Het komt nogal eens voor dat oude werknemers hun pensioenregeling houden en werknemers die vanaf een bepaalde datum in dienst treden een andere pensioenregeling krijgen.

college voor de rechten van de mensDe vraag of dit is toegestaan werd voorgelegd aan het College voor de Rechten van de Mens (oude Commissie Gelijke Behandeling)

De casus die werd voorgelegd werd niet als ongelijke behandeling beoordeeld. En is dus toegestaan.

 

In het overleg met de werkgever, als deze de pensioenregeling wil versoberen, kan dit mogelijk helpen.

 

Oordeel Commissie inzake FNV/Shell

3 oktober 2016 oordeelde de Commissie over door werknemersvertegenwoordiging van Shell aangespannen casus. De werknemersvertegenwoordigers vroegen zich af of Shell verboden onderscheid op grond van leeftijd heeft gemaakt door nieuwe werknemers die na 30 juni 2013 in dienst zijn getreden een beschikbare premieregeling gaf in plaats van een gegarandeerd pensioen (eerst eindloon later middelloon).
oordeel commissie
 

Het bezwaar van de werknemersvertegenwoordigers was erop gebaseerd dat nieuwe werknemers jonger zijn (en in de toekomst wordt het verschil natuurlijk alleen maar groter) dan de bestaande groep werknemers.

Bij beschikbare premie lopen werknemers beleggingsrisico’s, rente risico en langlevenrisico. Bij middelloon niet. En levert beschikbare premie dus een ander pensioen op dan bij middelloonpensioen.

 

De Commissie erkent dat er sprake is van een significant leeftijdsverschil tussen groepen en dat er sprake is van een andere pensioenregeling. De Commissie stelt zich de vraag of er sprake is van objectieve rechtvaardiging.

Criteria hiervoor zijn: is het onderscheid objectief gerechtvaardigd en

Zijn de middelen om dit doel te bereiken passend en

Zijn de middelen om dit doel te bereiken noodzakelijk.

 

Shell wilde de pensioenregeling veranderen om de volgende redenen:

-          De bestaande pensioentoezegging voor de werknemers handhaven;

-          (sterk) wisselende kosten voorkomen;

-          Voor nieuw personeel een adequate pensioenregeling.

 

Het college oordeelt dat Shell de pensioenregeling voor de medewerkers respecteert en risico’s wil beperken en dat dit voldoende zwaarwegend is. Het doel is dus legitiem;

Het doel kan bereikt worden met het gekozen middel, dus passend;

 

Dan blijft de vraag over of dit ook noodzakelijk is?

De Commissie stelt zich de vraag of er een ander middel is. Als nieuwe medewerkers ook de middelloonpensioenregeling zouden krijgen, dan beperkt Shell haar risico’s niet;

De Commissie erkent dat een beschikbare premieregeling voor de werknemers meer risico met zich meebrengt, maar Shell heeft een maximale staffel aangeboden dus goede kwaliteit nieuwe pensioenregeling en de Commissie vindt dit adequaat;

 

De Commissie oordeelt dat de gekozen constructie objectief gerechtvaardigd is.

Dit betekent niet dat een nieuwe pensioenregeling voor nieuwe medewerkers zonder meer in alle gevallen is toegestaan.  De objectieve rechtvaardigingseis moet goed geformuleerd zijn.

 
 
 
 
 
Verwante publicaties:

 
 
 
Categorie Financieel Advies