Vaak associëren beleggers zakelijke crowdfunding met hoog risico. Waarom zou je namelijk crowdunding inzetten, terwijl je voor een redelijke financieringsbehoefte gewoon bij de bank terecht kunt? De bank ziet het kennelijk niet zitten, redeneert men dan. De praktijk wijst echter anders uit. Er zijn legio redenen waarom crowdfunding de voorkeur krijgt of wordt ingezet naast bancaire financiering.

Beleggen brengt altijd een bepaald risico met zich mee en dat is bij beleggen via crowdfunding platforms zeker niet anders. Hoewel de crowdfunding platforms geen garanties afgeven, doen zij er alles aan om je zoveel mogelijk tegen beleggingsrisico's te beschermen. Hoe doen zij dat?
 
beleggingsrisico's

Preventie

De projecten waarin je kunt investeren, zijn niet zomaar op het crowdfunding platform beland. Elk project wordt door de ervaren deskundigen van het platform uitvoerig gescreend. Dat doen zij aan de hand van ingediende ondernemingsplannen en begrotingen. Er wordt niet alleen gekeken naar solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit, maar ook naar sterke en zwakke punten van het project. Uiteraard worden ook de mensen die het project moeten uitvoeren gecheckt.

Deze screening is geen geautomatiseerd proces, maar een procedure met veel persoonlijke contacten, zowel op kantoor als op locatie. Via externe bronnen wordt gekeken naar de BKR-score, de Creditsafe score en het Graydon G-PD percentage.

Deze interne en externe screening resulteert uiteindelijk in een risicoclassificatie met een daarbij behorend rentepercentage. Dit, tezamen met de pitch van de ondernemer, stelt elke investeerder in staat zo een eigen afweging maken over het al dan niet investeren in het project. Hoe groter het speculatieve karakter van het project, des te hoger is de geboden rente.

Zekerheden

Elk project wordt beoordeeld op de terugverdiencapaciteit en de zekerheden die de geldnemer kan bieden. Er kan uit een breed scala van zekerheden gekozen worden. Kan de geldlener niet aan zijn betalingsverplichting voldoen, dan kan op deze zekerheden een beroep worden gedaan.

  • Hoofdelijke aansprakelijkheid: hoofdelijke aansprakelijkheid in privé betekent dat de natuurlijke persoon aansprakelijk is voor de gehele schuld. Zijn er meerdere geldnemers, dan zijn zij allen aansprakelijk voor het geheel.
  • Depotregeling: de depotregeling is bedoeld als tijdelijke buffer om een mislukte incasso van een maandtermijn op te vangen.
  • Borgstelling: een borgstelling geeft de garantie dat een persoon of een bedrijf bereid is (een deel van) de betaalverplichting op zich te nemen wanneer de geldnemer deze niet na kan komen.

 • Hypotheekrecht: het recht van hypotheek is een zekerheidsrecht op een registergoed, zoals een woning of een schip.
 • Positieve hypotheekverklaring: met een positieve hypotheekverklaring verbindt de geldnemer zich om op verzoek mee te werken aan het vestigen van een hypotheekrecht.
 • Negatieve hypotheekverklaring: daarbij wordt vastgelegd dat er geen additioneel hypotheekrecht aan overige financiers verstrekt wordt naast de bestaande hypothecaire inschrijving(en), en dat binnen de huidige hypothecaire inschrijving(en) niet aanvullend geleend zal worden.
 • Pandrecht: het recht van pand is een zekerheidsrecht op alles wat geen registergoed is. Dat zijn roerende zaken als voorraden en vorderingen (eventueel ook op Overlijdensrisicoverzekering).
 • Bankgarantie: dat is een contract waarin een bank onvoorwaardelijk en onherroepelijk garandeert om een bedrag aan de begunstigde te betalen, indien daarop aanspraak wordt gemaakt.
 • Non-onttrekkingsverklaring: het team onttrekt geen geld (dividend, salaris etc.)
 • Achterstellingsverklaring: andere lopende leningen worden achtergesteld.
 • Terugkoopverklaring: een leverancier(bv een franchisegever) verklaart een bedrijfsonderdeel terug te kopen bij onraad.

Coaching

Op voorhand worden kredietaanvragers goed voorgelicht, wordt met zorg gescreend, plannen worden aangescherpt, het project wordt deskundig gepromoot en ondanks alle voorzorgsmaatregelen, kan het gebeuren dat een geldnemer in de problemen komt. Natuurlijk heeft een goed zakenplan altijd een potje voor onvoorzien. Je kunt echter niet alles vooruitzien. Denk bijvoorbeeld aan een harde Brexit, langdurige stakingen, stikstofregels en handelsoorlogen. Een andere (positieve) mogelijkheid zou kunnen zijn, dat de voorziene groei te laag is ingeschat. Door die hogere groei zou bijvoorbeeld een additionele voorraad- en debiteurenfinanciering noodzakelijk kunnen zijn.

Een professioneel crowdfunding platform houdt echter altijd de vinger aan de pols, zodat er snel ingegrepen kan worden. Vaak kan, door de juiste begeleiding, voorkomen worden dat de zaken onnodig uit de hand lopen. Die coaching kan gedaan worden door deskundigen van het crowdfunding platform zelf of er worden tijdelijk externe experts ingezet.

Door gewijzigde omstandigheden kan, in goed overleg, het project worden aangepast.

Algemene richtlijn ter inperking van beleggingsrisico's

Preventie, zekerheden en coaching zijn zaken waarop crowdfunding platforms rechtstreeks invloed hebben. Daarnaast adviseren zij beleggers in algemene zin. Zo staat er op onze website:

Als particulier investeerder mag je maximaal € 80.000,- aan investeringen via dit platform hebben uitstaan. Als de investering vanuit de onderneming of rechtspersoon wordt gedaan, geldt er geen investeringslimiet. Elke vorm van investeren kent risico's. Het kan zijn dat u minder terugkrijgt dan u heeft ingelegd. Wij adviseren je maximaal 10% van je vrij belegbare vermogen te investeren in crowdfunding (conform het advies van de AFM). En wij adviseren je om jouw inleg te spreiden over meerdere projecten.

Deze richtlijnen, gekoppeld aan de beschermingsstrategieën van het crowdfunding platform, verkleinen het beleggingsrisico enorm. Daardoor zijn beleggers in staat zeer aantrekkelijke netto rendementen te maken op goed begeleide crowdfunding projecten. Sinds 2010 hebben wij ruim 2.000 campagnes succesvol afgerond naar tevredenheid van alle partijen. Onze beleggers community is in die dan ook enorm gegroeid en zal ook blijven groeien. Echter kwaliteit zal altijd voorop staan.