Boekhouding

Omschrijving boekhouding:

boekhoudingBoekhouden is het bijhouden van de in hun ondernemingen gedane uitgaven en verkregen ontvangsten, en de vermogenspositie van het bedrijf. Het is voor de ondernemer van essentieel belang dat hij tijdig een overzicht heeft en ook houdt van de financiële positie van het bedrijf en inzicht krijgt in de winsten en verliezen.
Zonder die gegevens zou bijvoorbeeld kostprijsberekening, voorcalculatie en het uitbrengen van offertes onverantwoord zijn.

De verplichting tot het voeren van een boekhouding vloeit trouwens voort uit de wet:

 • Voor natuurlijke personen:
  "Een ieder die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent, is verplicht van zijn vermogenstoestand en van alles betreffende zijn bedrijf of beroep, naar de eisen van dat bedrijf of beroep, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend."
 • Voor rechtspersonen:
  "Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de rechtspersoon en van alles betreffende de werkzaamheden van de rechtspersoon, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend."

Tot de taken van de boekhouder behoort onder meer:

 • administratie (boekhouding)
 • salarisadministratie
 • jaarrekening (controle door een accountant)
 • publicatie van een overzicht
 • tussentijdse cijfers en prognose
 • ondersteuning bij controle van de belastingdienst
 • hulp bij problemen met de belastingdienst en achterstanden
 • aangifte omzetbelasting, loonbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
 • ICL-aangiften
 • aanvraag VAR (VAR-WUO)

 
Categorie Financieel Advies
 

Relevante blogs:

© Multiraedt 2024