Tips voor interim managers

In onze sectie Interim Management zijn al een aantal redenen aan bod gekomen, die verklaren waarom er zoveel vraag is naar interim managers. Hieronder worden een aantal nuttige tips gegeven, waarmee interim managers en interim managers in spe hun voordeel kunnen doen.

  De aanloopfase

  • Voordat een interim manager besluit een opdracht te aanvaarden, zal hij moeten zien in te schatten of zijn kennis en ervaring wel aansluiten bij de organisatie en de specifieke opdracht. Onderschatting van de problematiek en overschatting van eigen kunnen zijn uiteraard geen goede combinatie.

  • Als er sprake is van een uitgebreid selectieproces, waarbij diverse partijen betrokken zijn en waar nog onduidelijkheden bestaan omtrent de inhoud van de opdracht, dient de interim manager zich af te vragen of hij zijn werk wel naar behoren kan doen en of hij geen pion wordt in een politiek spel binnen de organisatie.

  • De interim manager is er in deze fase alles aan gelegen om duidelijkheid te verkrijgen over de resultaten die van hem verwacht worden. Het is van groot belang dat de verwachtingen van interim manager en opdrachtgever omtrent het te behalen resultaat goed op elkaar afgestemd zijn en dat er tussen hen een vertrouwensband ontstaat.

  De overgangsfase

  • Deze fase wordt benut om het ontstane vertrouwen tussen interim manager en opdrachtgever verder uit te bouwen en daarbij het relevante personeel te betrekken.

  • Door zich snel in te leven in de situatie, de feiten in rap tempo boven tafel te krijgen en de te behandelen vraagstukken te identificeren, bouwt de interim manager zijn geloofwaardigheid verder uit.

  • Op het moment dat duidelijk wordt waar de problemen liggen, wat er op korte termijn voor oplossingen mogelijk zijn en hoe de overige problemen aangepakt kunnen worden, kan de interim manager de oorspronkelijke opdracht nog eens tegen het licht houden. Wellicht is het nodig om op basis van de bevindingen de opdracht nog wat aan te passen.

  • Het is zaak om gedurende dit proces niet te snel conclusies te trekken. In veel gevallen blijken de oorzaken van de geïdentificeerde problemen toch nog diepere oorzaken te hebben. Een geduldige en evenwichtige aanpak is cruciaal voor succesvol interim managementschap.

  • Deze fase wordt afgesloten met een goed onderbouwde diagnose, die het probleem zo exact mogelijk in beeld brengt, aangevuld met een planning over de wijze van aanpak. Essentieel is dat partijen het hierover eens zijn en dezelfde verwachtingen koesteren over het te bereiken resultaat.

  De uitvoeringsfase

  • Nadat in de overgangsfase een strak plan van aanpak met realistische doelen en tijdframes is geformuleerd, is nu de tijd aangebroken dit plan conform de afspraken gefaseerd uit te voeren.

  • Voor het welslagen van de aanpak is het van groot belang, dat de interim manager regelmatig met tussentijdse rapportage komt. Dit maakt de noodzakelijke feedback en eventuele rugdekking door de opdrachtgever mogelijk.

  • De succesvolle interim manager blinkt uit in zorgvuldigheid in zijn manier van werken, is goed afgestemd op de sociale dynamiek van de organisatie en weet verstandig om te springen met zijn machtspositie. Maar bovenal onderscheidt hij zich door zijn emotionele stabiliteit.

  De afsluitingsfase

  Deze fase wordt vaak ten onrechte verwaarloosd. Toch is een opdracht pas volledig afgesloten als de volgende procedures zijn doorlopen:

  • De opdrachtgever en interim manager evalueren gezamenlijk de uitvoering van de opdracht, waarna decharge wordt verleend.

  • De interim manager neemt rustig de tijd zijn werkzaamheden af te sluiten en over te dragen aan zijn opvolger(s).

  • Alle betrokkenen dragen zorg voor het consolideren van de bereikte resultaten.

Voor meer nuttige tips kunt u terecht op onze Tippagina's en voor interessante artikelen, zoals Bedrijfsopvolging is niet altijd even simpel, op ons Blog.

Nb: het komt ook regelmatig voor dat de taak van de interim manager overgaat in die van toezichthouder/commissaris van de ondernemer. Brede kennis en ervaring maken de interim manager bij uitstek geschikt voor een klankbordfunctie op langere termijn.

 
Categorie Organisatie Advies

© Multiraedt 2023