Crowdfunding wordt normaal gesproken alleen in verband gebracht met het bijeenbrengen van beleggers enerzijds en bedrijven en particulieren die financiering zoeken anderzijds. Nu blijkt in de praktijk dat crowdfunding nog een andere functie kan hebben. Misschien niet zo precies bedoeld, maar crowdfunding kan ook de samenwerking onder MKB bedrijven faciliteren. Hoe zit dat?
 
Crowdfunding faciliteert samenwerking

Waarom werken MKB-bedrijven samen?

Een goede ondernemer laat geen kans voorbij om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Daar kan een goede samenwerking met een ander bedrijf zeker veel aan bijdragen. Te denken valt daarbij onder meer aan:

 • gezamenlijke verkoop- en marketingactiviteiten
 • gezamenlijk inkoop
 • openstellen van elkaars markten
 • uitwisselen van kennis
 • gemeenschappelijke research & development
 • lobbyactiviteiten combineren
 • uitbaten van schaalvoordelen

Bedrijven die op zoek zijn naar kostenbesparingen, een groter marktaandeel, nieuwe technologieën of zelfs uniek menselijk kapitaal zoeken vaak strategische samenwerking met andere bedrijven. Dat is een niet zo'n verreikende stap als een regelrechte overname van een bedrijf. Deelovereenkomsten zijn natuurlijk makkelijker te realiseren dan allesomvattende deals.

Hindernissen voor samenwerking tussen MKB bedrijven

Ondanks vele duidelijke voordelen, wordt toch nog veel te weinig gebruik gemaakt van de vele vormen van samenwerking. Waarom is dat?

Naast voordelen, kleven er ook risico's aan samenwerken. Schaadt de samenwerking het imago van mijn bedrijf niet? Is de ander wel te vertrouwen en lever ik niet teveel autonomie en macht in? Lijdt mijn reputatie als zelfstandige ondernemer niet onder dit partnership? Wat vinden mijn klanten en leveranciers ervan? Overtreed ik niet een of andere wettelijke regeling (mededingingsrecht)?

Dat zijn natuurlijk allemaal legitieme vragen, die elke verstandige ondernemer zich zal stellen. Dit soort onzekerheden, opgeteld bij de kans dat de samenwerking in de praktijk niet goed uitpakt, vormen echter de obstakels voor een succesvol partnership.

Toch moeten ondernemers zich niet te snel laten afschrikken. Ook starters hebben een hoge faalkans, maar elk jaar verschijnen er toch weer meer dan 120.000 enthousiaste nieuwe ondernemers aan de streep. Waarom dan geen handreiking naar collega-bedrijven?

Zorgvuldige aanpak is noodzakelijk

Kijkend naar de route naar een eventuele samenwerking, dan heeft dat nogal wat voeten in de aarde. Na de verkennende fase, waarin de beste kandidaat wordt geselecteerd, volgt de fase waarin beide partijen het eens worden over de gemeenschappelijke doelstellingen. Daarna wordt de daarvoor meest geëigende samenwerkingsvorm gekozen en tenslotte gaat men over tot de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst. Daarbij gelden geboden als:

 • strikte naleving van de afspraken
 • geen eenzijdige wijziging van de spelregels
 • een mentaliteit van "voor wat hoort wat"
 • een bereidheid wat extra's te doen
 • geen uitbuiting van een machtspositie
 • respect voor elkaars bedrijfscultuur
 • evenwichtige reactie op misverstanden

Als je dat zo ziet, valt het best wel te begrijpen, dat veel ondernemers terugschrikken voor de complexiteit van een samenwerking en eventuele negatieve consequenties.

Hoe kan crowdfunding helpen bij de samenwerking tussen bedrijven?

Crowdfunding platforms bieden aan de lopende band interessante projecten ter financiering aan. Dat betreft ook projecten waarvoor MKB-bedrijven financiering zoeken. Dat kan zijn in de vorm van leningen (crowdlending) of in de vorm van kapitaaldeelname. Als mede-MKB'er kan ik voor meerdere redenen daar mijn geld in stoppen. Zo kan ik goed renderende beleggingen zoeken voor mijn pensioenpremies, overtollige liquiditeit of ik kan er geld in stoppen omdat ik eenvoudigweg het project sympathiek vind.

Een erg interessante reden die ik nog niet genoemd heb, bestaat uit de behoefte tot samenwerking. In plaats van gelijk over te gaan tot een samenwerking met alle toeters en bellen, kan een bedrijf eerst een belang nemen in een ander bedrijf via crowdfunding. Dat kan een belangrijke eerste stap zijn naar een verdergaande samenwerking. Je laat zien dat je geïnteresseerd bent in het bedrijf en dat je bereid bent financieel risico te lopen, hoe klein in eerste instantie wellicht ook. Dat schept een vertrouwensband waarop je verder kunt bouwen.

Als investerend bedrijf heb je hiermee gelijk voeling met het andere bedrijf, je blijft op de hoogte van het reilen en zeilen. Bovendien kun je eventueel direct of indirect op andere manieren het bedrijf helpen. Allemaal zonder een complexe formele samenwerking aan te gaan. De werkwijze van crowdfunding platforms zoals Geldvoorelkaar.nl brengt deze vrijblijvende vorm van participatie c.q. samenwerking binnen het bereik van bedrijven die een bepaalde visie hebben voor hun toekomst.