Het is niet zondemeer toegestaan om voor werknemers die vanaf een bepaalde datum in dienst treden een andere pensioenregeling toe te zeggen dan voor de werknemers die al een pensioenregeling hebben. Het is van belang dat een goede toets plaatsvindt of er geen sprake is van een verboden onderscheid naar leeftijd.

 

Pensioenregelingen zijn de afgelopen jaren fors in prijs gestegen. De lage rentestand en het feit dat pensioenuitvoerders gemiddeld langer moeten uitkeren zijn hieraan debet.

Naast bezuinigingen op pensioenregelingen (van middelloon naar beschikbare premie) is ook het invoeren van een goedkopere pensioenregeling voor nieuwe werknemers populair bij (pensioenadviseurs van) werkgevers.

 

De vraag is meerdere malen gesteld of er geen sprake is van ongeoorloofde verschillende behandeling van werknemers en dan vooral op grond van leeftijd. Dit is uiteraard niet toegestaan.

Als een pensioenregeling wordt gesloten voor nieuwe werknemers en deze nieuwe werknemers krijgen een lager pensioen zal blijken dat de bestaande groep werknemers steeds ouder gaat worden ten opzichte van de nieuwe werknemers. Er zal dus sprake zijn van een verschil in behandeling tussen de oude werknemers en nieuwe werknemers.

 

college-voor-de-rechten-van-de-mens, pensioenregelingDe toets die moet worden uitgevoerd of dit toegestaan is, is heel duidelijk aan de orde gekomen in de door werknemersorganisatie FNV aangespannen zaak (1) bij het College voor de rechten van de mens (de oude Commissie Gelijke Behandeling) tegen werkgever Shell.

Shell vond dat de pensioenkosten voor de bestaande pensioenregeling teveel fluctueerden en heeft alternatieven gezocht en gevonden.

De Commissie heeft het rijtje vragen die gesteld moeten worden of er sprake is van verboden ongelijke behandeling netjes afgelopen (is de oplossing proportioneel, noodzakelijk, legitiem en passend?) en oordeelde onder andere dat omdat Shell een kwalitatief goede pensioenregeling aanbiedt aan nieuwe werknemers het onderscheid toegestaan is.

 

Dit betekend naar onze mening niet dat als een (aanzienlijk) slechter pensioen wordt aangeboden aan werknemers die vanaf een bepaalde datum in dienst treden er geen sprake zou zijn van verboden ongelijke behandeling. Er kan immers sprake zijn van een indirect onderscheid tussen jongeren en ouderen en dit is wettelijk verboden (2) tenzij er sprake is van objectieve rechtvaardiging (3).

Het aanbieden van een slechter/goedkoper pensioen is vaak juist de reden waarom wordt gekozen voor deze optie.

 

(1) https://www.mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2016-101/detail

(2) Art 3, lid 1, onder e Wgbla

(3) Art 7 Wgbla

 

 
 
 
 
 
Verwante publicaties:

 
 
 
Categorie Financieel Advies