Blog Archief

Een bekostigingsmodel voor de ouderenzorg

Transparantie is voorwaarde voor kwaliteitsverbetering Het perspectief van de cliënt in de wordt steeds meer leidend. De verantwoording over de zorg gebeurt dan ook steeds meer in samenspraak met cliënten en professionals. Transparantie met betrekking

Randvoorwaarden voor digitalisering van zorgprocessen

Voordelen van een digitale infrastructuur in de zorg Werken met een digitale infrastructuur bevordert dat informatie breed wordt gedeeld. Afspraken worden beter gehandhaafd en zorgprofessionals hebben een beter beeld welke familieleden en andere professionals

Infographic "klanten werven via Multiraedt"

Klanten werven via het klantwervingscollectief Multiraedt is vooral bedoeld voor zakelijke specialisten. Deze succesvolle aanpak is een aantrekkelijk alternatief voor kostbare Google Ads en leadgenerators. Zakelijke specialisten kunnen zich professioneel

Het belang van waardegedreven zorg

Waardegedreven zorg staat centraal De maatschappij verandert: de huidige communicatiemogelijkheden bieden meer openheid en vragen om snelheid; er wordt verwacht dat er altijd direct gereageerd wordt; cliënten en hun familie zijn mondiger. Daarmee komt

Hoe kom je tot een effectievere zorginrichting?

Wat houdt integrale gezondheidszorg in? Integrale gezondheidszorg betreft het samenbrengen van preventie, zorg en welzijn om zo (het behoud van) het functioneren van de cliënt te faciliteren (Baan). Het gaat daarbij om een effectieve inrichting van zelfmanagementondersteuning

Crowdfunding weerstaat Covid en pakt dit jaar de groei weer op

Met duidelijk gemengde gevoelens kijken wij terug op het afgelopen jaar. Voor velen is 2020 helaas een moeilijk jaar gebleken, zowel op het persoonlijke als zakelijke vlak. Deze covid-19 pandemie heeft aangetoond dat ook bedrijven en instellingen niet

Hoe kom je in de zorg tot een gedeelde agenda tussen cliënt en professional?

Respect voor en inzicht in elkaars autonomie De uitvoering van zorgprocessen, uitgaand van mogelijkheden van mensen in hun geheel in plaats van hun beperkingen, vergt een hoge mate van authenticiteit. Het op eigen kracht staan (individualiteit) en het

Is management anders in een digitale omgeving?

Wanneer een organisatie goed functioneert is management niet echt nodig. Management is een "slecht weer" taak. Als het slecht gaat, komen managers in actie en bewijzen ze hun waarde. Dezelfde principes van management gelden ook in een digitale omgeving

Hoe kom je tot een versnelling van de digitale transformatie van de zorg?

Versterken van zelfzorg en zelfregie kan door websites met toegankelijke informatie (bijv. www.thuisarts.nl ; www.dokterdokter.nl ; www.gezondheidsplein.nl ; www.curaevitelbalie.nl ) . Thuisarts geldt als een belangrijk startpunt voor medische informatie

Beleggen in vastgoed crowdfunding versus beleggen in aandelen

Als belegger op zoek naar een redelijk rendement heb je het niet makkelijk. Traditioneel veilig beleggen via een depositorekening bij de bank is door de extreem lage rente nu niet mogelijk of in ieder geval verre van aantrekkelijk. Door inflatie en belastingen

Hoe kom je tot een meer gedeelde betekenisgeving in de zorg?

Inzicht krijgen in interactie door inclusieve modelmakerij Door handelen ontdekken we wat er speelt. Mensen leven in een omgeving die ze door hun eigen handelen mede creëren en waar maken. Door een beroep te doen op modellen en berekeningen (in plaats

Hoe kom je tot een zinvolle dialoog in de zorg?

Door systemisch naar het evenwicht te kijken, wordt toegewerkt naar zelforganisatie: alleen die regels en functies worden ingevuld die het mogelijk maken dat het systeem als geheel vitaal blijft. Door systemisch te kijken kan een dialoog worden gevoerd

Het zoeken naar de goede balans: hoe zorg je voor levensvatbare zorgorganisaties en professionals?

Een evenwichtige relatie tussen systeem en omgeving Een systeem maakt onderdeel uit van zijn omgeving. En staat altijd in contact met die omgeving. Een systeem is erop gericht in evenwicht te functioneren met de omgeving. En alle onderdelen van het systeem

Systeemdenken in de zorg

Door alle transities in de zorg neemt de complexiteit toe. Met een systemisch interventiekader wordt niet alleen geïntervenieerd in de eigen werkpraktijk, maar wordt ook steeds de verbinding met de omgeving (her) vormgegeven. De omgeving is gigantisch

Uitwerking Pensioenakkoord voor ondernemingsraden

Het pensioenakkoord is uitgewerkt met een toelichting (meer dan 200 bladzijden: Wet Toekomst Pensioenen) en een internetconsultatie , die goed inzicht geeft in welke kant we opgaan met het pensioen. Het is aan te raden om al in 2021 aan de slag te gaan

Veranderkunde in de zorg

Brunsson (1987) stelt dat opvattingen over management drie aspecten kennen die van belang zijn voor organisatie-actie: omslotenheid (hoe omslotener, hoe meer het keuze-vraagstuk is opgelost), consistentie (inconsistenties bevorderen ideeën, maar belemmeren

De systeemstructuur van zorgorganisaties

Stafford Beer (1978, 1979, 1981, 1985) heeft een model voor vitale systemen ontwikkeld ( Viable System Model ) dat beschrijft hoe een systeem acteert in een omgeving waarin de complexiteit toeneemt. Dit model is voor de 21e eeuwse context verder uitgewerkt

Omgaan met variëteit. Hoe doe je dat als organisatie?

De systeemtheorie is gericht op het omgaan met complexiteit . De systeemleer laat de onderliggende patronen van het omgaan met variëteit zien en hoe je tot evenwicht komt tussen een veranderende omgeving en de wijze waarop de eigen organisatie daarmee

Impact van technologie op de positie van cliënten in de zorg

De impact van technologie op zorgprofessionals leidt tot automatisering zoals directe toegang op gegevens en vernieuwing zoals nieuwe professionele scheidslijnen, nieuwe werkwijzen en nieuwe organisatievormen). Binnen informatietechnologie zijn de volgende

Hoe ga je om met een systeem van permanente vernieuwing?

Organisaties en professionals worden geconfronteerd met innovaties die sneller gaan dat ze met de huidige organisatievormen kunnen verwerken. Cliënten stellen steeds hogere en nieuwe eisen aan de dienstverlening. Men is voortdurend op zoek naar mogelijkheden

© Multiraedt 2023