Zakelijke crowdfunding is een alternatieve financieringsbron voor vooral MKB bedrijven. Crowdfundingplatform Geldvoorelkaar.nl heeft dat als eerste in Nederland in 2011 mogelijk gemaakt. Sindsdien is zakelijke crowdfunding in een rap tempo uitgegroeid tot een zeer belangrijke speler op de lokale kapitaalmarkt. Desondanks is zakelijke crowdfunding nog relatief onbekend onder marktparticipanten.

Veel bedrijven en beleggers moeten nog wennen aan het fenomeen crowdfunding en geven vooralsnog de voorkeur aan traditionele banken als van oudsher vertrouwde partners. Zij weten dat banken onder streng toezicht staan en zich aan strakke regelgeving moeten houden. Wat zij niet weten is, dat de grote crowdfundingplatforms ook onder toezicht staan en zich aan de regels moeten houden. De afwegingen van de regelgever zijn bij crowdfunding niet veel anders dan bij banken. Er gaan grote sommen geld om en de belangen zowel de kredietontvangers als kredietverleners moeten zo goed mogelijk beschermd worden.

In dit blog gaan wij kijken hoe dat geregeld is.
 
toezicht zakelijke crowdfunding
 

AFM: De Autoriteit Financiële Markten

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de toezichthouder van de financiële markten. Onder dit toezicht valt: sparen, beleggen, verzekeren, lenen, pensioenen, kapitaalmarkten, assetmanagement en accountantsorganisaties en verslaggeving. Dus ook zakelijke crowdfunding. Het draait daarbij vooral om transparantie en eerlijkheid. Het is belangrijk dat marktpartijen vertrouwen hebben in de financiële markten en de daar verhandelde producten.

Momenteel zijn crowdfundingplatforms nog niet verplicht om een AFM-vergunning te hebben. Een ontheffing is op dit moment voldoende. In de praktijk betekent dit dat de er een ‘light controle’ is. Dat gaat eind dit jaar veranderen. Er zal dan wel een vergunning moeten worden aangevraagd. Hierdoor verbetert het toezicht van de AFM, aangezien er hogere eisen worden gesteld aan de platforms. Een duidelijke kwaliteitsgarantie voor de gebruikers.

Wij lopen hierop vooruit. Geldvoorelkaar.nl beschikt over een AFM-vergunning geregistreerd onder nummer 12040263 en AFM-ontheffing onder nummer 19000053. Wij staan dan ook onder streng toezicht van de AFM.

Erkend MKB Financier (Keurmerk)

Ons platform financiert vooral MKB-bedrijven. Alleen MKB financiers die voldoen aan de hoogste eisen voor passend en verantwoord financieren aan ondernemers kunnen een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor het Keurmerk “Erkend MKB Financier“. Geldvoorelkaar.nl heeft dit keurmerk verkregen en dat gaat niet zomaar. Een onafhankelijk deskundige voert een audit uit op de organisatie om te beoordelen of de financier voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de Gedragscode Erkend MKB Financier.

Met dit keurmerk wordt de sector verder geprofessionaliseerd en een eerlijk speelveld gecreëerd. Voor ondernemers betekent het keurmerk een extra geruststelling, want zij weten dat de financier succesvol de audit door Stichting MKB Financiering ondergaan heeft. Bij die audit wordt er namelijk gekeken naar o.a. deskundigheid en professionaliteit, degelijke organisatie en werkprocessen, actieve provisie transparantie, niet misleidende communicatie, passend en verantwoord financieren, klachtenprocedure en passende zekerheden.

Stichting Klantengelden en Stichting Zekerheden

Voor het beheren van zekerheden zoals hypotheekrecht en pandrecht enerzijds en het regelen van de geldstroom tussen klanten anderzijds hebben wij afzonderlijke stichtingen in het leven geroepen zoals genoemd in onze Algemene Voorwaarden:

  • Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl, welke stichting verantwoordelijk is voor het verrichten van doorbetalingen in verband met Overeenkomsten Lening die via Geldvoorelkaar.nl zijn aangegaan.
  • Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl, welke Stichting verantwoordelijk is voor het beheren van een eventueel - ter meerdere zekerheid van nakoming door de Geldnemer van zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst Lening - gevestigd zekerheidsrecht.

Hiermee wordt voorkomen dat de zakelijke activiteiten van ons platform en het beheer van zekerheden en klantengelden door elkaar heen lopen. Die scheiding maakt het overzichtelijker en het vermijdt onnodige risico's.

De EU-verordening crowdfunding

Inmiddels is ook geharmoniseerde Europese regelgeving inzake crowdfunding in werking getreden. De belangrijkste onderdelen ervan zijn:

  • Uniforme regelgeving voor crowdfundingdiensten in de EU. Grensoverschrijdende crowdfunding is nu mogelijk.
  • Strikte regels die investeerders beschermen tegen financiële verliezen. De wet schrijft aanvullende eisen op het gebied van IT en governance voor aan de platforms. Er zal duidelijke en transparante informatie moeten worden verstrekt over de financiële risico’s en kosten, inclusief insolvabiliteitsrisico’s en projectselectiecriteria.
  • De Europese toezichthouder, Esma, heeft controle op naleving gedelegeerd aan lokale toezichthouders zoals de AFM.

De nationale en Europese regelgeving inzake zakelijke crowdfunding hebben sterk bijgedragen aan het volwassen worden van deze alternatieve financieringsmarkt. Zowel bedrijven als beleggers kunnen erop vertrouwen dat hun belangen goed beschermd zijn. Dat groeiend vertrouwen en gunstige marktomstandigheden zorgen er dan ook voor dat crowdfunding in hoog tempo marktaandeel naar zich toetrekt. Bovendien vervangt crowdfunding de banken die de kleinere kredieten doelbewust negeren. Zonder crowdfunding zou de economische groei gehinderd worden door gebrek aan krediet.