Blog Archief

Hoe beperken we eenzaamheid?

Effect van Corona Eenzaamheid doemt op als één van de grote vraagstukken in onze samenleving. Kern van de maatregelen om corona in te dammen– of het nu gaat om geen handen schudden, anderhalve meter afstand, beperking van bezoek thuis, de sluiting van

Waarom groeit eenzaamheid?

Balans tussen verleden en toekomstverwachtingen Eenzaamheid krijgt betekenis als het beschouwd wordt als iets dat te maken heeft met je eigen leven, met verlangens en met teleurstellingen. Dat is heel persoonlijk. Eenzaamheid heeft te maken met hoop

Nieuwe governancecode: wat betekent het voor kleine zorgorganisaties?

Aanpassing van de governancecode De zorg krijgt een aangepaste nieuwe governancecode. De raad van bestuur en raad van toezicht bepalen de inrichting van de governance van de zorgorganisatie en zorgen dat de inrichting en de werking voldoet aan de Governancecode

Waardegedreven governance van zorginstellingen

Aanpassingen governancecode Op 1 januari 2022 gaat in de zorg een aangepaste goverancecode in. Voor de zorgsector was in 2006 een Zorgbrede Governancecode opgesteld en aangepast in 2010. Die code was vrij specifiek en werd in de praktijk ervaren als

Governancecode voor de zorg ingevoerd op 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 wordt een nieuwe governancecode voor de zorg ingevoerd. De brancheorganisaties hebben gekozen voor een gezamenlijke code. De nieuwe code is op 7 principes gebaseerd. Die principes zijn vervolgens uitgewerkt in bepalingen of gedragsregels

Het belang van houdingsleren bij toezichthouden

Belang van reflectie De werkelijkheid om ons heen wordt complexer. Het risico is dat die toenemende complexiteit het steeds moeilijker maakt om adequaat te handelen. De traditionele manier om nog meer informatie te verzamelen of nog meer plannen te maken

Hoe schrijf ik een overtuigende crowdfunding pitch?

Een crowdfunding pitch vergelijken met een doorsnee verkoopverhaal gaat niet op. In de eerste plaats is er geen sprake van een simpel "product" dat eenvoudig te vergelijken is met andere soortgelijke "producten". En in de tweede plaats heb je te maken

Zijn we in staat tot empathie in ons verweer tegen COVID-19?

Ik heb in een aantal eerdere blogs aangegeven dat het moeilijk is te komen tot een gedeeld kader hoe we met COVID-19 om kunnen gaan. Ik doe een poging. Eerdere verwante blogs: Dilemma's rondom covid-19: waarom spelen belangrijk is Wanneer delen we dezelfde

Dilemma's rondom Covid 19: waarom spelen belangrijk is

Ken ik de ander? Doordat de mens met medemensen interacteert, en gebaren en taaluitingen uitwisselt omstaat zelfbewustzijn. Doordat iemand in staat is het gedrag van de ander te interpreteren kan hij de rol en houding van de ander overnemen. Zinvolle

Wanneer delen we dezelfde werkelijkheid?

Ontwikkeling identiteit Wat de werkelijkheid is, is uiteindelijk wat een voldoende aantal mensen de werkelijkheid noemt. De sociale werkelijkheid wordt geconstrueerd door de handelingen van een actor. De identiteit ('self') van mensen komt tot stand

Tokenisering van crowdfunding beleggingen voor betere verhandelbaarheid

Crowdfunding wordt steeds populairder. Het bewijs is de zeer forse jaarlijkse groei van het door crowdfunding opgehaalde geld. Die populariteit is vooral toe te schrijven aan de twee belangrijkste voordelen van zakelijke crowdfunding : Het vergroot de

De pandemie als taalspel

Dominante terminologie Door een discours (taalspel) te hanteren wordt een waargenomen werkelijkheid geduid. Wat opvalt is dat de terminologie die door tegenstanders van vaccinatie (‘vaccineren is gif spuiten’ ) wordt gebruikt dominanter is dan de terminologie

Zijn we ver genoeg in onze evolutie?

Wilber heeft een model ontwikkeld waarin maatschappelijke ontwikkelingen worden geduid. Ik, wij en het Het model kent vier kwadranten: individueel innerlijk ,individueel uiterlijk, collectief innerlijk en collectief uiterlijk . Om te komen tot maatschappelijke

© Multiraedt 2024