Veel pensioenregelingen zijn de laatste jaren vanwege wettelijke normen aangepast. Meestal is dit gepaard gegaan met (zeer forse) pensioenversoberingen. De omvang van de achteruitgang was vaak helemaal niet nodig.

Veel pensioenregelingen kennen meer dan voldoende mogelijkheden om het pensioenniveau weer wat te verhogen.

In moeilijke economische tijden hebben veel werknemers ingeleverd en nu het wat beter gaat zouden pensioenregelingen ook wel weer verbeterd kunnen worden.
 
Pensioenverbeteringen
 
Als binnen de bestaande pensioenregeling onvoldoende waarde opgebouwd kan worden om de pensioenvervroeging te financieren, dan kan gebruik gemaakt worden van de fiscale mogelijkheden die er al zijn om extra pensioen op te bouwen.

Hieronder geven wij enkele mogelijkheden.

 • Fiscale mogelijkheden die de wet al biedt om (extra) pensioen op te bouwen.

  De fiscale maxima (opbouwpercentage en franchise):
  Het maximum pensioen binnen een middelloonregeling is gelijk aan 1,875% per dienstjaar en bij een eindloonregeling 1,657%. De daarbij behorende minimale franchises bedragen resp. € 13.344 en € 15.099. In veel pensioenregelingen wordt deze ruimte niet volledig benut. Hoe lager de franchise des te hoger de pensioenopbouw. Als er sprake is van een pensioenregeling op basis van beschikbare premie kan gebruik gemaakt worden van een (aanzienlijk hogere dan de standaard) leeftijdsafhankelijke premiestaffel op basis van marktrente.

  De fiscale maxima (overigen):
  Ook de andere fiscale maxima worden veelal niet volledig benut. Wij noemen in dat kader:

  • salarisdefinitie
  • opbouw partnerpensioen
  • 40 ¾ dienstjaren pensioen (Art 18e LB): aanvullend pensioen dat bij een dienstverband van 40 ¾ jaar extra mag worden opgebouwd als het pensioen niet maximaal is (75% gemiddeld pensioengevend loon op leeftijd 63 ¾ van de deelnemer).
 • Een pensioendatum voor 68 jaar is sowieso toegestaan, mits het jaarlijkse opbouwpercentage en/of de AOW-franchise dan wordt aangepast.

  • Demotie:
   De wet biedt de mogelijkheid om (maximaal) 10 jaar voor de AOW-leeftijd in een lagere functie te gaan werken en een daarbij lager salaris te verdienen, waarbij wel over het volle oorspronkelijke salaris pensioen mag worden opgebouwd.
  • Opvoeding kinderen:
   Tijdens een verlofperiode waarin kinderen worden opgevoed mag totdat het kind 6 jaar wordt 100% en als een kind tussen de 6 en 12 jaar is 50% van de diensttijd worden meegenomen in de pensioenopbouw. In de praktijk wordt de pensioenopbouw meestal stopgezet.
  • Het is toegestaan om gemiste indexatie in te halen:
   Het maximale percentage dat pensioenen mogen stijgen bedraagt 3%. Uitholling van het pensioen door inflatie is een van de grootste tekortkomingen in pensioenregelingen.
   Daarnaast zien we dat binnen diverse bedrijfstakken het zogenaamde generatiepact wordt toegepast.
  • Generatiepact:
   Het was al mogelijk om maximaal 10 jaar voor ingang van de pensioenleeftijd parttime te gaan werken, maar toch over het volledige voormalige salaris pensioen te blijven opbouwen. In de praktijk komen wij situaties tegen waarbij de werknemer 50% werkt, 75% salaris ontvangt en 100% pensioen opbouwt (80%/90%/100% mag uiteraard ook).
 • Flexibiliseringsmogelijkheden

  Binnen vrijwel elke pensioenregeling zijn de volgende mogelijkheden voorhanden.

  • Pensioen vervroegen en hoog/laag
   Het is toegestaan om pensioen voor de AOW-leeftijd te laten ingaan. Bovendien biedt de fiscus de mogelijkheid om binnen de bandbreedte 100/75% eerst een paar jaar hoger pensioen te ontvangen. In aanvulling daarop wordt de mogelijkheid geboden om de AOW te overbruggen (2x de gehuwden AOW in totaal € 20.016,00 per jaar).
  • Deeltijdpensioen:
   Een werknemer kan ervoor kiezen om parttime te werken en zijn pensioen gedeeltelijk te laten ingaan;
  • Uitruil partnerpensioen:
   Het is toegestaan om (een deel van) het partnerpensioen uit te ruilen voor extra ouderdomspensioen.

Het blijkt dat er al erg veel mogelijkheden zijn om het pensioenniveau te verhogen. Eerder (in deeltijd) met pensioen gaan komt hierdoor voor veel werknemers binnen bereik.

 
 
 
Verwante publicaties:

 
Categorie Financieel Advies