Tips ter bevordering van teamwork

Voordelen van teamwork

Werknemers die vinden dat zij onderdeel uitmaken van een team, dat gezamenlijk toewerkt naar een bepaald doel, zijn veel meer betrokken bij een onderneming. De voordelen van een dergelijke betrokkenheid bij het wel en wee van de onderneming brengt voor deze onderneming, aldus een Gallup studie uit 2006, een groot scala van voordelen met zich mee:

 • Hogere productiviteit van de werknemers

 • Grotere winstbijdrage per werknemer

 • Verbeterde klantgerichtheid van de werknemer

 • Lagere betrokkenheid bij ongelukken binnen de onderneming

 • Grotere loyaliteit tegenover de werkgever

Gezien deze overduidelijke voordelen, dient iedere werkgever er alles aan te doen om teamwork en vooral de juiste teamgeest binnen de onderneming te bevorderen. Ter beoordeling of hiervan sprake is, zal gelet moeten worden op een vijftal kenmerken van een slecht functionerend team, welke zijn:

 1. gebrek aan onderling vertrouwen

 2. angst voor conflicten (confrontatieangst)

 3. gebrek aan betrokkenheid

 4. uit de weg gaan van verantwoordelijk

 5. onverschilligheid ten aanzien van de resultaten

Twee academici van de universiteit van Ontario, overtuigd van het concurrentievoordeel dat betrokken werknemers de onderneming geven, hebben tien punten opgesteld, die elke werkgever in acht dient te nemen:

 1. Verstandhouding

  De leiding zal actief moeten laten zien dat zij de werknemer waarderen. De betrokkenheid van de werknemer is een directe weerspiegeling van de verstandhouding tussen werknemer en werkgever.

 2. Loopbaan

  De leiding dient idealiter werk te verschaffen, dat een uitdaging betekent voor de werknemer en uitzicht biedt op carrièreverbetering. Voldoende afwisseling wordt tevens op prijs gesteld.

 3. Duidelijkheid

  De visie van de werkgever ten aanzien van plannen en doelstellingen moet helder gecommuniceerd worden.

 4. Verwachtingspatroon

  De bedrijfsleiding moet duidelijk laten blijken wat van de werknemer verwacht wordt, opgevolgd door voortgangsreportage.

 5. Complimenten

  Een veel gehoorde klacht van werknemers is, dat er altijd een directe reactie op fouten komt, maar dat complimenten bij succes schaars zijn. Een goed leider zorgt voor snelle en veelvuldige erkenning van goede prestaties.

 6. Contributie

  Werknemers stellen het op prijs wanneer hun bijdrage gewaardeerd wordt en dat de waarde daarvan voor de organisatie erkend wordt.

 7. Controle

  Werknemers waarderen het wanneer zij invloed kunnen uitoefenen op het ritme en de voortgang van hun werk. Het is aan de werkgevers om daartoe de gelegenheid te scheppen.

 8. Samenwerking

  Goed functionerende teams zijn meer waard dan de som van hun delen.

 9. Geloofwaardigheid

  De bedrijfsleiding moet streven naar handhaving van de goede reputatie van de onderneming en hoge ethische waarden voorstaan.

 10. Vertrouwen

  Een goede uitoefening van de voorbeeldfunctie, waarbij de leiding blijk geeft van haar streven naar de hoogst mogelijke ethische en kwaliteitsstandaard, schept vertrouwen in de onderneming.

Tenslotte verdient vermelding, dat recente studies aangeven, dat de perceptie van de werknemer over diens baan en rol binnen de onderneming de allergrootste invloed heeft op de loyaliteit en klantvriendelijkheid. "Je bent geen steenhouwer; Je bouwt een cathedraal!".

Voor meer nuttige tips kunt u terecht op onze Tippagina's en voor interessante artikelen op ons Blog.

 
Categorie Organisatie Advies

© Multiraedt 2024