rekening courant posities bij de bank waren al voldoende om ten minste 4% rente te incasseren. Nu schommelt de rente rond het nultarief en zijn de oude oplossingen geen optie meer.

Haken en ogen bij rechtstreekse hulp bij investeringen

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom om de investerende onderneming geen rechtstreekse hulp wil verstrekken. Dat kan zijn vanwege tactische overwegingen. De onderneming wil in een vroeg stadium nog geen blijk geven van belangstelling voor samenwerking of men wil eerst rustig de kat uit de boom kijken. Een andere reden kan zijn dat men de concurrentie nog niet wijzer wil maken.

Natuurlijk kan het ook zijn dat het te investeren bedrag gewoon te groot is, en dat men het liever uitspreidt over een grote groep investeerders. Daar komt bij dat die bereidheid een teken is dat het wel goed zit met het krediet verlangende bedrijf.

Het kan natuurlijk ook geen kwaad om nog wat kruit droog houden voor vergelijkbare investeringen in andere bedrijven en zo tevens het risico te spreiden.

De rol van het crowdfunding platform

Het inzetten van een professioneel crowdfunding platform komt tegemoet aan de meeste bezwaren die een investeerder zou kunnen hebben tegen rechtstreekse deelname in het bedrijf. Via het platform kan op eenvoudige wijze worden deelgenomen en er kan op allerlei manieren gediversifieerd worden. Er is een goede screening en controle. Zoals gezegd, deelname van een breed crowdfund publiek valideert de investering als het ware. Bovendien zorgt het platform voor de nodige publiciteit.

Toekomstperspectief

Crowdfunding groeit wereldwijd hard en als je het bovenstaande leest, begrijp je ook waarom. Goede rendementen, risicospreiding, diversificatie en gemak. Die groeitrend zal zich onverminderd voortzetten, zeker als investeerders meer bekend worden met de evidente voordelen. Vooralsnog gaat de meeste belangstelling uit naar vastgoed crowdfunding, maar de hierboven beschreven varianten winnen ook snel meer veld.