Juridisch: mededingingsrecht

Omschrijving:Juridisch: mededingingsrecht

Mededingingsrecht heeft betrekking op Europese en nationale regels. De Nederlandse regels komen grotendeels overeen met de Europese regels en zijn vastgelegd in de Nederlandse Mededingingswet (‘Mw’).

De drie pijlers van het mededingingsrecht zijn:

  1. Het verbod op kartelafspraken: dwz dat ondernemingen geen afspraken mogen maken die de mededinging (kunnen) beperken. Denk hierbij aan prijsafspraken, kortingen, exclusieve gebiedsafbakening, afschermen van klanten, parallel import, concurrentiebedingen, specialisatie, exploitatie van octrooien, etc.
  2. Het verbod op het misbruik maken van een economische machtspositie: Een onderneming met een economische machtspositie wordt geacht een ‘speciale’ verantwoordelijkheid te hebben. Of een onderneming een economische machtspositie heeft, is afhankelijk van het marktaandeel op de markt waarop de onderneming actief is. De omvang van de onderneming is daarbij niet relevant. en
  3. Concentratiecontrole: Indien ondernemingen willen fuseren, een andere onderneming overnemen, of een joint venture met een ander bedrijf aangaan, dienen zij te controleren of de betreffende transactie ter goedkeuring dient te worden gemeld bij één of meerdere mededingingsautoriteiten. Zolang de goedkeuring niet is verkregen, is het verboden om de transactie tot stand te brengen. Doen ondernemingen dit toch, dan is de transactie nietig en kan de mededingingsautoriteit de ondernemingen verplichten de transactie ongedaan te maken. Er kunnen hoge boetes opgelegd worden.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) controleert of bedrijven zich aan de wet houden. Binnen de Europese Unie is de Europese Commissie verantwoordelijk voor zowel beleid als toezicht. In Nederland kunnen benadeelden hun schade bij de civiele rechter trachten te verhalen.

 
Categorie Juridisch Advies
 

Relevante blogs:

© Multiraedt 2024