Blog Archief

Kunnen we omgaan met onze eigen onzekerheid en die van de ander?

Kunnen we onze opvattingen wijzigen? Wat betekent het eigenlijk als we zeggen dat we onze mindset hebben veranderd? Een vertrekpunt kan zijn dat we accepteren dat subjectieve werkelijkheid en objectieve werkelijkheid niet hetzelfde zijn. Daaruit volgend

Hoe kom je tot effectief ouderenbeleid?

Diffuus of samenhang? Ouderen, professionals, managers, beleidsmakers en wetenschappers hebben ieder hun eigen opvattingen over gezondheidsproblemen en geschikte interventiestrategieën. Systeemdenken maakt het mogelijk om verschillende betrokkenen, verschillende

Waarom denken de boeren zoals ze denken?

Zien van context Betekenisgeving ontstaat door intelligentie te gebruiken om een sensitiviteit voor betekenisvolle verschillen te ontwikkelen. Als we iets zinvols over een andere cultuur willen zeggen dan kan dat alleen als we in staat zijn de veronderstellingen

Hoe zien we effectief?

Belang etnografie Om te begrijpen wat er om je heen gebeurt kan etnografie een bijdrage leveren. Dat levert een vorm van een Big Picture op. Een etnografische beschrijving biedt een interpretatie van een gebeurtenis, probeert het zo precies mogelijk

Waarom is inzicht in metaforen belangrijk?

Gebruik metaforen Om complexiteit in organisaties te begrijpen worden vaak metaforen gebruikt. Uit de Managementboek top 100: ‘mijn baas draagt ook een onderbroek’, ; als de koning je klant zou zijn’; wacht niet op de wind, ga roeien’. Metaforen zorgen

Meerwaarde systemische blik?

Is het lastig? Ik heb al vaker geschreven over de meerwaarde van systeemdenken . Ik zie dat het veelal als moeilijk wordt ervaren om ermee te werken. Het systeem model dat het meest gericht is op managementvraagstukken is het Viable System Model (VSM)

Systemisch kijken: voegt inzicht in organisatieculturen iets toe?

Organisatiecultuur als modeverschijnsel? De belangstelling voor organisatiecultuur is nogal fluïde. Er zijn periodes waar het heel actueel is om daarna weer even te verdwijnen. In 2015 verscheen ‘De corporate tribe’ (managementboek van het jaar in 2016)

Hoe leer ik nieuwe vaardigheden?

Leerstijl Effectief transformeren vraagt nieuwe vaardigheden. Iedereen wordt uitgedaagd om nieuwe dingen te leren, bij voorkeur in lijn met je talenten. Leren doen we van elke ervaring al is het vaak onbewust. Bewust werken aan je ontwikkeling en zelfs

Lukt het met transformationeel leiderschap?

Leiderschap is nog niet zo eenvoudig Ons denken over leiderschap wordt beïnvloed door maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Leiderschap heeft hiermee kenmerken van een dynamisch systeem. Leiderschap vormt een complex en multidimensionaal systeem

Is klimaatverandering een complex vraagstuk?

Wanneer is het complex? We denken dat we in een zeer complexe wereld leven. Laten we eens een Big Picture opzetten van een andere periode. Stel dat je in 1900 werd geboren en de leeftijd van 100 jaar had bereikt. Dan had je de volgende historische gebeurtenissen

Over omgaan met complexiteit

Kernelementen Complexiteit wordt vooral bepaald doordat het effect van een oorzaakgevolgrelatie pas na verloop van tijd duidelijk wordt of wanneer sprake is van onvoorspelbare en niet-causale relaties tussen de samenhangende elementen in een systeem

Diversiteit: alle culturen zijn vreemd?

Wie is ‘normaal’? Antropologie houdt zich bezig met interpretatie en betekenisgeving (het lijkt daarin op narratieve geschiedenis; de schrijver van deze blog heeft zowel geschiedenis als culturele antropologie gestudeerd) ). Als antropoloog kijk je naar

Hoe komen wij uit ons frame?

Belang van habitus Mensen organiseren ruimte op basis van de mentale en culturele mappen die onze context heeft voorbereid. Die mappen zijn zo natuurlijk dat we ze niet opmerken. We komen dus voort uit onze sociale, mentale en fysieke omgeving (Bourdieu:

Het partnerpensioen in het nieuwe pensioenstelsel

De enige zekerheid in het leven is dat iedereen een keer overlijdt, alleen is niet op voorhand te zeggen wanneer. Tijdens het pensioendebat op 2 november jl. haalde Pieter Omtzigt een goed punt aan. Het kan zo zijn dat er geen partnerpensioen wordt uitgekeerd

De digitale transformatie vergt AI.

Web van betekenis AI staat in dit verband voor Antropologische Intelligentie. De digitale transformatie leidt tot een steeds groter netwerk van verbindingen tussen individuen en culturen. De menselijke natuur is zo dat we ervan uitgaan dat de wijze zoals

Menselijke versus artificiële intelligentie (AI)

Menselijke intelligentie Het is duidelijk dat technologische ontwikkelingen snel (steeds sneller) gaan. Valt daar iets meer over te zeggen? Het lijkt niet onlogisch te veronderstellen dat dat de waarde van producten en diensten door automatisering naar

Aanzet voor een toekomstbestendig organisatiemodel

Eigenaarschap Hoe verbeter je de eigen organisatie als de impact van de digitale transformatie steeds groter wordt. Het begint in ieder geval met een helder doel die van meerwaarde is voor klanten. Daarbij gaat het niet alleen om huidige klanten maar

Wanneer ben ik eigenlijk talentvol?

Vinden van talent Hoe vind je eigenlijk talent? Wanneer is iemand talentvol? Of anders gezegd: waarom is de ene persoon succesvol, terwijl iemand anders niets van de grond weet te krijgen. In ieder geval belangrijk is om echt nieuwsgierig naar iemand

Naar een toekomstbestendige functie invulling

Growth mindset Hoe we de wereld framen , wat we relevant en mogelijk vinden bepaalt wat we kunnen doen en ook wat we feitelijk doen. Onze vermogens te veranderen wordt onder meer bepaald door een ‘growth mindset’. Een ‘growth mindset’ vormt een goede

Belang van samen intelligent zijn

Wat is intelligentie? Hoe lossen systemen complexe vraagstukken op? Intelligentie gaat om ons vermogen onze hersenen zo te gebruiken dat we weten waar we heen willen (fysiek; in onze gedachten; in onze wensen), waar we op kunnen bouwen en wie we kunnen

Belang van verbindingen

Kennen de hersenen een tweedeling? We maken vaak een onderscheid tussen de linker en de rechter hersenhelft. De linker hersenhelft is op zoek naar causaliteit tussen indrukken van buiten. Als de binnenkomende informatie ambigu is dan wordt gezorgd voor

Wat betekent de groeiende vergrijzing: de Big Picture

Omgaan met zwakke signalen Om na te denken over de toekomst is het handig om vragen te reframen en vraagstukken vanuit nieuwe perspectieven worden bekeken. We richten ons op die zaken waar we al mee bezig zijn. De kunst is zwakke signalen die zich aan

Belang van wereldbeelden

Ontwikkeling waarden Cultuur is bepalend voor de waarden die we hebben en die waarden vormen de basis voor historische ontwikkelingen. Ons wereldbeeld geeft vorm aan onze intenties, onze intenties geven vorm aan instituties en de technologie die een

© Multiraedt 2023