Blog Archief

Ondernemingsraden aan de slag met de Wet toekomst pensioenen

Wet toekomst pensioenen Met een zeer ruime meerderheid is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) door de Tweede Kamer aangenomen. Het door Sociale Partners en unaniem door de Tweede Kamer gesteunde oorspronkelijke Pensioenakkoord kan hierdoor na vele jaren

Waarom regelgeving leidt tot meer regelgeving: het Integraal Zorgakkoord

Wordt het nog wat met horizontalisering? Technologie en bureaucratisering hebben een symbiotische relatie. De digitale staat in China maakt een eind aan vergezichten over horizontalisering en democratisering. Beleid en regelgeving biedt weinig ruimte

Versterk de rol van professionals in de zorg: modern leiderschap

Ik noem ons Generation Nou: de generatie die ideeën nu omzet in actie. Onze eigen toekomst creëren we immers zelf’ (Dohmen, p. 34) Uitdagingen in de zorg Er is nieuw leiderschap nodig voor de uitdagingen in de zorg. Die uitdagingen zijn onder meer toenemende

De impact van het bureaucratische frame: de route naar innovatie

Bureaucratische omgeving belemmert innovatie We willen graag innoveren, maar we zijn in ons werkend leven ‘opgegroeid’ in een bureaucratische omgeving. Die omgeving wordt gekenmerkt door hiërarchie, standaardisatie, specialisatie en formalisatie. Bureaucratieën

Wat is een organisatiepraktijk: een pragmatische benadering

Het gaat om de context Een praktijk is per definitie context gebonden; begrippen staan juist los van een context. Voorbeeld: bij Aristoteles gaat het om de praktische vraag hoe te leven; bij Plato om de vraag naar een abstract concept van het Goede

Ondernemerschap in de zorg

Europees kader van het ondernemerschap Volgens het EU-kader is iemand werknemer indien er sprake is van arbeid, loon en hij onder leiding van een ander handelt (gezag). Dat laatste kan onder meer tot uitdrukking komen in de vrijheid die hij al dan niet

Gaat het om beleid of om de werkelijkheid?

Eén van de merkwaardigste discussies in de zorg is die over het aantal zzp ‘ers. Het beleid van VWS en de zorgverzekeraars is gericht om het maximaal in loondienst houden van zorgprofessionals. De werkelijkheid is echter dat steeds meer zorgprofessionals

Wat is de belemmering voor inzetten van zorgtechnologie?

De kunst is digitalisering en andere technologische ontwikkelingen te integreren met menselijke zorg. Je kunt het vergelijken met Airbnb dat via hoogwaardige technologie de mogelijkheid van huren van leuke kamers biedt. Het gaat om een meer hybride manier

Systeemrelevant binnen de ZVW leidt tot systeemsuboptimalisatie

‘Marktwerking heft regulering op en regulering heft marktwerking op’ (Denys, p. 57). De Zorgverzekeringswet (ZVW) kent drie doelstellingen: Borging kwaliteit: minimumkwaliteitseisen; wetenschappelijke standaarden; duidelijke informatie; gedeelde besluitvorming

Sociale innovatie door nieuwe organisatievormen: consortium

Digitale strategie Doordat data sneller beschikbaar komen en worden, gaat het erom dat organisaties hiermee om kunnen gaan en daarom wendbaarder worden. Digitale transformatie gaat over een fundamentele verandering in en over de grenzen van de eigen

Belangrijke keuzes bij overgang naar het nieuwe pensioenstelsel

Alle pensioenregelingen moeten veranderd worden vanwege de aanpassingen in de Pensioenwet (“het pensioenakkoord”). Noodzakelijk overleg Onder het nieuwe pensioenstelsel zullen alle pensioenregelingen veranderd moeten worden. Dit betekent intensief overleg

Hebben we zicht op onze toekomst?

‘ We are made to live like firemen, with downtime for lounging and meditating between calls, under the protection of protective uncertainty’ (Taleb, 259). Oorzaak en gevolg Toeval blijkt lastig te duiden. We kunnen moeilijk geloven dat ingrijpende gebeurtenissen

‘Toeval is logisch’ (Johan Cruijff)

Toeval Wat verklaart het verschil (bijvoorbeeld tussen geluk of pech) tussen mensen? DNA verklaart ongeveer de helft. De effecten van opvoeding liggen tussen de 0 en 17 procent. Dat kon wel eens betekenen dat tussen de 33% en 50% het verschil bepaald

Pensioenverandering: volledige en juiste communicatie en maak de juiste sommen

Pensioenverandering onderweg Alle pensioenregelingen moeten de komende jaren worden veranderd vanwege nieuwe Pensioenwetgeving. De Pensioenwet wordt aangepast om eerder te kunnen indexeren , het pensioen persoonlijker te maken en aan te passen aan veranderde

Wordt het wat met Blockchain?

Langzaam maar zeker komt er meer bewustzijn van de mogelijkheden die de toepassing van Blockchain bieden. In deze blog ga ik daar op in. Essentiële medische gegevens zijn niet tijdig beschikbaar: voorbeeld medicatieoverzicht voor actueel medicatiegebruik

Ondernemingsraden: knokken voor het pensioen

Met de invoering van “het Pensioenakkoord” moeten alle pensioenregelingen de komende tijd worden aangepast. Ondernemingsraden hebben een zware en verantwoordelijke taak bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling. De arbeidsvoorwaarde pensioen

Samengaan technologische en sociale innovatie.

Kwaliteitsverbetering In het recente proefschrift over de relatie tussen elektronische patiënten dossiers (EPD) en de kwaliteit van zorg (Van Poelgeest; december 2022) wordt (nogmaals) geconstateerd dat de Nederlandse ziekenhuizen nog maar aan het begin

De (on)macht van denkpatronen

Welk denkpatroon hanteren we? Stel dat het waar is dat onze wereld voor grote uitdagingen staat, dan is het enigszins bevreemdend dat de oplossing voor die uitdagingen gezocht wordt met instrumenten die de afgelopen twee eeuwen zijn ontwikkeld. Anders

Waarom denken we dat er een arbeidsmarkt is?

Wat noemen we een markt? Een markt suggereert dat vraag en aanbod via het prijsmechanisme naar evenwicht tenderen. Maar dat is in de praktijk niet zo: een voorbeeld uit de arbeidsmarkt is dat in bepaalde domeinen een hoger loon naar meer vraag naar arbeid

Het generatieperspectief binnen toezichthouden.

Verdeling over vier generaties Op dit moment kunnen er vier verschillende generaties in de bestuurskamer zitten: de Babyboomers, Generatie X, de Pragmatisten en de Generatie Y. Deze generaties hebben verschillende kenmerken, waarden, normen, overtuigingen

Modern governance vergt maatschappelijke afwegingen

Rol voor drie partijen Zonder maatschappelijke verantwoording is modern governance moeilijk voor te stellen. Als het doel van een onderneming verschuift naar meer maatschappelijke-waardecreatie, dan verandert ook de aard van het governance vraagstuk

Verhoging AOW-franchise kan leiden tot lagere pensioenen

De Aow wordt met ingang van januari 2023 fors verhoogd. Dit is goed nieuws voor veel gepensioneerden voor wie de Aow een groot deel van hun totale inkomen is. Een nadeel van de verhoging van de Aow is dat dit de pensioenopbouw fors beïnvloed. Voor de

Hoe komen we tot beïnvloeding?

Wat is effectiviteit? Effectiviteit is de vaardigheid iets te kiezen en te besluiten en het dan succesvol uit te voeren. Succesvol wordt het vooral als je de uitvoering doet op een manier die bij jou past; bij jouw natuurlijke kwaliteiten en talenten

Hoe kun je de ontwerpaanpak gebruiken?

Hanteren we de goede strategie? De huidige problemen kenmerken zich door een viertal systeemelementen: ze zijn open (geen grenzen), ze zijn complex (veel elementen en interacties), ze zijn dynamisch (veranderen snel in de tijd) en ze zijn verbonden (over

Ik en de ander

Schuld van de ander Veel werk gerelateerde problematiek wordt geduid als het gevolg van acties van anderen. We maximaliseren die rol bij mislukkingen en minimaliseren onze eigen rolinvulling. We zoeken bij onze duiding vooral steun bij een specifieke

Governance op basis van co-creatie

Systeemprincipes Waar gaat het bij de inrichting van governance om? Begin volgend jaar verschijnt mijn nieuwe boek (samen met Arjen Jeninga): ‘ Toezichthouden in de 21 e eeuw. Vertrouwen als basis voor goede governance ’. In deze blog ga ik in op een

© Multiraedt 2024