(pensioen)kennisEen OR heeft recht op scholing en de kosten hiervan, dus ook die van (pensioen)kennis, worden vergoed door de werkgever.

Hieronder gaan wij hierop nader in. In de praktijk blijkt het nogal eens dat Ondernemingsraden geen gebruik maken van dit wettelijke recht of dat werkgevers dit niet nodig vinden.

 

In artikel 16 van de WOR wordt ingegaan op de algemene regel dat Ondernemingsraden deskundigen kunnen inschakelen en artikel 18 verduidelijkt dat de OR recht heeft op scholing.

Zeker in geval van een wijziging van de pensioenregeling is het logisch dat de OR zich laat voorlichten over de pensioenregeling en de eventuele gevolgen van een verandering van het pensioen van de werknemers.

In artikel 22 van de WOR wordt duidelijk gemaakt dat de werkgever de kosten van deskundigen die de OR inschakelt voor zijn rekening neemt. De OR hoeft volgens de Wet de werkgever hiervan alleen in kennis te stellen.

Ook artikel 23 van de WOR verduidelijkt dat de kosten voor scholing voor rekening van de werkgever komen.

De wetgever gaat ervan uit dat er een goede balans nodig is tussen werkgever en ondernemingsraad betreffende informatie en advisering. De werkgever laat zich uiteraard door deskundigen informeren bij kwesties die spelen in het pensioendossier. de WOR is heel duidelijk dat de OR het recht heeft om zich op de juiste wijze te laten informeren over kwesties die gaan over het uitgestelde salaris van de medewerkers.

Ook als er geen instemmingsrecht aan de orde is (als het pensioen in een cao wordt geregeld WOR artikel 27.3) heeft de OR adviesrecht (WOR art. 25).  De bestuurder moet altijd instemming vragen over voorgenomen veranderingen van pensioenaangelegenheden die het niveau van de pensioenregeling kan/kunnen raken. Mocht blijken dat er belangrijke veranderingen in het pensioen voor de werknemers aan de orde zouden kunnen zijn, is het belangrijk dat de werkgever ervoor zorgt dat er draagvlak bij de OR als vertegenwoordiging van de werknemers wordt gecreëerd.

Er is immers al heel veel onduidelijkheid bij werknemers over hun pensioen en alle partijen (werkgever, sociale partners en werknemers) hebben baat bij duidelijkheid. Wat gaat er veranderen in het pensioen van de werknemers en waarom? En om dit in kaart te brengen kan de OR een beroep doen op deskundigen.

 
 
 
 
Verwante publicaties:

 
 
 
Categorie Financieel Advies