Blog Archief

Op weg naar het einde van je professionele loopbaan?

“If something can’t go on forever, it won’t.”( de wet van Stein) Afname van meerwaarde Hoewel Stein’s wet gericht was op economische wetmatigheden geldt de wet ook voor onszelf: het professionele leven houdt op, ons leven houdt op. In vrijwel alle hoogwaardige

Hoe vul je eigen verantwoordelijkheid in?

Mensen of ideeën? Wat is waardevoller: goede ideeën of goed mensen? Het antwoord is relatief simpel: ideeën komen van mensen, daarom zijn mensen belangrijker dan ideeën. Als een team goed is leiden middelmatige ideeën uiteindelijk tot iets goeds. Hetzelfde

Waarom is samenhang belangrijk?

Het begint met nieuwsgierig zijn Omgaan met complexiteit . Essentieel is om open-minded te blijven. Kern daarvan is nieuwsgierigheid en opmerkzaamheid. In de situatie van toenemende complexiteit is het grootste risico dat we waarnemen en reageren vanuit

De toenemende impact van Blockchain

Blockchain-technologie In de Blockchain-technologie worden gegevens gedistribueerd en wordt het beheer gedecentraliseerd, wat betekent dat gegevens over meerdere servers worden opgeslagen en door de leden van het netwerk worden beheerd . De naam 'Blockchain'

Waardegedreven zorg: zorg voor heldere visie en een duidelijke implementatie

Digitale dienstverlening De eisen die gesteld worden aan de zorg zullen steeds meer gaan toenemen. Anderzijds willen patiënten eigenaarschap over persoonsgegevens en -data. Patiënten hebben toegang tot een breed aanbod aan medische informatie op internet

Blog optimaliseren zorglogistiek

Perspectief In een vorige blog ben ik ingegaan op de problematiek van arbeidsmarkt schaarste in de zorg van het perspectief van ‘wicked problems’. De noodzaak van transformatie heb ik daar uitgelegd. De zorgvraag stijgt, er is een tekort aan zorgprofessionals

De zorg arbeidsmarkt als ‘wicked problem’.

Geen duidelijke interventies Wicked problems zijn taaie vraagstukken, die moeilijk oplosbaar zijn. De vraagstukken laten zich slecht structureren en beheersen. Niemand weet precies welke interventies effectief zijn. Complexiteit kan daarom niet (eenvoudig)

Nieuwe team werken

Tijdelijke verbindingen Werk wordt in toenemende mate uitgevoerd door wisselende teams die georganiseerd worden rond uitdagingen en kansen. Dit klinkt abstract: door de mogelijkheid van nieuwe verbindingen (bijvoorbeeld Zoom of MS Teams) ontstaan steeds

Belang van patroonherkenning; het zien van het grote plaatje

Complexe werkelijkheid Onze werkelijkheid wordt gekenmerkt door complexiteit . In een complexe omgeving is weinig ruimte voor (eenvoudige) oorzaak en gevolg relaties. Mensen maken daarom graag verhalen van complexe realiteit. Oorzaken worden gezocht

Dilemma’s bij de woonopgave voor ouderenhuisvesting

Demografie Het aantal ouderen neemt toe tot 2050, daarna hebben we blijvend met een gemiddeld oudere bevolking te maken. Door de vergrijzing zijn er over twintig jaar naar schatting 1,6 miljoen 80+’ers, dat is twee keer zoveel als op dit moment. De veranderende

De ‘nieuwe’ ouderenzorg: zelf als het kan; thuis als het kan; digitaal als het kan.

Diversificatie Het ministerie van VWS heeft in juli 2022 een visie op de toekomstige ouderenzorg uitgewerkt. Geconstateerd wordt dat zowel de voorkeuren van ouderen veranderen als de omstandigheden. De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder en ouderen

Platformtechnologie binnen zorg en wonen

Diversiteit in de vraag naar zorg Met het ouder worden groeit de behoefte aan ondersteuning. Gegeven de uniciteit van ouderen en daarmee de diversiteit in de vraag ligt de uitdaging in het vormgeven van zorg en ondersteuning op een manier dat een continuüm

Ontwikkelingen in zorgvastgoed

Woonmarkt onder druk In Nederland is op dit moment een tekort van ongeveer 300.000 woningen. Een belangrijke oorzaak is de sterke toename van het aantal eenpersoonshuishoudens, vooral door het aantal 65-plussers. Deze groep verdubbelt naar verwachting

Acceptatie van digitale technologie in de zorg

Betrokkenheid gebruiker Het gebruik van nieuwe technologie, apps en platforms met verzamelde data over onszelf en onze leefomgeving leidt ertoe dat nieuw oplossingen voor vraagstukken denkbaar zij geworden. Digitale technologieën, zoals eHealth en domotica

Wat werkt bij toenemende complexiteit?

Experimenteren Hoe kunnen we omgaan met de toenemende complexiteit om ons heen? Complexiteit wordt vooral veroorzaakt door de interactie tussen elementen. Complexiteit wordt vaak niet goed begrepen: zelfs als er maar een beperkt aantal elementen binnen

Wat is effectief interveniëren?

Zien van veranderingen Hoe kijk je naar een veranderingsproces? Er spelen drie vragen: wordt de situatie begrepen; zijn er woorden en concepten om betekenis te geven aan dat begrip; is het mogelijk een uitvoerbare interventie te ontwerpen. Bij snelle

Modern leiderschap: wat is dat eigenlijk?

Centraal staat hoe Leiderschap gaat nog steeds om het bereiken van doelstellingen (missie), maar de wijze hoe je dat doet verandert. Wat nodig is , is kunnen conceptualiseren, kunnen functioneren in netwerken, bewust zijn van interpersoonlijke relaties

Wanneer functioneren teams?

Invulling leiderschap Binnen de context van leiderschap is op dit moment wendbaar leiderschap nodig om teams te kunnen laten functioneren: vertrouw op anderen voor het nemen van de juiste keuzes; ondersteun en bepaal samen en coach; accepteer fouten

Belang van informatie en kritisch denken

Signalen versus ruis In het digitale tijdperk is omgaan met informatie centraal. In het omgaan is de belangrijkste vaardigheid kritisch denken. Wanneer we proberen signalen te onderscheiden van ruis dan gebruiken we filters die onze opvattingen versterken

Arbeidsmarktperspectief

Contextgevoeligheid Alles bestaat in een bepaalde context. Als je een probleem tegenkomt dat je niet kunt oplossen is de meest verstandige strategie de context te veranderen. Belangrijk daarbij is het besef dat we denken dat alles wat we weten de context

Omgaan met veranderingen

Belang sociale technologie We moeten meer investeren in sociale technologieën zoals leren, leiden, besluiten en veranderen om technologische verandering enerzijds mogelijk te maken en anderzijds om gebruik te kunnen maken van de sociale ‘instrumenten’

Belang van verhalen, doe aan constructieve storytelling

Managementtaal Moderne managementtaal is gericht op competenties, controle en beheersing en daardoor meestal weinig inspirerend. Om ons denken meer vloeiend te houden is het belangrijk meer in werkwoorden als organiseren te denken in plaats van zelfstandig

Belang van verlangens

Professionele ontwikkeling Professionele ontwikkeling komt van binnenuit, vanuit een verbinding met je identiteit. Een complexe context maakt het mogelijk om jezelf te leren kennen op een dieper niveau. Je zou kunnen zeggen dat je dichterbij jezelf bent

Beoordelen van nieuwe situaties

Impact digitale transformatie Doordat de maatschappij voortdurend in ontwikkeling is en, inherent daaraan, de versnelling van het ontwikkelen van vaardigheden exponentieel is, is het de vraag of we ons willen aansluiten bij de eisen die een vergaande

Hoe kom je tot betekenisvol werk?

Inzicht in emergentie Resultaten, effecten en gedrag komen niet alleen door cultuur, waarden en opvattingen, maar ook door systemische (emergente) effecten. Emergentie gaat om het spontaan optreden van een bepaalde orde. De ervaringen van COVID-19 laten

Versterken van samenhang in het zorgsysteem

Aanbevelingen Bij een evaluatie van Hoofdlijnenakkoorden komen vier aanbevelingen voor verbetering van het zorgsysteem naar voren. In de eerste plaats gaat het om een systemische benadering: neem maatschappelijke opgaven als uitgangspunt. Dit betekent

Marktwerking of samenwerking in de zorg?

Ontbreken eigenaarschap bij complexe zorg Complexe zorg vereist meestal dat de zorg en ondersteuning wordt gegeven vanuit verschillende wettelijke domeinen, zoals de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) of

Toekomstgericht denken

Ontwikkelen van Big Picture De digitale transformatie verhoogt de complexiteit van wat om ons heen gebeurt. Dat betekent dat er nieuwe vaardigheden nodig zijn. Vanuit overzicht in de samenhang tussen de verschillende onderdelen kun je effectief gaan

Betekenis van intelligentie

We werken met verwijzingsframes Om voorspellingen te doen moet ons brein kunnen leren wat normaal is: wat we verwachten op basis van eerdere ervaringen. Een deel van de hersenen (neocortex) heeft een model van de werkelijkheid ‘geleerd’ en het maakt

Framen doen we: altijd

Framen is een perspectief aanbrengen Iedereen heeft een bepaald beeld hoe we naar de werkelijkheid kijken. We hanteren daarbij frames; framing vindt meestal onbewust plaats. Door problemen op een andere manier te interpreteren zien we nieuwe oplossingen

Hoe komen we tot een effectief en leuk zorginkoopbeleid?

Er is sprake van een groot aantal (structurele) vraagstukken in de ouderenzorg: arbeidsmarktproblematiek; kosten (beheersing) en zorginkoopbeleid; impact digitale transformatie; preventie; verbinding tussen domeinen (ZVW; WLZ; WMO). Dit zijn vraagstukken

Werken met platformtechnologie: de omslag naar datacentrisme

Werken met platformtechnologie De inrichting van zorgprocessen zal steeds meer gebaseerd zijn op datagedreven principes. De beschikbare technologie maakt vergaande invoering van een digitale transformatie mogelijk. Toch blijft een aantal zorgverzekeraars

Wat mogen we van de zorgverzekeraars verwachten. Hoe professionaliseren we professionaliteit?

Inzicht in professionaliteit Het lastige van het huidige zorginkoopbeleid is dat er geen gemeenschappelijk (zorgverzekeraar; zorgaanbieder; zorgprofessional; cliënt; mantelzorger; IGJ; V&VN) beeld is van wat professionaliteit in de wijkverpleging

Kunnen de zorgverzekeraars de crisis aan? De casus wijkverpleging

Binnen de Zorgverzekeringswet (ZVW) zijn zorgverzekeraars verantwoordelijk voor de financiering van de zorg (en dus ook de wijkverpleging). In Nederland kennen we, onder meer vanwege regelgeving, niet het model van een HMO (Health Maintenance Organization)

Hoe beperken we eenzaamheid?

Effect van Corona Eenzaamheid doemt op als één van de grote vraagstukken in onze samenleving. Kern van de maatregelen om corona in te dammen– of het nu gaat om geen handen schudden, anderhalve meter afstand, beperking van bezoek thuis, de sluiting van

Waarom groeit eenzaamheid?

Balans tussen verleden en toekomstverwachtingen Eenzaamheid krijgt betekenis als het beschouwd wordt als iets dat te maken heeft met je eigen leven, met verlangens en met teleurstellingen. Dat is heel persoonlijk. Eenzaamheid heeft te maken met hoop

Nieuwe governancecode: wat betekent het voor kleine zorgorganisaties?

Aanpassing van de governancecode De zorg krijgt een aangepaste nieuwe governancecode. De raad van bestuur en raad van toezicht bepalen de inrichting van de governance van de zorgorganisatie en zorgen dat de inrichting en de werking voldoet aan de Governancecode

Waardegedreven governance van zorginstellingen

Aanpassingen governancecode Op 1 januari 2022 gaat in de zorg een aangepaste goverancecode in. Voor de zorgsector was in 2006 een Zorgbrede Governancecode opgesteld en aangepast in 2010. Die code was vrij specifiek en werd in de praktijk ervaren als

Governancecode voor de zorg ingevoerd op 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 wordt een nieuwe governancecode voor de zorg ingevoerd. De brancheorganisaties hebben gekozen voor een gezamenlijke code. De nieuwe code is op 7 principes gebaseerd. Die principes zijn vervolgens uitgewerkt in bepalingen of gedragsregels

Het belang van houdingsleren bij toezichthouden

Belang van reflectie De werkelijkheid om ons heen wordt complexer. Het risico is dat die toenemende complexiteit het steeds moeilijker maakt om adequaat te handelen. De traditionele manier om nog meer informatie te verzamelen of nog meer plannen te maken

Zijn we in staat tot empathie in ons verweer tegen COVID-19?

Ik heb in een aantal eerdere blogs aangegeven dat het moeilijk is te komen tot een gedeeld kader hoe we met COVID-19 om kunnen gaan. Ik doe een poging. Eerdere verwante blogs: Dilemma's rondom covid-19: waarom spelen belangrijk is Wanneer delen we dezelfde

Dilemma's rondom Covid 19: waarom spelen belangrijk is

Ken ik de ander? Doordat de mens met medemensen interacteert, en gebaren en taaluitingen uitwisselt omstaat zelfbewustzijn. Doordat iemand in staat is het gedrag van de ander te interpreteren kan hij de rol en houding van de ander overnemen. Zinvolle

Wanneer delen we dezelfde werkelijkheid?

Ontwikkeling identiteit Wat de werkelijkheid is, is uiteindelijk wat een voldoende aantal mensen de werkelijkheid noemt. De sociale werkelijkheid wordt geconstrueerd door de handelingen van een actor. De identiteit ('self') van mensen komt tot stand

De pandemie als taalspel

Dominante terminologie Door een discours (taalspel) te hanteren wordt een waargenomen werkelijkheid geduid. Wat opvalt is dat de terminologie die door tegenstanders van vaccinatie (‘vaccineren is gif spuiten’ ) wordt gebruikt dominanter is dan de terminologie

Zijn we ver genoeg in onze evolutie?

Wilber heeft een model ontwikkeld waarin maatschappelijke ontwikkelingen worden geduid. Ik, wij en het Het model kent vier kwadranten: individueel innerlijk ,individueel uiterlijk, collectief innerlijk en collectief uiterlijk . Om te komen tot maatschappelijke

Hoe komen we uit de pandemie?

Balans autonomie en controle Om een systeem onder controle te brengen heeft het controlesysteem evenveel variëteit nodig als het te controleren systeem zelf. De structuur van het systeem geeft vorm aan controle. Het gaat er dus om dat de organisatie

Een cybernetisch perspectief op het Omikron virus

Variëteit Iedere samenleving staat voor het vraagstuk hoe met variëteit om te gaan . In de 21e eeuw (door digitalisering, sociale media, globalisering, pandemie) neemt dit vraagstuk alleen maar toe. Een samenleving is toekomstbestendig als ze in staat

Zijn we klaar voor de veranderingen?

Het is onvermijdelijk dat technologie de wereld steeds sneller gaat veranderen. Vooral de convergentie van verschillende ontwikkelingen ( Artificiële Intelligentie ; Blockchain; Internet of Things) en leidt tot fundamentele wijzigingen op de wijze waarop

Waarom is er een orde(verstoring)?

Niet alle regels leiden tot spontane orde. Daarom dient een theorie van zelforganiserende systemen aan te geven welke regels nodig zijn om tot een bepaalde (spontane) orde te komen. Hoe kom je tot orde? De analyse richt zich op systemen van gedragsregels

Belang van leren bij disrupties

Er is sprake van een toename van disruptie (verstoringen) als gevolg van blockchain, digitale platformen, Artificiële Intelligentie en Internet of Things. IC problematiek In tijden van disruptie veroorzaakt door maatschappelijke veranderingen, technologische

Lessen uit Corona

Uit evenwicht Elke crisis is een symptoom van disbalans, van een systeem uit evenwicht. Een systeem is levensvatbaar als het met variëteit om kan gaan. Dat vergt steeds het zoeken naar evenwicht en versterken van het adaptief vermogen. Daarbij zoeken

Meerwaarde van transitiedenken

Zitten we in een transitie? Er is veel ‘tekst’ over de grote veranderingen waar we voor staan: Corona; digitalisering; klimaat; migratie etc. Een transitie gaat om een omkering van bestaand denken, handelen en organiseren die ingrijpend is en vaak één

Gedragsverandering is essentieel bij iedere verandering

Peter Senge: Mensen zijn niet zozeer tegen verandering, maar zijn er op tegen veranderd te worden. Veranderingen in de omgeving Van mensen wordt verwacht dat ze sneller werken, dringend reageren op uitdagingen en kansen en samenwerken om ongestructureerde

Ontwikkeling op de arbeidsmarkt: gezondheidszorg

Binding medewerkers De druk op de arbeidsmarkt en dus het zorgen voor modern werkgeverschap neemt toe door vergrijzing, ontgroening en flexibilisering van het zorgpersoneel. De vraag is of het werkgeverschap in de zorg wel modern genoeg is. De vraag

Waar hebben we bij beoordelen van situaties en mensen mee te maken?

De antropoloog Lyall Watson: Als ons brein zo simpel was dat we zouden kunnen begrijpen, dan waren we zo simpel dat dat niet kon. Gebruik eigen theorieën Bij het beoordelen van situaties en mensen maken we (impliciet) gebruik van theorieën. Waar we ons

Effect van platformtechnologie op de zorg

Mede door technologische ontwikkelingen verschuift de aard van de zorg van periodieke interventies naar preventieve zorg en management van chronische aandoeningen. Monitoring op afstand Het aanbod van wearables maakt zowel zelfbeoordeling van burgers

De platform revolutie brengt vraag en aanbod efficiënt tezamen

Verlagen transactiekosten Platformen worden ‘marktplaatsen’ genoemd, waarbij de gehele transactie, inclusief betaling, via het platform verloopt. Ze hebben een belang en verantwoordelijkheid bij en voor iedere transactie. Platformen verlagen en verleggen

Risicoprofiel van organisaties

Hoe complexer het systeem hoe meer gevarieerd uitkomsten kunnen zijn. Complexe systemen kennen een hoog risicoprofiel. Bij meerdere projecten kan het mislukken of vertragen van één project leiden tot suboptimalisatie bij andere projecten. Van belang

Karakteristieken van modern verandermanagement

In een complex systeem zijn oorzaak en gevolg niet aantoonbaar te verbinden. In systeemtermen: het gaat niet zozeer om causaliteit als wel om correlatie. Dingen gebeuren gelijktijdig. Dat betekent dat je voorzichtig met interventies om moet gaan: je

Kunnen we met informatieruis omgaan?

Informatieruis Het is belangrijk inzicht te hebben in hoe onze hersenen werken. Die hebben te maken met een stortvloed aan informatie van verschillende kwaliteit en komt tot ons via verschillende media. Als we proberen signalen van ruis te scheiden gebruiken

Bij gedragsverandering zijn gewoontes bepalend

Om mensen te veranderen door hun opvattingen te veranderen is een moeizaam traject. Het overtuigen van iemand om een ander standpunt in te nemen heeft meestal niet erg veel effect. Het gaat om gedrag, niet om opvattingen Wat werkt: opvattingen volgen

Verandermanagement in de 21e eeuw

Van simpel naar complex Waar het in de 21 e eeuw om gaat om mensen in organisaties aangelijnd te houden met de digitale transformatie . Dat gaat van simpel naar steeds complexer : wat zijn geschikte technologieën; kun je technologische en sturingscompetenties

Cultuurpatronen en waarom we doen wat we doen

Om zicht te krijgen om waarom mensen doen wat ze doen in organisaties is een goede aanpak als antropoloog de interacties tussen mensen te observeren. Onze werkelijkheid ontstaat door het handelen van mensen. Doordat iemand in staat is het gedrag van

Ken je je eigen gedragspatronen?

Inzicht in patronen We nemen mensen in het heden waar en reageren op basis van ervaringen in het verleden. Als je iemand probeert te begrijpen die je niet goed kent maar die je doet denken aan een vroegere kennis, dan verleiden je hersenen je ertoe te

Omgaan met complexe uitdagingen

Steeds meer verbindingen Menselijke verbindingen ontstaan zonder dat er fysieke contacten zijn. Het fundamentele aspect van netwerken is dat ze verschillende transformaties tot gevolg hebben zoals virtuele gemeenschappen en effecten van globalisering

Wat is de impact van Artificiële Intelligentie (AI) op ons werk?

Mensen kunnen deze data niet zo analyseren als Artificiële Intelligentie (AI) dat kan. Een definitie van AI: AI is dat deel van de informatica dat zich richt op systemen die functies uitvoeren die we normaal gesproken associëren met het menselijk brein

Hoe ga je om met complexiteit?

Werken in de VUCA wereld We noemen een complexe wereld ook wel VUCA-wereld – een wereld gekenmerkt door volatiliteit, onzekerheid (uncertainty), complexiteit en ambiguïteit. Complexiteit is in deze wereld in overvloed. Belangrijk is om complexe systemen

Moderne organisatiemodellen ondersteunen de veranderprocessen in de 21e eeuw

Belang van wendbaarheid van organisaties Mensen en organisaties zijn door alle veranderingen continu in beweging. Veranderprocessen in de 21e eeuw kenmerken zich door een hoge snelheid en een hoge impact. Organisaties zullen blijven groeien in wendbaarheid

Hoe kom je tot succesvolle gewoonten?

Belang van routines Succes richten om tot een resultaat te komen is minder effectief als in staat zijn voortdurend te bewegen. Om tot effectieve en succesvolle gewoonten te komen is het nodig de hele context rond het gedrag in beeld te hebben. De meest

Waarom is het handig om creatief te zijn?

Zien Onze wereld wordt complexer. Creatieve vermogens worden daarom steeds belangrijker om je te kunnen aanpassen aan snelle veranderingen. Creativiteit vindt plaats in gewone, alledaagse hersenprocessen, niet in een apart deel van de hersenen. Iedereen

Toepassing van Blockchain in de zorg

Voor de zorg om te profiteren van Blockchain gaat het er vooral om de toegang tot zorgdata te controleren. Een perspectief is om een zorg Blockchain als een index te zien, een lijst van alle zorgdossiers en zorgdata van een cliënt. De index is gelijk

Blockchain en de inrichting van een digitale infrastructuur

De rol van blockchain bij digitale innovatie Digitale innovatie is onderdeel van de strategie . Wil Blockchain nut hebben bij de inrichting van een digitale infrastructuur, dan dient aan de volgende criteria voldaan te worden: Verschillende partijen

Invoering van Blockchain in de zorg

De invoering van Blockchain in de zorg vormt een fundamentele verandering : voordat een interactie tussen cliënt en zorgprofessional plaatsvindt wordt al informatie gedeeld. De communicatie en daarop gebaseerde interactie wordt daardoor kwalitatief versterkt

Toepassing van platformtechnologie: waardegedreven zorg

Uitwisseling data Ondanks veel inspanningen is er binnen de zorg nog steeds sprake van een beperkte informatie-uitwisseling en een beperkte beschikbaarheid van betrouwbare uitkomstmaten. Daarnaast is het (kunnen) uitwisselen van uitkomstinformatie om

Wat is de impact van de vierde revolutie op strategieontwikkeling?

De vierde revolutie Wat verstaan we onder de vierde revolutie? Snelheid: van lineair naar exponentieel. Breedte en diepte: bouwt voort op de digitale transformatie en combineert meerdere technologieën; impact op systemen: omvat de transformatie van hele

Convergentie van digitale technologieën: impact Blockchain

We komen in een tijd van snelle veranderingen die elkaar (gaan) opvolgen. Die ontwikkelingen gezamenlijk noemen we de vierde industriële revolutie. Vierde industriële revolutie Deze revolutie gaat over het bij elkaar komen van technologieën als biotechnologiee

Innoveren binnen de digitale transformatie

Consequenties gebruik digitale technologieën Digitale transformatie is het proces van het gebruik van digitale technologieën om bestaande organisatieprocessen, organisatieculturen en klantervaringen te creëren of te wijzigen. Toepassing van digitale

Hoe werkt Blockchain binnen de zorg in de praktijk

Blockchain-technologie kan helpen bij het opzetten van medische dossiers in Blockchain. Dit vermindert onnodige administratieve kosten en maakt ook een beter gebruik van gezondheidsgegevens mogelijk. Integratie data Medische gegevens van een enkele patiënt

Hoe werkt Blockchain?

De naam 'Blockchain' is afkomstig van de manier waarop data wordt opgeslagen binnen de ketting. Werking van transacties Gebruikers van het netwerk kunnen onderling transacties laten plaatsvinden, informatie delen en documenten uitwisselen. Elke transactie

Een strategie voor een digitale transformatie

Wat zijn de uitdagingen bij een digitale transformatie? De momenteel gaande digitale transformatie leidt tot verschillende uitdagingen: voortdurende mogelijkheid van disruptie ; onzekerheid over technologische toepassingsmogelijkheden; complexe handelingsdruk

Hoe blijf ik strategisch wendbaar?

Wat zijn de vertrekpunten? Om strategisch wendbaar te zijn een aantal stappen binnen strategieontwikkeling belangrijk. Het begint met richten. In een snel veranderende omgeving is het onmogelijk om precies te weten waar je naartoe moe. Echter het moet

Omgaan met strategische management uitdagingen

Bij strategie gaat het om het maken van keuzes. De beste keuzes zijn onderscheidend. Ron Meyer heeft een model ontwikkeld op basis van negen uitdagingen waar management mee te maken heeft. De negen management uitdagingen zijn: Gebrek aan duidelijkheid

Vitaal organiseren zorgt voor adaptief en responsief vermogen, leervermogen en zelfregulatie

Organisatiemodel Ieder organisatiemodel kent een viertal ingrediënten: controle: het vaststellen van doelen ontwerp: het specificeren en implementeren van een infrastructuur die nodig is voor regulering en het doorvoeren van transformaties operationele

De inrichting van 21e eeuws corporate governance

Waar gaat het om bij governance? Corporate governance heeft als hoofdtaak het vaststellen van de hoofdrichting van de organisatie: beoordelen van de strategie, benoemen van topmanagement, accorderen van de structuur en het geven van een visie op de cultuur

Wat bepaalt vitaliteit van organisaties?

Hoe kom je tot levensvatbaarheid? Steeds meer organisaties zien in dat hun traditionele manier van werken tekortschiet. Het ontbreekt hun aan vitaliteit. Wat bepaalt vitaliteit? Een organisatie moet in staat zijn doelen te realiseren en ze aan te passen

Waarom lijkt besturen van organisaties complex?

Wat is complexiteit? De besturing van organisaties is een complexe aangelegenheid. Complexiteit wordt vaak als negatief wordt geduid: belemmerend voor de eigen doelrealisatie, beperkend voor de eigen mogelijkheden en soms zelfs bedreigend voor het (voort)

Kunnen luisteren: evenwicht tussen complex en eenvoudig

‘if you look at a group of successful companies and try to find out what they have in common, you might conclude that they all reside in buildings’ (Rosenzweig). Effectieve veranderprocessen Een toekomstgerichte organisatie kenmerkt zich steeds als een

Waarom sturen op vitaliteit van de organisatie essentieel is

Cybernetisch managementmodel De kernvraag is hoe een organisatie binnen complexiteit vitaal blijft. Organisaties zijn complexe systemen zijn. Interventies die geen rekening houden met die complexiteit zullen organisaties niet echt verder helpen. In veel

Sturen op veranderingen. Hoe blijf ik in balans?

Veel veranderingen Als we naar de maatschappij als geheel kijken, zien we dat veranderingen steeds sneller gaan en ook in aantal toenemen. Dat heeft zijn effect op de stabiliteit van organisaties (systemen). Alleen organisaties die in staat zijn die

Zelforganisatie in de zorg: wat doet management nog?

Inrichting werkprocessen Een effectief organisatiemodel is gericht op een adequate invulling van een zorgproces waarin verschillende producten en deskundigheden in samenhang worden ingericht. Alle zorginstellingen hebben processen. Een proces is een

Technologische en sociale innovatie in de zorg

In een recent verschenen boek van me heb ik uitgewerkt dat technologische innovatie alleen werkt als het gelijk opgaat met sociale innovatie. Dat wordt nu door een SER advies bevestigd. De SER constateert dat er sprake is van een tekort aan personeel

Wanneer is een organisatie levensvatbaar?

Omgaan met variëteit Systemen zijn er altijd in relatie tot een vraag. Dit geldt zeker voor zorgorganisaties . De vraag van patiënt en de aanwezigheid van een zorgverlener definiëren de start van het systeem. Elke organisatie staat voor het vraagstuk

Waarom lijken veranderingen in de zorg zo snel te gaan?

Beweging naar variëteit Organisaties en professionals worden geconfronteerd met innovaties die sneller gaan dan ze met de huidige organisatievormen kunnen verwerken. Er is daardoor een beweging naar toenemende variëteit, onder meer veroorzaakt doordat

Inzicht in leerstijlen

Leerfasen Leren doe je in leerfasen. Deze vier fasen volgen logisch op elkaar: als je iets meemaakt (ervaring) is het belangrijk daarna je ervaringen te overdenken (reflectie) en te veralgemeniseren (begripsvorming). Je kunt dan een aanpak bedenken waarmee

Waarom is prioriteren belangrijk?

Wat is het doel? In ' Prioriteiten ' (2011) stelt Covey dat prioriteiten stellen de kern van succesvol verbeteren is. En dat doe je door te weten wat je doel is. We zouden moeten streven naar persoonlijk leiderschap: op die manier stel je vast welke

Het nut van bedrijfsmodellen

Methodiek voor ontwikkeling bedrijfsmodellen Er zijn zes methoden om tot betere bedrijfsmodellen te bedenken en de creativiteit daartoe te bevorderen: Inzicht verwerven in klanten , door hun perspectief in te nemen. Belangrijk hulpmiddel hierbij is het

Is er sprake van een generatiekloof binnen organisaties?

Er wordt veel gesproken over een generatiekloof (verschillen tussen generaties) binnen organisaties. De leden van Generatie X (1955- 1970) zijn gemiddeld de ouders van Generatie Y (1985-2000), die weer wordt opgevolgd door generatie Z (vanaf ongeveer

Hoe ga ik om met exponentiële groei?

Omgang met technologie De disruptieve kracht van nieuwe technologie en met name de snelheid waarmee deze zich voortbeweegt zal ook in de zorg grote gevolgen gaan hebben. Het lijkt of technologie steeds lijkt op een zichzelf staand organisme, dat alles

Hoe kom ik tot succesvol persoonlijk ondernemerschap?

Creëer je eigen werk Persoonlijk ondernemerschap heeft als groot voordeel dat je jezelf stuurt en je eigen werk creëert. Het effectief inzetten van je talent verzekert je vaak van succes. Het levert je namelijk een duurzaam concurrentievoordeel op als

Werken in een netwerkwereld

Verspreiding ideeën De 21 e eeuw wordt omschreven als een netwerkwereld . Alles wordt met alles verbonden: interactie staat centraal. Omdat gebeurtenissen verbonden zijn worden de waarschijnlijkheid dat ze gebeuren ook verbonden. Organisaties zullen

Systemische veranderaanpak in de zorg

Omgaan met variëteit Verandermanagement vraagt om een systemische veranderaanpak (gebaseerd op het Viable System Model : VSM). Het vertrekpunt is dat voor zorgorganisaties de variëteit in de vraag toeneemt. Volgens de cybernetische systeemtheorie kun

Datagedreven sturing bij de inrichting van organisaties

Hoe kom ik tot inzicht? Digitalisering kan achtereenvolgens leiden tot datagedreven inzicht, inrichting en sturing. Inzicht volgt uit registratie van cliënten, voorzieningen, statussen en trajecten, allemaal data die geduid, geanalyseerd en gemodelleerd

Gerichtheid op klantwaarde

Waarde voor cliënten In zijn algemeenheid heeft waarde betrekking op alle diensten, producten en informatie die een probleem voor de klant oplossen en waarvoor hij bereid is te betalen. Daarbij geldt winst (of marge) als controle-informatie: doen we

Inzicht in kosten: datagedreven werken

Kostenveroorzakers: inzicht in (on)doelmatigheid Kostenbeheersing is gebaseerd op inzicht in kosten. Inzicht in kosten krijg je door analyse van data. Bij activity based costing (ABC) wordt een oorzakelijk verband gelegd tussen de kostenveroorzakers

Hoe meet je resultaten?

Meten van resultaten Een aanpak gericht op het in beeld krijgen van effecten van de sturingsmaatregelen is social return on investment (Friedman, 2005). In deze methodiek wordt gekozen voor een resultaatgerichte procesmethodiek waarin de betrokken partijen

Hoe vitaliseer ik complexe systemen?

Binnen complexe systemen ligt een bepaalde vorm van ordening die gebaseerd is op zelforganisatie (Kauffman:1995). Daarom ontwikkelen organisaties zich vergelijkbaar met processen in de natuur. Het zenuwstelsel kan abstract worden weer gegeven in het

Een evolutionair model voor organisatieverandering

Wat gebeurt er in een omgeving met veel veranderingen: niemand kan de toekomst voorspellen, dus welke principes kunnen dan gehanteerd worden voor een nieuwe inrichting van bijvoorbeeld het zorg domein . Evolutionair kijken De principes van natuurlijke

Hoe doorbreek je gedragspatronen?

Meijs (2017) schreef een essay als gemeentesecretaris van Enschede over gedragspatronen binnen het sociaal domein. Vernieuwingspogingen kunnen slagen door omstandigheden te creëren waarin leren mogelijk is. Voor burgers is het sociaal domein ingewikkeld

Een ecologische benadering van verandermanagement

Gerda van Dijk (2014) heeft in een oratie een ecologische benadering uitgewerkt: het gaat om het functioneren van open, dynamische en complexe figuraties (ecosystemen), waarbij complexiteit het uitgangspunt is. Een ecosysteem benadert organisaties als

De heilige graal van kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering in de zorg

De grote zoektocht in de zorg is hoe je kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering gelijk op laat gaan. Een vorm waarin een dergelijke aanpak in de zorg wordt ontwikkeld is de Triple Aim methodiek. Bij de ontwikkeling van integrale zorg voorzieningen

Wat is een sturingsconcept?

Als je wilt sturen op een zorgdomein, is het nodig naast gedeelde veranderprincipes ook om gedeelde waarden te hebben. Waarden worden gedefinieerd als concepten over of geloof in wenselijke eindsituaties of gedrag die concrete situaties overstijgen

De dynamica van burgerschap

Samenwerking en partnerschap onder burgers zijn niet door de overheid op te leggen In termen van datagedreven organiseren worden oude verticale structuren uitgedaagd door nieuwe horizontale structuren. Sturing op basis van hiërarchie wordt vervangen

Van transitie naar transformatie van het Nederlandse zorgstelsel

Het streven naar een zo groot mogelijke autonomie van de burger vormt de rode draad in de naoorlogse vormgeving van het Nederlandse zorgstelsel. Enerzijds gaat het om de waarde ‘onafhankelijkheid’. Anderzijds leidde het streven naar onafhankelijkheid

Centraal stellen burger (als cliënt) bij beleidsvorming

Centrale rol van de burger (cliënt) Hoe zorg je ervoor dat een cliënt een centrale rol heeft bij de invulling van het zorgproces: bepaalt keuze zorgverlener, planning en bewaakt het budget. Om dit te faciliteren is het essentieel de geldstroom te koppelen

Hoe verbind je innoveren in de zorgmarkt met resultaatgerichtheid?

Veranderingen in de zorgmarkt gaan sneller en dieper, onder invloed van voortschrijdende digitalisering, complexer klantgedrag, nieuwe toetreders in het concurrentieveld en veranderende businessmodellen (Sidhu, 2016). Wie in de toekomst bestaansrecht

Ondernemerschap onder professionals

Het (Franse) woord entrepreneur (woordenboek 1723) betekent iemand die een bedrijf organiseert door een financieel risico te nemen. Kwakman heeft verschillende aspecten van ondernemende professionals uitgewerkt. Goed zijn in je vak is niet meer voldoende

De lean startup benadering

Lean Startup: in kleine stappen naar je doel Lean Startup is een methodische aanpak van ondernemerschap, waarbij je in kleine meetbare stappen je doelen bereikt. Een lean startup werkt als volgt (Ries: identificeer de leidende veronderstellingen die

Werken met de startup methode

Startups hebben een aantal kenmerken: Schaalbaarheid: kun je snel groeien? Zoekend: het voortdurend testen en valideren of je product of dienst schaalbaar is Focus op technologie Ondernemersmentaliteit Startups staan bekend om hun ondernemerschap, aanpassingsvermogen

Hoe ontwikkel je professioneel handelen?

Professioneel handelen is niet hetzelfde als ondernemend handelen. Professioneel handelen kent ondernemende aspecten, maar kent een andere gerichtheid dan ondernemerschap. Evelien Tonkens stelt dat professionals dienen te voldoen aan heldere professionele

Meerwaarde presentietheorie voor de zorg

Zorg is asymmetrisch: zij die zorg geven en zij die afhankelijk en aangewezen zijn op zorg van anderen. In zorg geven zit macht verborgen (Baart, 2018: 21). In de presentie-benadering komt een professional binnen zonder een vaststaande agenda (Baart2011)

Een bekostigingsmodel voor de ouderenzorg

Transparantie is voorwaarde voor kwaliteitsverbetering Het perspectief van de cliënt in de wordt steeds meer leidend. De verantwoording over de zorg gebeurt dan ook steeds meer in samenspraak met cliënten en professionals. Transparantie met betrekking

Randvoorwaarden voor digitalisering van zorgprocessen

Voordelen van een digitale infrastructuur in de zorg Werken met een digitale infrastructuur bevordert dat informatie breed wordt gedeeld. Afspraken worden beter gehandhaafd en zorgprofessionals hebben een beter beeld welke familieleden en andere professionals

Het belang van waardegedreven zorg

Waardegedreven zorg staat centraal De maatschappij verandert: de huidige communicatiemogelijkheden bieden meer openheid en vragen om snelheid; er wordt verwacht dat er altijd direct gereageerd wordt; cliënten en hun familie zijn mondiger. Daarmee komt

Hoe kom je tot een effectievere zorginrichting?

Wat houdt integrale gezondheidszorg in? Integrale gezondheidszorg betreft het samenbrengen van preventie, zorg en welzijn om zo (het behoud van) het functioneren van de cliënt te faciliteren (Baan). Het gaat daarbij om een effectieve inrichting van zelfmanagementondersteuning

Hoe kom je in de zorg tot een gedeelde agenda tussen cliënt en professional?

Respect voor en inzicht in elkaars autonomie De uitvoering van zorgprocessen, uitgaand van mogelijkheden van mensen in hun geheel in plaats van hun beperkingen, vergt een hoge mate van authenticiteit. Het op eigen kracht staan (individualiteit) en het

Is management anders in een digitale omgeving?

Wanneer een organisatie goed functioneert is management niet echt nodig. Management is een "slecht weer" taak. Als het slecht gaat, komen managers in actie en bewijzen ze hun waarde. Dezelfde principes van management gelden ook in een digitale omgeving

Hoe kom je tot een versnelling van de digitale transformatie van de zorg?

Versterken van zelfzorg en zelfregie kan door websites met toegankelijke informatie (bijv. www.thuisarts.nl ; www.dokterdokter.nl ; www.gezondheidsplein.nl ; www.curaevitelbalie.nl ) . Thuisarts geldt als een belangrijk startpunt voor medische informatie

Hoe kom je tot een meer gedeelde betekenisgeving in de zorg?

Inzicht krijgen in interactie door inclusieve modelmakerij Door handelen ontdekken we wat er speelt. Mensen leven in een omgeving die ze door hun eigen handelen mede creëren en waar maken. Door een beroep te doen op modellen en berekeningen (in plaats

Hoe kom je tot een zinvolle dialoog in de zorg?

Door systemisch naar het evenwicht te kijken, wordt toegewerkt naar zelforganisatie: alleen die regels en functies worden ingevuld die het mogelijk maken dat het systeem als geheel vitaal blijft. Door systemisch te kijken kan een dialoog worden gevoerd

Het zoeken naar de goede balans: hoe zorg je voor levensvatbare zorgorganisaties en professionals?

Een evenwichtige relatie tussen systeem en omgeving Een systeem maakt onderdeel uit van zijn omgeving. En staat altijd in contact met die omgeving. Een systeem is erop gericht in evenwicht te functioneren met de omgeving. En alle onderdelen van het systeem

Systeemdenken in de zorg

Door alle transities in de zorg neemt de complexiteit toe. Met een systemisch interventiekader wordt niet alleen geïntervenieerd in de eigen werkpraktijk, maar wordt ook steeds de verbinding met de omgeving (her) vormgegeven. De omgeving is gigantisch

Veranderkunde in de zorg

Brunsson (1987) stelt dat opvattingen over management drie aspecten kennen die van belang zijn voor organisatie-actie: omslotenheid (hoe omslotener, hoe meer het keuze-vraagstuk is opgelost), consistentie (inconsistenties bevorderen ideeën, maar belemmeren

De systeemstructuur van zorgorganisaties

Stafford Beer (1978, 1979, 1981, 1985) heeft een model voor vitale systemen ontwikkeld ( Viable System Model ) dat beschrijft hoe een systeem acteert in een omgeving waarin de complexiteit toeneemt. Dit model is voor de 21e eeuwse context verder uitgewerkt

Omgaan met variëteit. Hoe doe je dat als organisatie?

De systeemtheorie is gericht op het omgaan met complexiteit . De systeemleer laat de onderliggende patronen van het omgaan met variëteit zien en hoe je tot evenwicht komt tussen een veranderende omgeving en de wijze waarop de eigen organisatie daarmee

Impact van technologie op de positie van cliënten in de zorg

De impact van technologie op zorgprofessionals leidt tot automatisering zoals directe toegang op gegevens en vernieuwing zoals nieuwe professionele scheidslijnen, nieuwe werkwijzen en nieuwe organisatievormen). Binnen informatietechnologie zijn de volgende

Hoe ga je om met een systeem van permanente vernieuwing?

Organisaties en professionals worden geconfronteerd met innovaties die sneller gaan dat ze met de huidige organisatievormen kunnen verwerken. Cliënten stellen steeds hogere en nieuwe eisen aan de dienstverlening. Men is voortdurend op zoek naar mogelijkheden

Transitie in de ouderenzorg

Wat betekent demografie? Hoewel de ouderenzorg al sinds 2015 een grote transitie doormaakt is nog steeds sprake van een groot aantal knelpunten als gevolg van de (dubbele) vergrijzing: Meer crisisopnames in ziekenhuizen en verpleeghuizen Toenemende druk

Hoe ontstaat zoveel complexiteit in de zorg?

Systeembenadering Het doel van management is de verbetering van de efficiency en effectiviteit. Effectiviteit is gerelateerd aan de mate waarin de output van een proces voldoet aan de behoeftes en verwachtingen van de cliënt. Efficiency is gerelateerd

Zzp schap in de zorg

Twijfel over zzp schap in de zorg In de verpleging, verzorging en thuiszorg is het aandeel flexwerkers tussen 2010 en 2018 toegenomen van 11% naar 18%. Hoewel de inzet van zzp‘ers noodzakelijk is vanwege de grote tekorten aan zorgpersoneel worden de

Toekomstbestendigheid van zelfstandig ondernemerschap in de zorg

Het terugdringen van het zelfstandig ondernemerschap in de zorg mislukt In februari kwam minister De Jonge met een actieplan om het aantal zzp‘ers in de zorg terug te dringen. Belangrijkste kenmerken van dit plan: Werkcode voor de zorg en invoering goed

Maak van de zorg een moderne arbeidsmarkt

Wat past bij jou? Nog steeds wordt door het ministerie van VWS en door grote zorginstellingen gevraagd om in het inkaderen van zelfstandig ondernemerschap in de zorg. Je kunt je echter afvragen of de sector zorg hiermee voor ondernemende professionals

Huidige arbeidsmarkt: wat is de positie van zzp‘ers.

Ontwikkeling arbeidsmarkt Tussen 2007 en 2018 zijn er in Nederland 260.000 mensen (in de zorg 55.000) bijgekomen die hun inkomen voornamelijk als zzp'er verdienen. Daarmee waren er in 2018 in totaal 1,3 miljoen zzp'ers in Nederland(CBS). Tussen het derde

Wat doen we met flexibilisering?

De toekomst van werken in Nederland vereist dat vier aspecten in beeld zijn: wendbaarheid, duidelijkheid, weerbaarheid en wederkerigheid. De commissie Regulering van Werk komt met vijf kernadviezen: Bevorder interne wendbaarheid, rem externe flexibiliteit

Waarom groeit zelf ondernemerschap?

Impact digitale technologieën Veel zorgprofessionals kiezen ervoor om als zzp‘er te gaan werken, omdat ze binnen loondienstverband onvoldoende autonomie en flexibiliteit krijgen. Dat past ook bij een arbeidsmarkt waarin door digitale technologieën voortdurend

Digitale gezondheidsinterventies

Online consult Mensen zijn steeds meer in staat om zelf een deel van de zorgvraag op te lossen. Waar vroeger een bezoek aan de huisarts de enige mogelijkheid was om een diagnose te krijgen, kan met de huidige technologie, via het internet, online een

De impact van AI in de zorg

Noodzaak tot innoveren Er is een grote behoefte aan vernieuwing in de zorg . De vergrijzing zal zorgen voor een toename van de vraag naar zorg. Stijgende ziektekosten en een toename van chronische ziektes vragen om een nieuwe aanpak. Steeds vaker vindt

AI als hulpmiddel voor gepersonaliseerde zorg

Gebruik AI in de zorgverlening Artificiële intelligentie (AI) gaat om slimme technologie: technologie die gericht is op de directe zorgverlening aan de patiënt/cliënt en die de zorgverlening door een menselijke zorgverlener (deels) kan vervangen (RVS)

De effecten van digitalisering op het zorgsysteem

Digitalisering: we gaan anders werken De zorg is zo complex georganiseerd dat er zowel voor professionals als voor cliënten onvoldoende over- en inzicht is. Digitalisering maakt het mogelijk om fundamentele veranderingen in de bedrijfsvoering door te

Transactieperspectief voor de zorg

Suboptimalisatie als gevolg van complexiteit De complexiteit van zorg is groot net als de afstemming met het sociaal domein op gebied van bekostiging en organisatie. De coördinatiemechanismen maken de complexiteit structureel. Binnen de Zorgverzekeringswet

Moderne arbeidsmarkt: inzet van platformtechnologie

Praktisch handelen Wat is de impact van platformtechnologie op de arbeidsmarkt? De discussie daarover is nog lang niet afgerond. Martijn Arets, platformexpert geeft aan: ‘Als je wilt weten hoe de platformeconomie in elkaar zit, dan moet je actief participeren’

Impact van onzekerheid op de arbeidsmarkt

Het wordt tijdelijk We gaan mogelijk een ontwikkeling op de arbeidsmarkt tegemoet waarin arbeidsrelaties structureel een tijdelijk karakter kennen. Dit vertaalt zich in een toename van start-ups die gedurende een bepaalde periode de inzet van professionals

Werken met digitale profielen speelt in op de zorgvraag tegen lagere kosten

Kostenreductie voor flexcapaciteit Een groot vraagstuk in de zorg is de toename van kosten voor extern in te huren capaciteit. De zorgsector geeft meer uit aan inhuur van personeel dan ooit en dat wordt waarschijnlijk alleen maar meer. In 2018 daalde

Hoe kom je tot vernieuwing op de arbeidsmarkt?

Ondernemend handelen Het begint ermee te erkennen dat zzp-schap en ondernemerschap een normaal onderdeel van die arbeidsmarkt zijn. Vanuit die visie kenmerken werkenden zich op de arbeidsmarkt (als het goed is) door ondernemend handelen. Het gaat niet

Hoe kom je tot datagedreven werken?

Meerwaarde van data Voor organisaties geldt steeds meer dat ze het belang en de toegevoegde waarde van data meer gaan inzien. Op basis van data wordt het empirisch onderbouwd hoe de primaire processen in de eigen organisatie kunnen worden verbeterd

Kunstmatige intelligentie in de zorg: werken met een Persoonlijke Digitale Assistent

Teveel data De hoeveelheid beschikbare data neemt exponentieel toe. Een probleem is dat de kloof tussen beschikbare data en het menselijk cognitief vermogen alleen maar groter wordt. We kunnen alle beschikbare informatie zelf gewoon niet meer verwerken

Strategieontwikkeling rond kunstmatige intelligentie in de zorg

Machine en deep learning De Nederlandse bevolking vergrijst terwijl de arbeidsmarkt voor zorgprofessionals steeds meer onder druk komt te staan. Het is dan niet moeilijk om te bedenken dat er innovatieve oplossingen nodig zijn die de zorg kwalitatief

Wat is de impact van disruptieve innovaties?

Airbnb Er wordt veel gesproken over disruptieve innovaties (Clayton Christensen): één van de meest bekende voorbeelden is Airbnb. Disruptie beschrijft een proces waarin een kleiner bedrijf dat over minder resources beschikt erin slaagt om een gevestigde

Toekomstige werkomgeving voor professionals

De omgeving transformeert Als je naar onze digitale omgevin g kijkt zie je de afgelopen jaren een veelheid aan innovaties: smartphones, sensor systemen, sociale media, cloud computing, Internet of Things (IoT), drones en robots, ontwikkeling van enorm

Strategieontwikkeling voor omgaan met data

Hoe ontwikkelt groei zich? Hoe kun je digitale ontwikkelingen duiden? Er is (bij goed kijken) een verschuiving van lineaire naar exponentiële groei. Daarbij krijgt een steeds kleiner aantal mensen een groter aandeel van deze groei. De grote internetbedrijven

Persoonlijk ondernemerschap: Loopbaanontwikkeling in de platformwereld

Werkrelaties worden korter We zien steeds meer platformen. Wat betekent dat voor loopbanen? Platformen zijn ingericht om netwerkstructuren mogelijk te maken. Een consequentie hiervan is dat er steeds minder langdurige werkrelaties zijn. Je kunt kiezen

Waar gaat het om bij toekomstbestendigheid van zorgorganisaties?

Participatieve energie Het begint met het aanboren van ‘participatieve energie’ van professionals. Daarnaast gaat het om open innovatie. Iedereen die mee wil doen (zorgprofessionals; cliënten; gezinssystemen) moet kunnen participeren: het gaat om open

Van zorgorganisaties naar platform(VmZ): de zorg wordt leuker

Impact van technologie Wat betekent het als professionals met adequate technologie worden toegerust? Een belangrijk punt daarbij is dat de technologie sneller verandert dan het onderwijs. Daarom is een digitale werkomgeving belangrijk. Hoewel zorgtechnologie

Werkt eigen kracht in het publieke domein?

Waarom willen we eigen kracht? Hoe stuur je eigenlijk in het publieke domein? We willen dat burgers autonoom handelen. We willen echter ook dat de maatschappelijke kosten niet te hoog worden. Bijvoorbeeld bij gemeenten (gaat toch om een hoop geld) zien

Is de organisatiewerkelijkheid binnen de zorg complex?

Wat is complexiteit? De complexiteit van een systeem wordt in algemene zin bepaald door de mate waarin het systeem in staat is informatie te verwerken. Door taal, acties en interacties kunnen relaties worden gestabiliseerd. Woorden kunnen stabiele relaties

Hoe ga ik om met ingewikkelde vraagstukken?

Wat is een probleem? Eén van de ingewikkeldste problemen is vaak het formuleren van het probleem. Iets is pas een probleem als iemand dat ervan maakt: problemen worden dus geconstrueerd. Een aardige soort problemen zijn taaie vraagstukken. Deze worden

Hoe blijven de zorgorganisaties veerkrachtig?

Welke vragen? Zelfs als je beschikt over kennis hoe systemen werken blijft het lastig om niet in (eenvoudige) relaties van oorzaak en gevolg te denken. Om te komen tot een ontwerp van organisaties, met name zorgorganisaties, dat past bij een snel veranderende

Disruptieve vernieuwing binnen de ouderenzorg

Toename productinnovatie Steeds meer consumenten gaan aan productinnovatie doen. Het gaat hierbij om het verbeteren, vernieuwen en customizen van bestaande producten en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Marketing is niet meer gericht

Hoe kom je tot een optimale zorglogistiek?

Zorglogistiek De principes voor de inrichting van zorgprocessen worden zorglogistieke bedrijfsvoering genoemd. Het denken vanuit en het ontwerpen van zorglogistieke principes veronderstelt een specifieke manier van bedrijfsvoering: de zorg- en ondersteunende

Lean inrichting van zorgorganisaties: stroom doelmatigheid

Balans tussen voorspelbaarheid en flexibiliteit Hoe beter zorgorganisaties in staat zijn competenties te ontwikkelen, die zowel voorspelbaarheid van de vraag als flexibiliteit van het aanbod combineren, hoe meer die organisaties lean zijn ingericht

Ondersteuning voor ouderen met zorgvragen: de CuraeVitel balie

Navigeren in de zorg Binnen de zorg is het een probleem de toegang tot zorg te vinden en als dat gelukt is, om de zorg te regelen. Door het toenemen van pluriforme zorgbehoeften dient het benodigde netwerk individueel te worden ingericht. Door de veelheid

Impact digitale transformatie: een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

Toegang tot gezondheidsinformatie De vraag is hoe je als (zorg)organisatie duurzaam blijft als digitalisering steeds meer impact zal hebben op de interne werkprocessen. Door digitalisering krijgen burgers zelf toegang tot gezondheidsinformatie. De relatie

Transformatie van zorgorganisaties

Versnelling van veranderingen De EU werkt momenteel aan de ontwikkeling van high performance computing, gegevensanalyse en kunstmatige intelligentie die kunnen helpen bij het ontwerpen en testen van nieuwe gezondheidszorgproducten, het sneller stellen

Wat betekent innovatie op de arbeidsmarkt voor mij?

Wat speelt er op de arbeidsmarkt? Waar hebben we het bij de inrichting van de arbeidsmarkt over? De discussie over werk wordt vooral gevoerd in termen van ‘vast’, ‘flex’ en ‘zzp’. Dat lijkt wat beperkt: de ontwikkeling van zzp‘ers kent een eigen dynamiek

De nieuwe organisatiewerkelijkheid

Centraal staat verbinden Wat staat centraal in de nieuwe organisatiewerkelijkheid? Management gaat steeds meer om verbinden, samenwerken, creativiteit en flexibiliteit. Het denken in schaalvoordelen begint achterhaald te worden. Het realiseren van de

Waarom is inrichting van governance in de zorg (en daar buiten) zo belangrijk?

Corporate governance Corporate governance heeft als hoofdtaak: vaststellen van de hoofdrichting van de organisatie: beoordelen van de strategie, benoemen van topmanagement, accorderen van de structuur en visie op cultuur. Kernthema’s bij governance zijn:

Schaalgrootte in de zorg

Is schaalvergroting de oplossing? Door grote trends als vergrijzing, veranderende zorgbehoeftes en impact van technologie en informatisering is de gezondheidszorg continu op zoek naar manieren om de zorg naar de patiënt efficiënter en klantvriendelijker

Toepassingsmogelijkheden bionica

Wat is bionica? Voor organisaties wordt het steeds belangrijker om om te kunnen gaan met complexiteit . Bionica is de wetenschap die zich bezig houdt met het leren van biologische systemen bij het oplossen van complexe systemen. Biocybernetica is gericht

Meerwaarde van werken met platformtechnologie met name in de zorg

Toepassing van platformtechnologie Waar gaat het om als je platformtechnologie gaat toepassen? Je hebt een infrastructuur nodig voor directe interactie. Op basis daarvan ontstaan netwerkeffecten, Door de aanwezigheid van data die voortvloeien uit de

Inrichting platform: voorbeeld van PlatformVmZ

Wat is een platform? Binnen de ouderenzorg zijn we als PlatformVmZ redelijk uniek. Veel partijen noemen zich in de zorg platform. Daar wordt meestal mee bedoeld dat men met andere partijen (gebruikers) een vorm van samenwerking kent. Platformtechnologie

Ondernemer in de zorg

Belang van ondernemend handelen In de zorg wordt steeds meer ondernemend handelen verwacht. Er is behoefte aan innovatieve concepten die leiden tot kwaliteitsverbetering, kostenverhoging en versterking van de positie van cliënten. Ondernemerschap wordt

Datagedreven organiseren

Doel van organisaties Organisaties hebben als doel waarde te creëren voor cliënten. Dat betekent dat de missie, visie en strategie moeten leiden tot resultaten waar cliënten de waarde van ervaren. Management is dan het omzetten van middelen in toegevoegde

De kracht van decentralisatie in de zorg

Voordeel van decentralisatie De afgelopen decennia is vooral gekeken hoe je besluitvorming kunt centraliseren. Dit vooral vanuit het oogpunt van doelmatigheidsverbetering. In de zorg zie je het bij zorginstellingen, zorgverzekeraars, toezichthouders

Wat betekent technologische versnelling voor de zorg?

Zien we de technologische versnelling? Zonder veel commentaar te verwachten kun je stellen dat er sprake is van een technologische versnelling. Het eigenaardige is echter dat die versnelling op zich niet waargenomen hoeft te worden. Omdat ze niet herkend

Zelfstandigheid van zzp’ers in de zorg: einde van het Uniforce concept?

Uniforce Professionals, een ondernemersvorm waarbij zelfstandige professionals via een ‘Declarabele Uren B.V.' werken en hun opdrachtgevers vrijwaren, is haar vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst definitief kwijt. Hoe beïnvloedt dat de zelfstandigheid

Start-ups in de zorg

Binnen de zorg zijn steeds meer start-ups die zich bezig houden met nieuwe technologie voor de zorg . Wij hebben zelf het PlatformVmZ ontwikkeld, dat zzp ‘ers in de zorg ondersteund bij hun werkproces, hun juridische positie en hun administratieve afhandeling

De positie van zzp‘ers op de zorg arbeidsmarkt  

Externe inhuur Uit een recent verschenen Jaarverslagenanalyse van 477 VVT-instellingen ( Intrakoop, Jaarverslagenanalyse VVT 2018, juli 2019 ) blijkt dat binnen Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT-sector) de kosten voor inhuur van externe krachten

Hoe word ik zzp'er?

Waarom zzp 'er? Veel mensen dromen ervan om zzp'er te worden. Zelf iets opbouwen, eigen keuzes nemen, en vooral: zelfstandig zijn en eigen baas zijn. Als je kiest om als zzp‘er te werken heeft dit een aantal (mogelijke) voordelen: Hoger tarief, fiscale

Hoe kom je tot regelruimte in organisaties?

Waardoor wordt regelruimte ingeperkt? Over veel organisaties in het publieke domein wordt gezegd dat sprake is van systeemverdichting: er is een proces gaande van voortdurende nieuwe regelgeving onder meer veroorzaakt doordat de betrokken organisatie

Als je toch wilt overleggen, waarom richt je je niet op het ontwikkelen van nieuwe ideeën?

Hoe zorg ik voor nieuwe ideeën? We overleggen (heel) veel. We klagen er ook heel veel over. Toch hoor ik weinig hoe je overleg gebruikt om tot nieuwe ideeën te komen. Bryan (2007): naarmate organisaties steeds meer afhankelijk worden van denkkracht en

Robuust adaptieve systemen weren zwarte zwanen

‘het is veel verstandiger risico’s te nemen die je kunt meten, dan de risico’s die je neemt te meten’(Taleb,2010,93) Complexe systemen produceren "zwarte zwanen" Complexe systemen bestaan uit interdependente relaties en non-lineaire reacties. Iets kleins

Samenwerken is makkelijk, maar waarom willen we elkaar niet begrijpen?

Hoeveel werkelijkheden zijn er? Hoe komt het dat onze werkelijkheid voor iedereen verschillend is: kijk naar het verschil tussen kosmopolitische en populistische ideeën. Beide zien een EU met veel vraagstukken. So far so good. Maar dan: daar moeten we

De juiste werkomgeving kan persoonlijke stagnatie voorkomen

Veel organisaties in het publieke domein zijn in een voortdurende staat van reorganisaties: ICT; schaalvergroting/schaalverkleining; bezuinigingen; zelfsturing; kwaliteitseisen. Voor professionals leidt dit regelmatig tot gevoelens van vermoeidheid

Omgaan met variëteit binnen zorgorganisaties

Iedere organisatie staat voor het vraagstuk hoe met variëteit om te gaan. In de 21e eeuw (door digitalisering , sociale media, globalisering en bijvoorbeeld ook een toenemend belang van emoties in onze acties, neemt dit vraagstuk alleen maar toe. Hoe

Verandermanagement in de zorg

Waarom is effectief verandermanagement in de zorg lastig? Het zorgsysteem is gekenmerkt door hoge mate van complexiteit (veel interactie tussen professionele domeinen, tussen management en professionals, tussen binnenwereld en buitenwereld (politiek

De digitale zorgomgeving: eigen initiatief en professionalisering.

Trendwatcher Adkiedj Bakas legt in ‘Ziel in de zorg. Hoe technologische revoluties en nieuw burgerschap leiden tot een vernieuwde zorgbranche’.(Bakas books, 2017) een aantal toekomstige ontwikkelingen uit. We doen meer zelf In lijn met ontwikkeling van

Wat werkt eigenlijk wel/niet bij verandermanagement?

Managementconcepten hebben de neiging veel te beloven, maar verwachtingen niet voldoende waar te maken. Verandermanagement gaat over de managementinterventies die effect zouden moeten hebben. Er is een veelheid aan terminologie: wat werkt dan eigenlijk

Hybride arbeidsmarkt: hoe gaan we om met flexibilisering?

Flexibilisering leidt steeds meer tot een hybride arbeidsmarkt De Nederlandse arbeidsmarkt ontwikkelt zich steeds meer naar een gedifferentieerde (hybride) opzet. Dit betekent dat naast mensen in loondienst, inmiddels 800.000 werknemersbanen bij uitzendbureaus

Het belang van netwerkstructuren voor innovatie

Netwerkeffect: "Wij zijn met wie we zijn verbonden". In zijn boek ‘The seventh sense’ geeft Ramo (2016) aan, dat verbinding de aard van een object verandert. Wij zijn met wie we zijn verbonden. Het zevende zintuig gaat om het vermogen om naar ieder object

Consequenties platformtechnologie voor organisatieprincipes

Leefwereld versus systeemwereld Organisaties bevinden zich in een veranderende omgeving. De vraag is dan welke interventies geschikt zijn om de vitaliteit van organisaties te doen toenemen. In de huidige opvattingen over de inrichting van publieke organisaties

De mens centraal: Isoleer het probleem en pak het gericht aan.

Als filosoof probeer je al denkend en beschouwend datgene dat we nog niet begrijpen te verhelderen. Het gaat hierbij niet perse om het vinden van DE waarheid, maar om de tocht naar waarheidsvinding. Herman de Neef is existentiefilosoof en zet zich in

BTW-herziening op kostbare diensten per 1 januari 2018

Regels voor BTW-herziening straks ook voor kostbare diensten De Wet op de omzetbelasting 1968 kent momenteel een systeem, waarbinnen de in aftrek gebrachte btw op goederen, waarover voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting pleegt te worden

Wat doe je nog zelf als leidinggevende en wanneer verwijs je door?

Wat doe je nog zelf en wanneer verwijs je door? Wanneer het verzuim medisch is, dan moet je medewerker naar de bedrijfsarts. Maar wat nou als het psychisch is, wat doe je dan nog zelf en wanneer verwijs je door? Dit hangt af van de oorzaken van de psychische

Psychische klachten bespreekbaar maken bij je medewerker

Hoe ga je als leidinggevende in gesprek met medewerkers met psychische klachten? Wanneer je psychische klachten bij je medewerkers herkent (veel 'vage klachten', hoofdpijn, spierpijn, concentratie vermindering, het overzicht verliezen, sneller prikkelbaar

Twee antwoorden die elke leidinggevende moet kennen

1. ......maar mijn huisarts zegt dat ik het 14 dagen rustig aan moet doen! Of nog erger: van de huisarts moet ik 14 dagen thuis blijven. Tja wat zeg je dan? Ga je als leidinggevende tegen een advies van een huisarts in? Niet verstandig want je zet gelijk

Tools voor leidinggevende om met psychische klachten om te gaan

Welke tools heb je als leidinggevende om met psychische klachten om te gaan? Wanneer één van je medewerkers last heeft van psychische klachten, dan wil je natuurlijk weten wat je kunt doen om je medewerker weer in de gezonde flow te krijgen. De volgende

Oorzaken van stress aanpakken

De oorzaken van s tress aanpakken. Om van stress en stress klachten af te komen, is het handig om te bekijken waar de klachten vandaan komen. Dus wat zijn de oorzaken van stress? In de gesprekken die ik heb met gestreste mensen, kijk ik altijd naar 3

Hoe ontstaan psychische klachten?

Psychische klachten kunnen door meerdere factoren ontstaan. Formeel zijn psychische klachten het gevolg van een psychiatrische stoornis . Gelukkig hebben niet veel medewerkers hier last van. In de praktijk heb je als leidinggevende vaker te maken met

Wat zijn psychische klachten op de werkvloer?

Wat zijn psychische klachten? Als je kijkt naar de definitie van psychische klachten, dan zegt Van Dale: Psychisch: geestelijk, niet lichamelijk Klachten: hoorbare uitingen van droefheid of pijn. Dus een geestelijke hoorbare uiting van droefheid of pijn

Hoe kan ik psychische klachten vroegtijdig herkennen bij mijn medewerkers

Van veel leidinggevenden krijg ik vaak de volgende vraag: "Hoe kan ik psychische klachten vroegtijdig herkennen bij mijn medewerkers?" In het vorige artikel schreef ik over wat je als leidinggevende kunt doen met psychische klachten en nu wil ik vooral

Hoe voorkom ik psychische klachten bij mijn medewerkers?

Hoe voorkom ik psychische klachten bij mijn medewerkers? Dit is ongeveer de meest gestelde vraag die ik als bedrijfsmaatschappelijk werker krijg. Als je weet hoe je psychische klachten kan voorkomen, scheelt je dat de helft in je ziekmeldingen! Maar

10 acties voor je medewerkers om weer in de gezonde flow te komen

In het vorige artikel beschreef ik 10 tips om snel overspannen te worden. Als je overwerkt of overspannen bent wil je natuurlijk weten wat je kunt doen om hier snel uit te komen. Dit zijn 10 acties om weer in de gezonde flow te raken! Plan je agenda

10 tips voor je medewerkers om snel overspannen te worden

10 tips voor je medewerkers om snel overspannen te worden Vandaag ga ik wat anders doen. Ik geef je 10 acties om zo snel mogelijk overspannen te raken! Wil jij graag overspannen raken? Doe dan vooral de volgende acties. 10 acties om snel overspannen

5 tips om je medewerker te helpen van stressklachten af te komen

Wil jij je medewerker helpen om snel van stress en stressklachten af komen? 5 tips om op een simpele manier met stressklachten aan de slag te gaan: Tip 1: Plan je agenda rustig . Dit is natuurlijk wel erg voor de hand liggend, maar wel een tip die sinds

Wat kan ik doen om de motivatie van mijn medewerkers te vergroten?

Wat kan ik doen om de motivatie van mijn medewerkers te vergroten? Wanneer je medewerkers minder gemotiveerd raken, zul je dat gaan merken op de werkvloer. Voor je medewerkers is het van belang dat ze prettig werk hebben. Maar hoe ziet prettig werk er

Organisatiespeed ontwikkelen, dat kan toch iedereen?

Ik krijg leuke feedback op de blog en het ebook “ Ontwikkel organisatiespeed en blaas je concurrent weg ”. Eentje springt eruit: “Wel een beetje simpel: je medewerkers”. En dat klopt natuurlijk. Want: Je schoont je pc op, en hup doet ie precies en sneller

Hoe houd je werk en privé gescheiden? Probleem Verwijs schema

Veel leidinggevenden vertellen mij dat ze het lastig vinden als medewerkers het werk en privé niet goed gescheiden kunnen houden. Vooral lastig wordt het als de privé problemen op de werkvloer worden gedeeld en andere collega's gaan zich er mee bemoeien

Waarom jij geen Brandweerwagen koopt, en je toch geen zorgen hebt

Brand! Het vernietigende vuur grijpt om zich heen. Je voelt de verschroeiende hitte. Gelukkig heeft de buurman direct de Brandweer gebeld. De garage is niet helemaal meer te redden. Het huis zal geen gevaar lopen. Peinzend overzie je de rokerige situatie

Stress, overspannen of burn-out. Wat is het verschil?

Stress, overspannen of burn-out. Wat is het verschil ? In de volksmond worden stress, overspannenheid en burn-out nogal eens door elkaar gehaald. Wanneer er te veel stress is, krijg je eerst spanningsklachten. Wanneer je die niet oplost ga je langzaam

Weer iemand met stress!

De meeste mensen die bij mij op spreekuur komen hebben last van stressgerelateerde klachten. Daarom wil ik vandaag inzoomen op stress: wat doet dit met je medewerker en wat deze zou kunnen doen om hier van af te komen? Wanneer je gestrest bent zul je

Ziekte? Nee verlof! De verschillende soorten van verlof.

"Ik kan niet op mijn werk verschijnen, want er is thuis een waterleiding geknapt en ik moet wachten op de installateur! Ik verwacht dat ik er pas vanmiddag ben." Wat nu als je medewerker al zijn verlof uren al had opgemaakt en ’s ochtends belt dat hij

Imago management, noodzaak voor elke stafafdeling

Imago gaat over beeldvorming. Die beeldvorming bepaalt de verwachtingen die men van de ander heeft. In reclame en politiek kun je zien welke invloed imago heeft op ons koop-of stemgedrag. Klanten kennen producten of diensten een bepaalde kwaliteit en

Wat kan ik doen om mijn medewerker met psychische klachten te helpen?

Wat je kunt doen? Maak tijd vrij om met hem of haar te praten. En dan? Geef aandacht of ga zitten om te luisteren. Er geeft niets zoveel steun dan het gevoel dat iemand naar je luistert en je begrijpt. Op youtube staat een prachtig filmpje wat als ondertitel

Waarom balans in energie jou helpt om niet ziek te worden

Met een glimlach hoor ik mijn paard Seno snuiven. Hij wil vooruit. Het is 25 graden. Een strakblauwe hemel en windstil. De laatste zonnestralen strijken over de boomtoppen. De avond neemt langzaam over. Seno's energie (en die geurige natuur) verleidt

Hoe bouw je een goede re-integratie op?

Wanneer je medewerker is uitgevallen wil je dat hij of zij vlot en goed re-integreert. Je hebt er niets aan wanneer iemand, nadat hij is uitgevallen, drie weken werkt en vervolgens opnieuw uitvalt. Daarom kun je beter wat rustiger, maar gestaag, opbouwen

Hoe ziet jouw organisatie uit in 2020 - toch zeker messcherp?

Messcherp. Met 1 doel: scoren en winnen. 1 hoofdteam 11 basisplaatsen 1 hoofdtrainer met staf. Gretige reservespelers die azen op die basisplaats Speel je goed? Contractverlenging. Speel je niet goed? Krijg je De Boer in je nek. Teamoptimalisatie is

Draaglast en draagkracht bij medewerkers

Hoe kan mijn medewerker met stressklachten aan het werk gaan ? Herstel de balans in de draaglast en draagkracht bij medewerkers! Vaak leg ik het aan mijn cliënten als volgt uit: Wanneer er te veel stress in je leven is, ga je merken dat je langzaam het

Hoe jouw baas iedere dag je werk tot een hel maakt, zelfs al geef je 110%

“Waar zijn de projectresultaten” “Heb je die klanten al nagebeld?” “Zijn de 5 offertes dit weekend verstuurd?” Met een blik vol onverschilligheid krijg ik de volgende lading werk toegegooid. Het is maandagochtend, 0800h. Koffie heb ik nog niet geroken

De ziekmelding, het telefoon gesprek en wat je zeker moet vragen en wat vooral niet.

De ziekmelding, het telefoon gesprek en wat je moet vragen en wat niet. Je medewerker meldt zich ziek. Te vaak hoor ik: “hé wat vervelend voor je, bel je me wanneer je weer beter bent?” Niks mis mee om begrip te tonen, maar zo maak je het wel erg makkelijk

Word je gepest op werk?

De school als hel Dat is Bint, 1934. (Voor de niet-literatuurvasten onder ons: Bint is een roman van F. Bordewijk, waarin leraar Bint zijn school met stalen tucht leidt.) Een school met een streng systeem om leerlingen te laten gehoorzamen. De geur van

Het spel van je ziek melden

Het spel van je ziek melden. Je medewerker is ziek! Verkouden, grieperig, snotterig, hoofdpijn en andere veel voorkomende vage klachten. En jawel het is niet de eerste keer dit jaar. Je wordt gebeld door je medewerker: “ ik kan niet komen vandaag, ik

Ik ben het niet eens met de bedrijfsarts mag dit advies negeren?

Ik ben het niet eens met het advies van onze bedrijfsarts! En nu? Geen probleem. Je kunt, wanneer je goede redenen hebt, in overleg met je medewerker afwijken van het advies van de bedrijfsarts. Het is namelijk een advies! Maar pas op, als je dit doet

Hoe ontwikkel je organisatiespeed - en blaas je je concurrent weg?

Tuurlijk mag het niet. Jij weet het, ik weet het. Maar ja, de kick, hè? De A6 is leeg. Ik druk het gaspedaal dieper in. 225 km/uur. De bomen schieten voorbij. Met een grijns ga ik nóg wat harder. The need for speed. Organisaties hebben dat ook . Wat

Wat kan het paard je leren over zeurende klanten?

Woensdagochtend. Shit. Niet dat je weer om 7 uur op moet, maar die zeurende klanten. Elly wordt er moedeloos van. Ze is interieurdesigner. Bij een nieuwe opdracht begint ze met lood in de schoenen. Alle energie en creativiteit verdwijnen als donderslag

Hoe ik een organisatie graag zie

Daar kan ik heel kort over zijn: Star Trek Enterprise. Roddenberry bedacht een utopische toekomstwereld, waarin een verenigde Aarde de meeste moderne wereldproblemen heeft opgelost: vervuiling, honger, armoede en conflicten tussen mensen onderling behoren

Mijn personeel doet niet wat er moet gebeuren

“We wensen u veel personeel!” “Net nu op het drukste moment meldt mijn enige medewerker zich zomaar ff ziek; dat kost mij omzet.” “Waarom begrijpen ze niet dat ze de omgeving bij de klant schoon moeten achterlaten, dat hoort bij klantvriendelijkheid”

Hoe hangen kritisch denken en drijfveren samen?

Het bruist van de berichten over ontwikkelingen, nieuwe concepten, producten en dienstverlening. Het ene bericht is nog amper bij u beland, u denkt beslist na over wat de impact of het voordeel voor uw organisatie kan zijn, of het volgende item dient

De actuele organisatievorm

Ik kwam een tweet tegen van Mandy Dikkerboom over duurzame organisatieverandering: 5 keuzes voor duurzame organisatieverandering https://t.co/KPSTz5FmqN — Mandy Dikkerboom (@dehrfactor) 23 juli 2015 In deze tweet wordt verwezen naar een blog dat is geschreven

Basisvertrouwen de pijler in samenwerkingen

Waarom vertrouwen? President Reagan van de USA (’84-’87) had zijn motto: ” Trust, but verify!”. Prof. P.P. Groenewegen schreef in 2007 al dat vertrouwen de smeerolie in een goed functionerende zorg is. Op een OK (operatiekamer) is het hebben van wederzijds

Psychische klachten bij je medewerkers. Wat doe je nog zelf en wanneer verwijs je door?

Psychische klachten bij je medewerkers. Wat doe je nog zelf en wanneer verwijs je door? En naar wie? W at je zelf kan doen als leidinggevende hangt af van de oorzaken van de psychische klachten . Ligt de oorzaak voornamelijk op het werk ? Dat is mooi

2 standaard antwoorden die elke leidinggevende moet kennen!

1. ...maar mijn huisarts zegt dat ik het 14 dagen rustig aan moet doen! Of nog erger: van de huisarts moet ik 14 dagen thuis blijven. Tja wat zeg je dan? Ga je als leidinggevende tegen een advies van een huisarts in? Niet verstandig want je zet gelijk

Welke tools heb je als leidinggevende om met psychische klachten om te gaan?

Welke tools heb je als leidinggevende om met psychische klachten om te gaan? Wanneer één van je medewerkers last heeft van psychische klachten, dan wil je natuurlijk weten wat je kunt doen om je medewerker weer in de gezonde flow te krijgen. De volgende

Hoe voer je een werkgesprek met jouw medewerkers?

Veel leidinggevenden voeren gesprekken met hun medewerkers ‘uit de losse pols’. Misschien jij ook wel? Tijdens het werkgesprek wordt de voortgang van het werk van jouw medewerker aan de orde gesteld. En daarmee ligt vrijblijvendheid op de loer. Soms

Vergroot de zelfstandigheid van jouw medewerker

Herken je deze situatie? Je bent eindelijk eens aan de slag met het schrijven van een belangrijk rapport. Je bent goed op dreef! Dan verschijnt er plotseling een hoofd om de deur. Het is een medewerker: “Mag ik je eventjes storen?”. Vanzelfsprekend antwoord

Comfortzone en spicy stuff

“Blijf toch lekker in je comfortzone!” is de overtuigende stellingname van Richard Engelfriet in zijn opiniestuk op Nuzakelijk.nl . En ja, de extreme situaties die hij noemt nodigen niet echt uit om de grenzen van je comfortzone op te zoeken en zijn

De oorzaken van stress aanpakken

De oorzaken van s tress aanpakken. Om van stress en stress klachten af te komen, is het handig om te bekijken waar de klachten vandaan komen. Dus wat zijn de oorzaken van stress? In de gesprekken die ik heb met gestreste mensen, kijk ik altijd naar 3

Breng jouw organisatie ook in topconditie

Goede teams zijn niet alleen goed omdat ze een keertje leuk hebben gespeeld, ze zijn goed omdat ze goed willen zijn. Ze zijn fysiek en mentaal in topconditie en gaan voor het hoogst haalbare resultaat. Maandag 23 juni zagen we het Nederlands elftal met

Waardoor ontstaan psychische klachten?

Psychische klachten kunnen door meerdere factoren ontstaan. Formeel zijn psychische klachten het gevolg van een psychiatrische stoornis . Gelukkig hebben niet veel medewerkers hier last van. In de praktijk heb je als leidinggevende vaker te maken met

Wat zijn psychische klachten?

Wat zijn psychische klachten? Als je kijkt naar de definitie van psychische klachten, dan zegt Van Dale: Psychisch: geestelijk, niet lichamelijk klachten: Hoorbare uitingen van droefheid of pijn. Dus een geestelijke hoorbare uiting van droefheid of pijn

Hoe voorkom ik psychische klachten bij mijn medewerkers?

Hoe voorkom ik psychische klachten bij mijn medewerkers? Dit is ongeveer de meest gestelde vraag die ik als bedrijfsmaatschappelijk werker krijg. Als je weet hoe je psychische klachten kan voorkomen, scheelt je dat de helft in je ziekmeldingen! Maar

Help, ik geef leiding!

Bij leiding geven gaat het om het boeken van resultaten. En als leidinggevende doe je dat samen. Bij leiding geven staat de medewerker centraal die aan jouw zorgen is toevertrouwd. Het komt er maar net op aan hoe jij hem of haar aanstuurt en begeleid

Hoe ga je als leidinggevende in gesprek met medewerkers met psychische klachten?

Hoe ga je als leidinggevende in gesprek met medewerkers met psychische klachten? Wanneer je psychische klachten bij je medewerkers herkent is het belangrijk dat je het gesprek aan gaat. Actie is hierbij altijd beter dan afwachten! Hoe sneller je als

Hoe herken ik psychische klachten op de werkvloer?

Van veel leidinggevenden krijg ik vaak de volgende vraag: "Hoe kan ik psychische klachten vroegtijdig herkennen bij mijn medewerkers?" In het vorige artikel schreef ik over wat je als leidinggevende kunt doen met psychische klachten en nu wil ik vooral

Wat kun je doen wanneer één van je medewerkers zich ziek meldt vanwege psychische klachten?

Wat kun je doen wanneer één van je medewerkers zich ziek meldt vanwege psychische klachten ? Uit een onderzoek van vorig jaar bleek dat 50 % van de mensen die in de zorgsector uitvallen, uitvallen op basis van stress gerelateerde (psychische) klachten

Het mentale aspect van het ondernemerschap is sterk onderbelicht.

Er wordt ontzettend veel geschreven over het opstarten van ondernemingen , ondernemingsplannen , marketing , over hoe teamwork moet worden bevorderd, etc., maar over het misschien wel moeilijkste aspect van het ondernemerschap, het mentale, is niet veel

Hoeveel kost stress uw bedrijf?

De ziektekosten die terug te voeren zijn op stressaandoeningen zijn de laatste jaren enorm toegenomen. In een aantal beroepen is wel 60% van het ziekteverzuim te wijten aan dit fenomeen! Naast deze direct aanwijsbare kosten, zijn er ook nog de versluierde

Spaar tijd en geld met het 80/20 principe

Pareto Het 80/20 principe, ook wel genoemd het Paretoprincipe naar de gelijknamige econoom uit de 19e eeuw, gaat ervan uit dat 20% van de oorzaken in de regel 80% van de resultaten oplevert. Pareto struikelde toevallig over deze relatie tijdens een onderzoek

© Multiraedt 2022