De pensioenregelingen op basis van beschikbare premie kennen de mogelijkheid om na de pensioendatum door te beleggen. Voor deze optie vragen wij aandacht.

 

pensioendatumDe pensioenpremie die de medewerker bij een beschikbare premieregeling jaarlijks krijgt wordt belegd volgens het principe van de life cycle.

De werknemer kan bij de meeste pensioenuitvoerders voor een meer offensieve, defensieve of neutrale variant kiezen.

De beleggingen in de life cycle worden afgestemd op de toekomstige duur.

Hoe ouder je wordt, des te minder beleggingsrisico er wordt genomen.

 

De life cycle was altijd afgestemd op de pensioendatum van de werknemer. Vanwege de lage rentestand en het feit dat na de pensioeningangsdatum er gemiddeld nog een lange periode te gaan is, actuarieel nog zo’n 20 jaar, heeft de overheid toegestaan dat ook na de pensioendatum belegd mag worden volgens het life cycle principe. In de praktijk betekent dit dus dat in plaats van de beleggingen afstemmen op pensioendatum 68 jaar er mag worden belegd waarbij rekening wordt gehouden met een toekomstige duur tot 85 jaar.

Zowel tijdens de periode dat gespaard wordt als na ingang wordt er bij doorbeleggen dus rekening gehouden met een langere beleggingstermijn, waardoor het model van life cycle logischer werkt dan bij de oude variant, waarbij gemikt werd op de pensioendatum.

 

Deelnemers houden de mogelijkheid om op de gewenste pensioeningangsdatum toch te kiezen voor een vaste uitkering.

Voorbeeld:

Traditionele life cycle tot pensioendatum:

Een deelnemer heeft een pensioenkapitaal van € 200.000,00 en de pensioenuitvoerder gaat er vanuit dat er nog 20 jaar moet worden uitgekeerd.

De pensioenuitvoerder kan dus 20 jaar een uitkering doen van € 10.000,00.

Omdat de uitkering gegarandeerd wordt en het pensioenkapitaal niet ineens wordt uitgekeerd zal de pensioenuitvoerder ook nog rendement maken op het niet uitgekeerde kapitaal (na 1 jaar is er nog € 200.000,00 -/- € 10.000,00 belegd). Maar omdat de rente nu zo laag is levert dit zo goed als niets extra op.

 

Doorbeleg variant:

Al tijdens de opbouwfase wordt risicovoller belegd omdat de toekomstige duur niet loopt tot 68 jaar maar tot 85 jaar. Dit betekent een kans op meer maar ook op een lager pensioenkapitaal.

Als de werknemer ervoor kiest om de doorbeleg life cycle ook na pensionering door te laten lopen zal de pensioenuitvoerder het volgende gaan uitkeren:

Het pensioenkapitaal bedraagt weer € 200.000,00 en de pensioenuitvoerder gaat er nog steeds vanuit dat er gemiddeld 20 jaar wordt uitgeleerd.

In het eerste jaar wordt daarom € 10.000 uitgekeerd.

In tegenstelling tot de traditionele life cycle blijft het niet uitgekeerde pensioenkapitaal belegt en kan dus nog wat rendement maken. De uitkering zal van jaar tot jaar (afhankelijk van het behaalde rendement op het niet uitgekeerde bedrag) hoger of lager zijn dan € 10.000,00.

 

Ook bestaat de mogelijkheid om een gedeelte van het pensioenkapitaal op de pensioendatum te gebruiken voor een vaste uitkering en met een gedeelte door te beleggen. Bij voorbeeld 50%/50%.

 

Tot op heden bieden niet alle pensioenuitvoerders die beschikbare premieregelingen aanbieden deze mogelijkheid. OR-Pensioenadviseurs is van mening dat bij de selectie van pensioenuitvoerder rekening zou moeten worden gehouden of deze optie “levenslange life cycle” in het pakket zit van de aanbieder.

 

In de portal van de verzekeraar kun je meer informatie krijgen over de mogelijkheid van doorbeleggen na de pensioendatum. Het is van belang om de doorbelegvariant vanaf het moment van toetreden tot de pensioenregeling te gebruiken. Anders wordt er in de opbouwperiode van het pensioenkapitaal onvoldoende rekening gehouden met de toekomstige beleggingsduur. Enkele pensioenuitvoerders bieden de doorbelegvariant alleen aan vanaf de pensioeningangsdatum.

Bevraag de pensioenadviseur of pensioenuitvoerder hierover.

 
 
 
 
Verwante publicaties: