Blog Archief

Compensatie in loon of pensioen?

Stel: (Pensioenadviseurs van) Werkgevers stellen voor om de compensatie, die nieuwe werknemers gaan ontvangen, in loon in plaats van pensioen te regelen. Nieuwe werknemers zouden dan geen compensatie hoeven te ontvangen. Maar klopt dit wel, wil je dit

Groot compensatieverschil bij juiste keuzes als de pensioenregeling wordt veranderd

Mogelijke keuzes bij verandering van pensioenregeling De Ondernemingsraad heeft ingestemd met de verandering van de middelloonpensioenregeling naar een premieregeling met leeftijdsafhankelijke staffel. De nieuwe pensioenregeling blijft voldoen aan "het

Nieuwe team werken

Tijdelijke verbindingen Werk wordt in toenemende mate uitgevoerd door wisselende teams die georganiseerd worden rond uitdagingen en kansen. Dit klinkt abstract: door de mogelijkheid van nieuwe verbindingen (bijvoorbeeld Zoom of MS Teams) ontstaan steeds

Belang van patroonherkenning; het zien van het grote plaatje

Complexe werkelijkheid Onze werkelijkheid wordt gekenmerkt door complexiteit . In een complexe omgeving is weinig ruimte voor (eenvoudige) oorzaak en gevolg relaties. Mensen maken daarom graag verhalen van complexe realiteit. Oorzaken worden gezocht

Dilemma’s bij de woonopgave voor ouderenhuisvesting

Demografie Het aantal ouderen neemt toe tot 2050, daarna hebben we blijvend met een gemiddeld oudere bevolking te maken. Door de vergrijzing zijn er over twintig jaar naar schatting 1,6 miljoen 80+’ers, dat is twee keer zoveel als op dit moment. De veranderende

De ‘nieuwe’ ouderenzorg: zelf als het kan; thuis als het kan; digitaal als het kan.

Diversificatie Het ministerie van VWS heeft in juli 2022 een visie op de toekomstige ouderenzorg uitgewerkt. Geconstateerd wordt dat zowel de voorkeuren van ouderen veranderen als de omstandigheden. De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder en ouderen

Platformtechnologie binnen zorg en wonen

Diversiteit in de vraag naar zorg Met het ouder worden groeit de behoefte aan ondersteuning. Gegeven de uniciteit van ouderen en daarmee de diversiteit in de vraag ligt de uitdaging in het vormgeven van zorg en ondersteuning op een manier dat een continuüm

Ontwikkelingen in zorgvastgoed

Woonmarkt onder druk In Nederland is op dit moment een tekort van ongeveer 300.000 woningen. Een belangrijke oorzaak is de sterke toename van het aantal eenpersoonshuishoudens, vooral door het aantal 65-plussers. Deze groep verdubbelt naar verwachting

Acceptatie van digitale technologie in de zorg

Betrokkenheid gebruiker Het gebruik van nieuwe technologie, apps en platforms met verzamelde data over onszelf en onze leefomgeving leidt ertoe dat nieuw oplossingen voor vraagstukken denkbaar zij geworden. Digitale technologieën, zoals eHealth en domotica

© Multiraedt 2023