Blog Archief

Pensioenverandering: omzetting pensioen naar de nieuw Wet Toekomst Pensioenen, welk kanspercentage nemen we voor de vergelijking?

Alle pensioenregelingen moeten de komende jaren worden veranderd. Met welke uitgangspunten er wordt gerekend? De (pensioenadviseur van) de werkgever zal een berekening maken welk pensioen een werknemer mag verwachten als de huidige pensioenregeling ongewijzigd

Wat zijn de belangrijkste voordelen van zakelijke crowdfunding?

Waar ondernemers geen tekort aan hebben is dadendrang. Er worden constant plannen gesmeed om de onderneming verder vooruit te helpen. Vaak zoveel plannen dat de praktische uitvoerbaarheid stuit op allerlei obstakels. Een belangrijk obstakel kan de financiering

Hoe komen we uit de pandemie?

Balans autonomie en controle Om een systeem onder controle te brengen heeft het controlesysteem evenveel variëteit nodig als het te controleren systeem zelf. De structuur van het systeem geeft vorm aan controle. Het gaat er dus om dat de organisatie

Een cybernetisch perspectief op het Omikron virus

Variëteit Iedere samenleving staat voor het vraagstuk hoe met variëteit om te gaan . In de 21e eeuw (door digitalisering, sociale media, globalisering, pandemie) neemt dit vraagstuk alleen maar toe. Een samenleving is toekomstbestendig als ze in staat

Zijn we klaar voor de veranderingen?

Het is onvermijdelijk dat technologie de wereld steeds sneller gaat veranderen. Vooral de convergentie van verschillende ontwikkelingen ( Artificiële Intelligentie ; Blockchain; Internet of Things) en leidt tot fundamentele wijzigingen op de wijze waarop

Waarom is er een orde(verstoring)?

Niet alle regels leiden tot spontane orde. Daarom dient een theorie van zelforganiserende systemen aan te geven welke regels nodig zijn om tot een bepaalde (spontane) orde te komen. Hoe kom je tot orde? De analyse richt zich op systemen van gedragsregels

Nu wettelijk geharmoniseerde crowdfunding binnen Europa

Afgelopen week is geharmoniseerde Europese regelgeving inzake crowdfunding in werking getreden. Dat betekent voor alle zowel bedrijven als beleggers dat zakelijke crowdfunding nu niet alleen nationaal kan plaatsvinden, maar ook over de grenzen heen in

Belang van leren bij disrupties

Er is sprake van een toename van disruptie (verstoringen) als gevolg van blockchain, digitale platformen, Artificiële Intelligentie en Internet of Things. IC problematiek In tijden van disruptie veroorzaakt door maatschappelijke veranderingen, technologische

Lessen uit Corona

Uit evenwicht Elke crisis is een symptoom van disbalans, van een systeem uit evenwicht. Een systeem is levensvatbaar als het met variëteit om kan gaan. Dat vergt steeds het zoeken naar evenwicht en versterken van het adaptief vermogen. Daarbij zoeken

Meerwaarde van transitiedenken

Zitten we in een transitie? Er is veel ‘tekst’ over de grote veranderingen waar we voor staan: Corona; digitalisering; klimaat; migratie etc. Een transitie gaat om een omkering van bestaand denken, handelen en organiseren die ingrijpend is en vaak één

Gedragsverandering is essentieel bij iedere verandering

Peter Senge: Mensen zijn niet zozeer tegen verandering, maar zijn er op tegen veranderd te worden. Veranderingen in de omgeving Van mensen wordt verwacht dat ze sneller werken, dringend reageren op uitdagingen en kansen en samenwerken om ongestructureerde

Ontwikkeling op de arbeidsmarkt: gezondheidszorg

Binding medewerkers De druk op de arbeidsmarkt en dus het zorgen voor modern werkgeverschap neemt toe door vergrijzing, ontgroening en flexibilisering van het zorgpersoneel. De vraag is of het werkgeverschap in de zorg wel modern genoeg is. De vraag

Waar hebben we bij beoordelen van situaties en mensen mee te maken?

De antropoloog Lyall Watson: Als ons brein zo simpel was dat we zouden kunnen begrijpen, dan waren we zo simpel dat dat niet kon. Gebruik eigen theorieën Bij het beoordelen van situaties en mensen maken we (impliciet) gebruik van theorieën. Waar we ons

Effect van platformtechnologie op de zorg

Mede door technologische ontwikkelingen verschuift de aard van de zorg van periodieke interventies naar preventieve zorg en management van chronische aandoeningen. Monitoring op afstand Het aanbod van wearables maakt zowel zelfbeoordeling van burgers

De platform revolutie brengt vraag en aanbod efficiënt tezamen

Verlagen transactiekosten Platformen worden ‘marktplaatsen’ genoemd, waarbij de gehele transactie, inclusief betaling, via het platform verloopt. Ze hebben een belang en verantwoordelijkheid bij en voor iedere transactie. Platformen verlagen en verleggen

Risicoprofiel van organisaties

Hoe complexer het systeem hoe meer gevarieerd uitkomsten kunnen zijn. Complexe systemen kennen een hoog risicoprofiel. Bij meerdere projecten kan het mislukken of vertragen van één project leiden tot suboptimalisatie bij andere projecten. Van belang

Wat maakt crowdfunding aantrekkelijk voor bedrijven?

Crowdfunding maakt een belangrijk onderdeel uit van de modernisering van de investeringsmarkt. Enerzijds maken steeds meer bedrijven, die op zoek zijn naar investeerders, gebruik van crowdfunding. Anderzijds bestaat er een sterk groeiende belangstelling

Karakteristieken van modern verandermanagement

In een complex systeem zijn oorzaak en gevolg niet aantoonbaar te verbinden. In systeemtermen: het gaat niet zozeer om causaliteit als wel om correlatie. Dingen gebeuren gelijktijdig. Dat betekent dat je voorzichtig met interventies om moet gaan: je

Kunnen we met informatieruis omgaan?

Informatieruis Het is belangrijk inzicht te hebben in hoe onze hersenen werken. Die hebben te maken met een stortvloed aan informatie van verschillende kwaliteit en komt tot ons via verschillende media. Als we proberen signalen van ruis te scheiden gebruiken

Bij gedragsverandering zijn gewoontes bepalend

Om mensen te veranderen door hun opvattingen te veranderen is een moeizaam traject. Het overtuigen van iemand om een ander standpunt in te nemen heeft meestal niet erg veel effect. Het gaat om gedrag, niet om opvattingen Wat werkt: opvattingen volgen

Verandermanagement in de 21e eeuw

Van simpel naar complex Waar het in de 21 e eeuw om gaat om mensen in organisaties aangelijnd te houden met de digitale transformatie . Dat gaat van simpel naar steeds complexer : wat zijn geschikte technologieën; kun je technologische en sturingscompetenties

Cultuurpatronen en waarom we doen wat we doen

Om zicht te krijgen om waarom mensen doen wat ze doen in organisaties is een goede aanpak als antropoloog de interacties tussen mensen te observeren. Onze werkelijkheid ontstaat door het handelen van mensen. Doordat iemand in staat is het gedrag van

Ken je je eigen gedragspatronen?

Inzicht in patronen We nemen mensen in het heden waar en reageren op basis van ervaringen in het verleden. Als je iemand probeert te begrijpen die je niet goed kent maar die je doet denken aan een vroegere kennis, dan verleiden je hersenen je ertoe te

Omgaan met complexe uitdagingen

Steeds meer verbindingen Menselijke verbindingen ontstaan zonder dat er fysieke contacten zijn. Het fundamentele aspect van netwerken is dat ze verschillende transformaties tot gevolg hebben zoals virtuele gemeenschappen en effecten van globalisering

Wat is de impact van Artificiële Intelligentie (AI) op ons werk?

Mensen kunnen deze data niet zo analyseren als Artificiële Intelligentie (AI) dat kan. Een definitie van AI: AI is dat deel van de informatica dat zich richt op systemen die functies uitvoeren die we normaal gesproken associëren met het menselijk brein

Hoe ga je om met complexiteit?

Werken in de VUCA wereld We noemen een complexe wereld ook wel VUCA-wereld – een wereld gekenmerkt door volatiliteit, onzekerheid (uncertainty), complexiteit en ambiguïteit. Complexiteit is in deze wereld in overvloed. Belangrijk is om complexe systemen

Moderne organisatiemodellen ondersteunen de veranderprocessen in de 21e eeuw

Belang van wendbaarheid van organisaties Mensen en organisaties zijn door alle veranderingen continu in beweging. Veranderprocessen in de 21e eeuw kenmerken zich door een hoge snelheid en een hoge impact. Organisaties zullen blijven groeien in wendbaarheid

Hoe kom je tot succesvolle gewoonten?

Belang van routines Succes richten om tot een resultaat te komen is minder effectief als in staat zijn voortdurend te bewegen. Om tot effectieve en succesvolle gewoonten te komen is het nodig de hele context rond het gedrag in beeld te hebben. De meest

Wet Toekomst Pensioenen ingangsdatum 1 januari 2023 en medezeggenschap: afwachten of anticiperen?

Het Pensioenakkoord, dat pas na vele jaren krakend en piepend tot stand is gekomen, heeft geleid tot de Wet Toekomst Pensioenen, waarin de afspraken zijn vastgelegd uit het Pensioenakkoord. Wat verandert er onder de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen? Eindloon

Waarom is het handig om creatief te zijn?

Zien Onze wereld wordt complexer. Creatieve vermogens worden daarom steeds belangrijker om je te kunnen aanpassen aan snelle veranderingen. Creativiteit vindt plaats in gewone, alledaagse hersenprocessen, niet in een apart deel van de hersenen. Iedereen

Toepassing van Blockchain in de zorg

Voor de zorg om te profiteren van Blockchain gaat het er vooral om de toegang tot zorgdata te controleren. Een perspectief is om een zorg Blockchain als een index te zien, een lijst van alle zorgdossiers en zorgdata van een cliënt. De index is gelijk

Blockchain en de inrichting van een digitale infrastructuur

De rol van blockchain bij digitale innovatie Digitale innovatie is onderdeel van de strategie . Wil Blockchain nut hebben bij de inrichting van een digitale infrastructuur, dan dient aan de volgende criteria voldaan te worden: Verschillende partijen

Invoering van Blockchain in de zorg

De invoering van Blockchain in de zorg vormt een fundamentele verandering : voordat een interactie tussen cliënt en zorgprofessional plaatsvindt wordt al informatie gedeeld. De communicatie en daarop gebaseerde interactie wordt daardoor kwalitatief versterkt

Toepassing van platformtechnologie: waardegedreven zorg

Uitwisseling data Ondanks veel inspanningen is er binnen de zorg nog steeds sprake van een beperkte informatie-uitwisseling en een beperkte beschikbaarheid van betrouwbare uitkomstmaten. Daarnaast is het (kunnen) uitwisselen van uitkomstinformatie om

Wat is de impact van de vierde revolutie op strategieontwikkeling?

De vierde revolutie Wat verstaan we onder de vierde revolutie? Snelheid: van lineair naar exponentieel. Breedte en diepte: bouwt voort op de digitale transformatie en combineert meerdere technologieën; impact op systemen: omvat de transformatie van hele

© Multiraedt 2024