Als de pensioenuitvoerder het pensioencontract met de werkgever opzegt, wordt er meestal een nieuw (of ander) contract afgesloten. Hierdoor is de kans zeer groot dat indexaties over al opgebouwde pensioenen (op termijn gaan) vervallen, terwijl dit niet was afgesproken en zeker niet met de ex-werknemers en gepensioneerden. Het Paard van Troje kan zijn binnengehaald.
In een nieuw contract is er in deze tijd van lage rente vaak geen enkele ruimte voor toekomstige indexaties.

Waar gaat het over?

nieuw-pensioencontract
Voorwaardelijke indexatie werknemers die uit dienst zijn en gepensioneerden stopt na einde contract.

De meeste middelloonregelingen kennen een (voorwaardelijke) indexatiebepaling voor werknemers, voor uit dienst getreden en dus ex-werknemers en voor gepensioneerden. In het pensioenreglement is vaak overeengekomen dat “als er middelen beschikbaar worden gesteld door de pensioenuitvoerder, deze gebruikt worden voor indexaties van uit dienst getreden werknemers en gepensioneerden”. Een heel voorwaardelijke afspraak op indexaties dus.

De meeste pensioenuitvoerders geven een vorm van winstdeling (bv als er meer rendement wordt behaald dan de al in het tarief berekende rente : de rekenrente) maar alleen zolang het contract actief is. Na einde contractperiode (en dit gebeurt dus altijd) stellen de meeste pensioenuitvoerders dat er na verloop van tijd of nooit meer winstdeling wordt gegeven. De afgelopen jaren was in veel gevallen de “winstdeling” al nihil en hiermee ook vaak de indexaties. Maar er was wel een recht. En de rechter oordeelde in de zaak Euronext (zie hieronder) dat dit recht nagekomen moet worden.

Ook als in de toekomst de inflatie stijgt en de rente dus hoger wordt, geeft de pensioenuitvoerder over oude contracten in de regel geen enkele vergoeding meer en dus is er geen geld beschikbaar voor indexaties.
Naast dat dit “niet echt heel eerlijk” overkomt, kan dit ook grote gevolgen voor de werkgever hebben. Deze heeft immers een afspraak met de werknemers gemaakt en als de werkgever deze wil veranderen moet er toestemming worden gegeven.

Als de werkgever een nieuwe overeenkomst sluit met een pensioenuitvoerder (ook als het nieuwe pensioen een beschikbare premieregeling wordt), waardoor er vaak geen enkele kans meer is dat er nog indexaties plaatsvinden, wordt de pensioenovereenkomst met de ex-werknemers dus veranderd.

Een wijziging van de overeenkomst derhalve na uitdiensttreding van de werknemers. Zij hebben geen inspraak, maar er wordt meestal ook niet om hun instemming gevraagd. En zijn dus ook niet akkoord met de verandering van hun pensioen.

Hierop kunnen zij terugkomen en de werkgever vragen om de indexaties alsnog te betalen. (verzekeraar rechtstreeks aanspreken zal in dit geval niet lukken, immers de verzekeraar en de werkgever veranderen hun afspraken na overleg en goedkeuring van de werkgever).

Is het taak OR om werkgever te wijzen op deze consequenties?

De WOR gaat er vanuit dat de OR ook rekening houdt met de belangen van de werkgever.
Valt er nog wat aan te doen als dit in het verleden mis is gegaan?
Er zal goed gekeken moeten worden wat precies is overeengekomen met ex-werknemers en gepensioneerden ten aanzien van de indexaties. Meestal staat er iets van “de werkgever probeert…” of “de werkgever houdt een depot aan bij de verzekeraar….” of “de indexaties worden betaald uit de winstdeling die de verzekeraar geeft”.

Als de werkgever (en de verzekeraar) een nieuwe overeenkomst met elkaar sluiten waarbij er geen enkele kans op indexaties meer is, zijn de pensioenafspraken die in het verleden zijn gemaakt dus veranderd. En dit zonder toestemming van een contractpartij.

Wat te doen?

De werkgever zou kunnen overwegen om zelf jaarlijks een bedrag in een depot bij de pensioenuitvoerder te storten en hieruit de indexaties te betalen. Dan doet de werkgever in ieder geval iets en de werkgever kan ook besluiten om een nieuw contract te sluiten, waarbij er in ieder geval een mogelijkheid is dat er geld van de verzekeraar in een depot gestort kan worden van waaruit de toekomstige indexaties betaald kunnen worden. Bij voorbeeld door de rentestandkorting die aan de orde zal zijn als de rente weer hoger wordt.

De Kantonrechter in Amsterdam deed op 24 juni uitspraak over een zaak (2990426 CV EXPL 14-11251) die zeker vergeleken kan worden met hierboven genoemd probleem. De werkgever heeft een nieuwe pensioenafspraak gemaakt, waardoor de kans op indexaties is vervallen.

Ook op Pensioenklokkenluider.nl kwam een vergelijkbare zaak aan de orde en AEGON besteedde aandacht aan deze uitspraak.
Het lijkt erop dat veel adviseurs en verzekeraars ernstig tekort zijn geschoten bij het beëindigen van pensioencontracten. Werknemers en werkgevers lijken de dupe te zijn. Afwachten op een rechtszaak a la Euronext is geen optie.

 
 
 
 
 
Verwante publicaties:

 
 
 
Categorie Financieel Advies