Pensioenklokkenluiders.nl is een website waarop pensioenmisstanden kunnen worden gemeld en schenkt ook aandacht aan het vervallen van het indexatieperspectief voor (ex-) werknemers en gepensioneerden.

 

Waar gaat het om?

De meeste werkgevers kennen  pensioen toe dat zo mogelijk jaarlijks wordt geïndexeerd. Verzekeraars nemen daarvoor in de overeenkomst met de werkgever een bepaling op waarin staat dat de overrente (rente boven de ingerekende rekenrente van 3% en vroeger 4%) hier voor wordt gebruikt. Nu is in vrijwel al dit soort contracten negatieve overrente aan de orde.

Bij beëindiging van de overeenkomst wordt een oude exit-bepaling van kracht.  Daarin is bepaald dat na enkele jaren negatieve overrente het systeem van overrentedeling voorgoed wordt beëindigd. Ook als de verzekeraar in de toekomst bij een stijging van de rente weer overrente maakt.

 

Verval indexatieperspectiefPensioenklokkenluider.nl heeft verschillende meldingen over dit onderwerp ontvangen en heeft onderzocht hoe dit zit.

 

Is er sprake van een misstand?

Werkgevers hebben aan werknemers naast de jaarlijkse pensioenopbouw toegezegd om indien de middelen het toelaten de opgebouwde pensioenen jaarlijks te indexeren.

De Hoge Raad heeft eerder besloten dat het veranderen van een pensioentoezegging voor werknemers die al uit dienst zijn niet is toegestaan. Ook de gepensioneerden van Euronext hebben met succes aan de orde gesteld dat de werkgever een kans op indexaties niet mag laten vervallen.

Als het systeem op basis waarvan de beschikbaarheid van die middelen wordt bepaald vervalt, vervalt daarmee elk perspectief op indexatie en is sprake van een verandering pensioentoezegging. Het duidelijk dat er dan sprake is van een misstand.

 

Vervolgstap Pensioenklokenluider.nl

Er zijn inmiddels meerder overeenkomsten van pensioenuitvoerders bestudeerd en er is overleg gevoerd met meerdere pensioenjuristen/advocaten. Aan verzekeraars, die middelloonregelingen met voorwaardelijke indexatie op basis van overrente uitvoeren, is gevraagd of zij na contractbeëindiging bij negatieve overrente ook het systeem van overrentedeling beëindigen, waardoor het indexatieperspectief komt te vervallen of al hebben laten vervallen.

De reacties van meerdere pensioenuitvoerders waren op zijn minst afhoudend.

Reacties pensioenuitvoerders

Pensioenklokkenluider.nl beschikt over informatie waaruit blijkt dat Nationale Nederlanden, Delta Lloyd en a.s.r. na beëindiging van de overeenkomst  het systeem van overrentedeling na enkele jaren negatieve overrente voor eens en altijd beëindigen.

Er is daarmee voor (ex-)werknemers en gepensioneerden geen perspectief op indexatie meer.

Nationale Nederlanden en Delta Lloyd hebben inhoudelijk gereageerd. a.s.r, Onderlinge ’s-Gravenhage en Generali geven aan geen informatie te verstrekken. Andere verzekeraars hebben gemeld dat dit soort constructies bij hen niet voorkomen (Allianz, Aegon, Goudse, Zwitserleven en Centraal Beheer/Avero).

Verzekeraars blijken van mening te zijn dat zij een afspraak hebben gemaakt met werkgevers, bijgestaan door een pensioenadviseur, zodat zij op de hoogte waren van de afspraken en de gevolgen van de lage rente.

 

Ook de VU en PensioenAdvies (tijdschrift voor pensioenadviseurs en verzekeraars) hebben inhoudelijk aandacht gegeven aan de juridische gevolgen van de afspraken tussen verzekeraars en werkgevers. Zij gaan daarbij niet in op het feit dat werknemers door dit soort contracten de kans op pensioenindexatie wordt beëindigd, terwijl die wel was toegezegd. Bescherming van de branche en niet willen meedenken aan oplossingen?!

 

De rente is al een groot aantal jaren laag, waardoor na contractbeëindiging het systeem van overrentedeling al snel stopt en verzekeraars nooit meer overrente hoeven uit te keren. Bij een stijgende rente een profijtelijke deal, die hen vele jaren veel geld kan opleveren.

 

Vervolgstappen Pensioenklokkenluider.nl

Pensioenklokkenluider.nl  is van mening dat recente rechterlijke uitspraken handvatten bieden om deze misstand aan te vechten, onderzoekt de juridische mogelijkheden daartoe en zal werkgevers en verzekeraars aanspreken om de gedane toezegging gestand te doen, uitnodigen om met verdergaande oplossingen te komen die passen in deze tijd, waarbij de werknemer de klant moet worden.

 

Wat kunt u doen?

Werkgevers, werknemers en ondernemingsraden die zich herkennen in de hiervoor gestelde situatie kunnen zich melden op (info@)pensioenklokkenluider.nl, OR-Pensioenadviseurs.nl en Stattlerwaldorff.nl. Hoe meer meldingen er zijn, hoe groter de impact zal zijn bij verzekeraars, pers en politiek.

 
 
 
 
 
 
 
Verwante publicaties: