Blog Archief

Woonontwerpen voor senioren

Randvoorwaarden voor ontwerp Voor succesvolle woonontwerpen van nieuwe woonvormen voor senioren zijn de volgende randvoorwaarden belangrijk: De wens van de oudere is door te kunnen gaan met betekenisvol leven in de eigen omgeving, daarbij in regie te

Innovatieve woonvormen nodig voor toenemende zorgvraag

Thuisomgeving De thuisomgeving voor senioren wordt steeds belangrijker: de inzet van het beleid is om structureel het aantal verpleeghuisplaatsen te stabiliseren op het niveau van ultimo 2022 van ca. 125.000 plekken (met een tijdelijke uitbreiding van

Er is beleid en er is een werkelijkheid: hoe staat het met seniorenwoningen?

We halen het niet Nederland vergrijst in rap tempo en heeft tegelijkertijd een woningtekort. Realisatie van meer passende woningen voor ouderen kan zorgen voor doorstroom op de woningmarkt en een efficiëntere benutting van de bestaande woningvoorraad

Een model voor een vitale omgeving

Uitwerking van drie soorten ruimten Ruimtelijke kwaliteit gaat om de vraag wat er - binnen de context - van een ruimtelijke ingreep is gemaakt. Het door PBL ontwikkelde Drieruimtenmodel gaat ervan uit dat je bij elk ruimtelijke ingreep een vertaalslag

De noodzaak van verbinding binnenruimte en buitenruimte

Waarom is vernieuwing noodzakelijk? Duurzaamheid is steeds meer onderdeel van alle beleidsdomeinen binnen zowel de overheid als het bedrijfsleven. Door de demografische ontwikkeling van Nederland geldt diezelfde integraliteit eigenlijk ook voor de impact

Wat is een passende leefomgeving voor senioren?

Vertrekpunt is uniciteit Elke oudere is uniek en heeft andere woonwensen. Dat geldt niet alleen voor elk individu, maar ook voor de levensfase waarin iemand zich bevindt. Het percentage verhuizers onder 60 tot75-jarigen is met 4% het laagst van alle

Hoe gaan we met zorgprofessionals om?

Kenmerken burn-out De uitdagingen in de gezondheidszorg hebben niet alleen invloed op de operationele aspecten van de zorgverlening, maar raken ook direct aan het welzijn van de zorgprofessionals zelf. Burn-out wordt gekenmerkt door: emotionele uitputting

De uitdagingen in de gezondheidszorg: de kanarie in de mijn?

Waar komt de werkdruk op zorgprofessionals vandaan? Hoewel we graag professioneel willen werken worden zorgprofessionals geconfronteerd met meerdere uitdagingen die dit ideaal bedreigen. Hieronder volgt een analyse van de belangrijkste factoren die druk

Het belang van Goed Werk in de gezondheidszorg

Betekenis Goed Werk in de gezondheidszorg In onze steeds veranderende wereld, waar de druk op gezondheidszorgsystemen wereldwijd toeneemt, is het cruciaal om niet alleen te kijken naar de kwaliteit van de zorg die we leveren, maar juist ook naar de kwaliteit

Een volgende poging voor herinrichting van de zorg: passende zorg

Het gaat om initiatieven Kern is om koplopers de ruimte te geven binnen het stelsel. Het gaat om het belonen van initiatieven die het meeste opleveren. Daarbij hoort passende contractering en financiering, passende wet- en regelgeving en passend toezicht

Werken vanuit een integrale ontwerpstrategie

Van deelbelangen naar gedeelde belangen Het handelen vanuit domeinen en schotten past niet langer bij de behoeftes van mens en maatschappij. Er is een streven naar meer verbinding en integraliteit rondom de totale behoeftes van een mens in zijn persoonlijke

De digitale transformatie vergt ander verandermanagement.

Het gaat niet meer eenvoudiger worden De digitale transformatie heeft effecten van simpel naar complex: daarom is het nodig de hele organisatie te upgraden om met vaardigheden, cultuur en mindset om met data en AI om te kunnen gaan. Daarnaast gaat het

Een woonzorgvisie als beleidsinstrument

Woonvisie In de huidige Woningwet staat dat een woonvisie verplicht is. Centraal bij de visie wonen met zorg staat de opgave om te zorgen voor voldoende en geschikte woningen op de juiste plek, met de mogelijkheid van voldoende zorg en ondersteuning

Spiritualiteit is het zien van de Big Picture: betekenisvol werk

Waarop is spiritualiteit het gebaseerd? Bij spiritualiteit gaat het om groeien en streven naar betekenis, doel, goedheid en verbinding. In de wereld van spiritualiteit (en management en leiderschap) wordt op dit moment teveel aandacht besteed aan de

Intelligente perspectieven op bouwen

Van bouwen naar assembleren De ABN-AMRO constateert dat het werken vanuit prefabfabrieken nog kwetsbaar is. Dat geldt minder voor partijen die robots voor een deel van het proces inzetten. De bouwsector is klaar om snel nieuwe woningen te realiseren

InfraVitaal: creëren van vitale omgevingen door digitale infrastructuren (blockchain)

Context: vitale omgeving InfraVitaal biedt nieuwe inzichten in het creëren van een vitale omgeving door digitale infrastructuren. Vernieuwing draait om goede faciliteiten in een aantrekkelijke en stimulerende omgeving.. Drijfkrachten achter deze ontwikkelingen

Een ‘intelligente’ woonomgeving voor senioren.

Persoonsgericht aanbod Bij het principe van zo lang mogelijk thuis wonen wordt vaak onvoldoende rekening gehouden met grote eenzaamheid die immobiliteit en een afnemende lichamelijke en geestelijke gezondheid met zich meebrengen. Dit wordt door veel

Oplossingen voor de inrichting van een gezonde leefomgeving

Duurzame gebiedsontwikkeling Kwetsbare wijken kenmerken zich doordat er verschillende negatieve omgevingsinvloeden zijn: bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en ontbreken van voorzieningen. Een gezonde leefomgeving ontbreekt. Wijken kennen ook weer

Waarom veerkracht essentieel is; kies een systemische benadering.

Individu De veerkracht van een individu speelt een cruciale rol; diegenen met minder vermogen om met stress om te gaan, kunnen sneller tekenen van burn-out vertonen. Perfectionisme, hoewel vaak gezien als een positieve eigenschap, kan valkuil worden

Herinrichting bestaande woonomgeving: de positie van senioren

Woningnood De woningnood is hoog. Er ligt een enorme opgave; vaak wordt 1 miljoen extra wooneenheden in tien jaar genoemd. Opmerkelijk is dat verreweg de meeste aandacht gaat naar nieuwbouw: kan nieuwbouw méér, sneller, beter, efficiënter, enzovoort

Ontwikkeling woonvormen

Perspectief op wonen De gemiddelde grootte van huishoudens neemt af, daarom neemt de behoefte aan kleinere woningen toe. Hoewel het om een beperkte beweging gaat, gaan meer mensen wonen in tiny houses vanwege lagere woonlasten, andere bestedingen of

Ontwikkeling digitale samenleving

Technologische ontwikkelingen De groter wordende groep ouderen woont langer alleen thuis en door het tekort aan geschikte ouderenwoningen en de sterke toename van het aantal eenpersoonshuishoudens knelt de woningmarkt en stijgen de huizenprijzen flink

Inrichting van de leefomgeving: impact van digitalisering

Collectieve intelligente woonvormen voor ouderen Nederland staat voor een grote uitdaging op het gebied van wonen en zorg. Een grote en complexe uitdaging die niet alleen ligt in het bouwen van 290.000 woningen geschikt voor ouderen en ontwikkelen van

Inrichting van vitale gemeenschappen: het belang van energienetwerken

Sociale cohesie Ruimtelijke condities kunnen de sociale cohesie kunnen bevorderen. De ingrijpende ruimtelijke transities op het gebied van wonen, mobiliteit, energie en klimaat kunnen als hefbomen dienen om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. InfraVitaal

Anders denken, anders doen: het creëren van vitale gemeenschappen

InfraVitaal is opgericht om langer thuis wonen van ouderen te faciliteren, de woningbouw te versnellen en te verduurzamen en daarmee het passend woningaanbod voor ouderen en het zorgstelsel vitaal houden. Hiervoor ontwikkelen onder meer samen met Sprenghenparc

Een goede werk/privé balans ter voorkoming van een burn-out

Wat is burn-out? Burn-out is een psychologisch syndroom dat gekenmerkt wordt door emotionele uitputting, depersonalisatie of cynisme en verminderde persoonlijke effectiviteit. Het is een aandoening met een hoge lijdensdruk, ook voor de directe naasten

Hoe is de zorg ingericht?

Voor veel van ons is onduidelijk hoe zorg (voor ouderen) eigenlijk werkt. We kennen drie wetten: Wmo Zvw Wlz Deze wetten zijn opgesteld om de zorg te organiseren. Deze wetten omschrijven hoe de zorg is geregeld en op welke manier deze gefinancierd wordt

Impact van AI op de arbeidsmarkt.

‘Voorspellen wat waarschijnlijk is, is eenvoudig; voorspellen wat onverwacht is, is aanzienlijk moeilijker’ (Sukel, p. 24) Inleiding Artificiële intelligentie (AI) wordt volgens TNO en RIVM gedefinieerd als het vermogen van een machine om menselijke

Ontwikkeling van werkstress

Steeds meer werkenden ervaren stress door hun werk. Psychosociale arbeidsbelasting’ (PSA) gaat over factoren op het werk die stress veroorzaken, zoals werkdruk, en ingrijpende gebeurtenissen of ongewenst gedrag. Wanneer deze factoren langere tijd aanhouden

Kijk eens anders naar je eigen situatie

Emergente eigenschappen Systeem denken maakt het mogelijk om op een nieuwe manier naar situaties te kijken. Ieder systeem wordt bepaald door een grens. Buiten de grens gaat het om de omgeving van het systeem. Een model heeft tot doel om te begrijpen

Werken met een dataplatform met behulp van blockchain technologie

Blockchain technologie is goed toepasbaar om op lange termijn processen digitaal te verbeteren en te innoveren. Met blockchain technologie kunnen transacties over gegevens decentraal, onveranderbaar en onweerlegbaar worden vastgelegd. Bijvoorbeeld om

Wat is de goede strategische agenda voor de zorg?

Wat zijn de goede vragen? Die heeft in ieder geval met de impact van digitalisering en de gevolgen van Corona te maken. Het is inmiddels onvermijdelijk dat die impact gaat toenemen (ChatGPT). Goede strategische vragen zijn in dit perspectief: hoe veerkrachtig

De leefwereld als systeem

Systemisch denken Ik heb in eerdere blogs al geschreven dat effectief gedrag in de 21 e eeuw wordt bepaald door systemisch te kunnen denken. Vaak wordt een onderscheid gemaakt tussen de systeemwereld (negatief) en de leefwereld (positief). Daarbij wordt

Partnerschap in de zorg

Zelfmanagement Een burger die een chronische aandoening in zijn of haar leven moet integreren staat daarbij voor verschillende opgaven om daar mee om te gaan. Vaak zijn patiënten goed in staat die zelfstandig of met hulp van hun sociale omgeving te volbrengen

Hoe kom je tot een effectieve taakherschikking in de complexe ouderenzorg?

Waarom taakherschikking in de ouderenzorg? Door de vergrijzing en het feit dat de kans op het ontwikkelen van een chronische ziekte groter wordt met het toenemen van de leeftijd, is het de verwachting dat het aantal ouderen met een chronische ziekte

Het belang van netwerkleiderschap in de zorg

Belang communicatie Het Integraal Zorgakkoord (IZA) is gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen waardoor zorg wordt verplaats van ziekenhuizen en langdurige zorginstellingen naar de wijk. Door deze hervormingen en het groeiend

Inrichting van een effectieve (verpleegkundige) werkomgeving

Conflicterende paradigma’s De verpleegkundige context kent twee paradigma’s: enerzijds gaat het om kostenefficiëntie en verantwoordelijkheid en anderzijds om verpleegkundige zorg die is gebaseerd op de behoeften en voorkeuren van de patiënt. De twee

Reflectie op wat er (mogelijk) gebeuren gaat in de zorg?

Hoe divers willen we het? Wat opvalt is dat zowel het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars veel verwachten van de inzet van systeemrelevante zorgorganisaties die in regio’s een dominante rol spelen. Aan de andere kant is er in de zorg steeds meer

Implementatie van digitale technologieën

Inzet technologie De inzet van digitale technologieën wordt steeds meer gezien als de oplossing van het arbeidsmarktekort in de zorg. Waar kunnen we aan denken bij de inzet van digitale technologieën? Gebruik Elektronisch Cliënten Dossier, Klinische

Gaat het eindelijk lukken met gegevensuitwisseling in de zorg?

Digitale opslag informatie De digitale opslag van informatie maakt het mogelijk om verbanden te leggen, patiëntdata te verrijken en informatie te vergelijken. De digitalisering van processen is een stap van een organisatie naar een meer digitaal georiënteerde

Waarom versterking van zeggenschap van professionals essentieel is

Beleid rond eerstelijnszorg De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving heeft in een recent rapport ‘ De basis op orde. Uitgangspunten voor een toekomstgerichte eerstelijnszorg’ onder meer aangegeven dat professionals ruimte moeten hebben om het beleid

Hoe optimaliseren we de ICT infrastructuur in de zorg?

Datagedreven aanpak De eisen die gesteld worden aan de gezondheidszorg zullen steeds meer gaan toenemen. Anderzijds willen patiënten en cliënten eigenaarschap over persoonsgegevens en -data. Patiënten hebben toegang tot een breed aanbod aan medische

Hoe blijven we creatief?

Betekenisverlening Complexiteit betekent onzekerheid, die echter ook voorwaarden biedt voor creativiteit. Ieder systeem bevindt zich in een omgeving die eigen problemen en oplossingen kan voortbrengen. Immers de organisatieomgeving verandert permanent

Werken met emergente strategieën

Emergent gedrag Strategische planning is gebaseerd op de scheiding tussen het opstellen ervan en het uitvoeren. In complexe omgevingen is dit echter onzin. Strategieën ontstaan binnen de complexiteit op een emergente manier. Dat maakt ze juist sterk

De ordening van de zorg

Waarde als vertrekpunt De discussie richt zich onder meer op de hoge kosten, de wijze hoe gestreefd wordt naar doelmatigheid en de manier hoe toegewerkt wordt naar de digitale transformatie . Een belangrijk model is waardegedreven zorg dat gericht is

Heeft reorganiseren in een complex systeem zin?

Oorzaak en gevolg We vinden het prettig in oorzaak-gevolg verbindingen te denken. Dat kon wel eens niet zo handig zijn. Oorzaak-gevolg verbindingen doen het theoretisch goed (we hebben een verklaring) maar komen in de praktijk weinig voor. Daar spelen

De digitale transformatie in de zorg. De impact van ChatGPT: een verkenning

Belofte of hype? Marcel Levi (interview Dutch Health Hub) maakt een onderscheid maken tussen ‘beloftes en hypes’.: “ Wie weet wordt het beter, maar met het huidige niveau kan ChatGPT je nog geen diabetes spreekuur doen. ChatGPT heeft geen besef van tijd

Wat is eigenlijk gezondheid?

Definitie gezondheid Volgens de gezondheidsdefinitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit 1948 is eigenlijk bijna niemand gezond. Deze definitie luidt namelijk: Gezondheid is een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden

Wat is de kern van management: zien van de Big Picture

Kern van management Stel dat je organisaties ordent naar een keten, een hub, een web of verzameling eenheden wat zie je dan als manager? Een keten wordt aangestuurd door een verticale ‘chain of command’. In een hub is er geen boven, maar zit je er middenin

Wat kom je tegen bij de implementatie van de digitale transformatie?

Veranderen van routines De digitale wereld van vandaag is complex en vraagt om een nieuwe manier van werken, denken en doen. Organisaties moeten zich tegenwoordig in korte tijd aanpassen aan een volledig digitale dienstverlening. De veranderingen bij

Wie is eigenlijk zelf in control?

‘If you had tomorrow to do over again, would you? (Godin p. 253). Eigen keuzes Eigenlijk is het enige wat we echt in control hebben wat we op een bepaald moment doen als gevolg van een eigen keuze. Creativiteit vloeit hier uit voort. De ‘waarom’ vraag

Omgaan met onvoorspelbaarheid binnen governance

Hebben we nog wel sturingsmogelijkheden? Het is inmiddels een veilige aanname dat de omgeving steeds minder voorspelbaar wordt. Betekent dit dan ook dat we ‘aan de goden zijn overgeleverd? Misschien wel, maar veranderkundig valt het mee. Door bijvoorbeeld

Waarom beleid in de zorg soms toch nog lukt.

Impact beleidsideeën? Het Nederlandse zorgstelsel is gebaseerd op een aantal principes: toegang tot zorg voor iedereen, ook financieel, solidariteit via een voor iedereen verplichte en toegankelijke zorgverzekering, en goede kwaliteit van zorg. Dat doen

Reflectie op governance in de gezondheidszorg

Waardecreatie Complexiteit vraagt om reflectie. Reflectie ontstaat als een gebeuren een problematisch karakter kent. Daarbij kijk je hoe mensen omgaan met die problemen. Problematische situaties kenmerken zich doordat bestaande gewoontes niet voldoen

Governance van innovatie

Twee taken van organisaties Organisaties kennen systemisch gesproken twee taken: de bedrijfsvoering moet op orde zijn en men moet in staat zijn met veranderingen om te gaan. Organisaties bevinden zich daarbij in het publieke bestel in een context die

Zijn we flexibel genoeg om met veranderingen te kunnen omgaan?

Wat zegt de evolutie? Het aardige is dat we evolutionair een groot aanpassingsvermogen hebben om met veranderingen om te gaan. Toch geloven veel mensen dat we na volwassenheid onveranderlijk zijn. De huidige technologische ontwikkelingen zijn vanuit

Waar gaat het (altijd) om in de zorg: creëren van waarde

Ken de waarden Waar gaat het om in de zorg: toevoegen van waarde voor een patiënt (cure) of cliënt (care). Hoe doe je dat in een complex systeem wat de zorg is? Een belangrijk element is het in beeld brengen van de normen, behoeften en waarden van een

Waarom systemen belangrijk zijn

Zien van de Big Picture De 20 e eeuw wordt wel geduid als de eeuw van organisaties. De 21 e eeuw is dan de eeuw van systemen. Systeem denken maakt het mogelijk om een nieuwe manier naar situaties te kijken. Wat is die nieuwe manier? Holisme is de tendens

De eigen levensloop: analyse of synthese?

Scheiding of verbinding? We zijn steeds meer van mening dat de wereld om ons heen meer gefragmenteerd wordt. Het aardige is dat we mede om die reden ook steeds meer op zoek zijn naar verbindingen. Veel van onze inrichting van de samenleving is gebaseerd

Liever verhalen dan algoritmen?

Uniciteit Is het niet handig om de humaniora (geesteswetenschappen) nadrukkelijk te betrekken bij de beoordeling van de impact van AI (artificiële intelligentie)? Veel algoritmen kennen een technische grondslag. Echter de werkelijkheid wordt juist gekenmerkt

Waarom een digitaal IQ essentieel is

Kenmerken digitale transformatie Door de digitale transformatie gaan organisaties fundamenteel veranderen. Dat vraagt om nieuwe inzichten en nieuwe vormen van bestuur en toezicht. Belangrijke ontwikkelingen hierin zijn robotisering, Artificiële Intelligentie

Hoe krijg ik mijn zin in mijn werkomgeving?

Vergroting van eigen effectiviteit Werken valt regelmatig niet mee en dat wordt dan vooral veroorzaakt doordat het eigen gedrag niet effectief is. Hoe krijg ik mijn zin? Een aantal suggesties kunnen misschien helpen. Begin te analyseren welke regels

Wat is effectief veranderen binnen het huidige governancemodel?

Proactief Binnen strategie ontwikkeling willen velen geen toekomst maar continuering van het heden. Ik heb al veelvuldig geschreven over de impact van de digitale transformatie . Dit is geen handige benadering. Het gaat er juist om al te veranderen voordat

Toepassingsmogelijkheden platformtechnologie in de zorg

Toekomstbestendig Het huidige zorgsysteem kon wel eens niet zo toekomstbestendig zijn: kosten; arbeidsmarkt, tevredenheid (professionals; cliënten/patiënten); toegankelijkheid etc. Als we in andere domeinen kijken zien we een snelle opkomst van platformen

Waar gaat het om bij leiderschap?

Richtinggevend kader Eén van de meer populaire onderwerpen in de managementliteratuur is een beschouwing over leiderschap. Er is behoefte aan een richtinggevend kader dat onder meer bij leiders wordt gezocht. Leidinggeven gaat veelal om het verbinden

Strategievorming binnen de huidige governance

Ambitie Governance gaat over straks: strategie, innovatie, inspirerend verhaal. De digitale transformatie maakt het mogelijk nieuwe ambities waar te maken. Toch is het de vraag of we voldoende uitvoeringskracht hanteren om veranderingen te realiseren

Belemmeringen en oplossingsrichtingen in een effectieve ouderenzorg

Digitale transformatie De digitale transformatie wordt steeds meer de norm. Zo blijkt uit wereldwijd onderzoek (KPMG) dat 80% van de besturen verwacht dat de komende drie jaren alle aspecten van de zorglevering zullen veranderen. In de ouderenzorg gaat

Waardegedreven governance in de zorg

Reflectie op waarden In een eerdere blog ben ik ingegaan op toekomstgerichte governance . In deze blog over waardegedreven governance werk ik uit waarom waarden bij governance centraal moeten staan. Governance is aan bederf onderhevig als er te weinig

Wat is duur?: effect van gezondheidsinterventies

Meerwaarde zorgtechnologie Gezondheidszorg is een dure grap (en heel serieus). Hoe weet je nu of investeringen ook lonend zijn. Een goed gezondheidsstelsel levert kwaliteitsdiensten aan alle mensen, wanneer en waar zij deze nodig hebben (WHO). Dat zou

Het belang van veerkracht

Complexe werkelijkheid Zorgorganisaties krijgen te maken met fundamentele onzekerheden. De werkelijkheid is steeds meer uiterst complex geworden. Taleb stelt dat je niet alleen onverwachte ontwikkelingen moet kunnen overleven, maar dat je er juist sterker

Belang van feedback bij professionalisering in de zorg

Behoefte aan data en technologie Zorg wordt complexer: behoefte aan data en technologie neemt toe. Implementatie van technologie werkt alleen als de gebruiker ervaart dat het een bijdrage levert aan de beroepsinhoud en de beroepsuitoefening. Data maakt

De digitale transformatie van de zorg: een verkenning

De impact van de digitale transformatie De digitale transformatie is eigenlijk een verzamelwoord voor een groot aantal ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en technologie. De impact van de digitale transformatie is in hoofdlijnen: de veranderingen

Wat is een toekomstbestendige ouderenzorg?

Digitale transformatie Wat betekent de digitale transformatie in de ouderenzorg? Het gaat in ieder geval om nieuwe samenwerkingsvormen, digitalisering van de ondersteunende processen, inzet van zorgtechnologie en nieuwe manieren om de zorg te leveren

Strategieontwikkeling in een disruptieve context: werken met ontwerpregels

Veel dynamiek Kenmerken van de huidige tijd zijn: hoge mate van complexiteit , grote mate van verbondenheid, veel dynamische veranderingen, onzekerheid over de toekomst, ondoorgrondelijkheid van complexe systemen en de onvoorspelbaarheid van hun gedrag

Van kansarm naar gelijkwaardig

Complexe omgeving De omgeving waarin we opgroeien is complex en dynamisch. De werkelijkheid om ons heen vormt een complexe samenhang van interacties. Prestaties zijn in hoge mate afhankelijk van waar en wanneer je bent geboren, welk netwerk tot je beschikking

Toekomstgerichte governance

Toenemende complexiteit De constatering dat de wereld complexer aan het worden is roept weinig tegenspraak op. De effecten van de digitale transformatie worden ook zichtbaar in het denken over governance. De route van nog meer informatie, nog meer plannen

Modern ouderenbeleid: hoe organiseren we met technologie de woonomgeving?

Omgaan met complexiteit Langdurige zorg voor ouderen is complex. De diversiteit in aandoeningen en situaties bij ouderen is groot, maar dat geldt eveneens voor het aanbod; er bestaan diverse zorgvormen, er zijn talloze combinaties mogelijk en financiering

Denken over corporate governance

In december 2022 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code de Corporate Governance Code uit 2016 geactualiseerd. Belangrijke wijzigingen in de nieuwe Code zijn dat bestuurders verantwoordelijk zijn voor duurzame lange termijn waardecreatie

We bestaan ook uit complotdenkers; hoe gaan we met elkaar om?

20 procent gelooft in complotten Uit een recent Europees onderzoek (European Social Survey) blijkt dat ongeveer 1 op de 5 Nederlanders in complottheorieën gelooft( De Volkskrant: vrijdag de 13 e (!) 2023). Nog eens een vijfde twijfelt. Eén op de 10 Nederlanders

Sociale innovatie door nieuwe organisatievormen: de alliantie

Aanleiding alliantie In een eerdere blog ben ik ingegaan op de inrichting van een consortium . Waar is een alliantie geschikt voor? In een alliantie verbinden twee of meer organisaties zich om een nieuwe virtuele of feitelijke organisatie te vormen waarbij

Inrichting data governance: nieuwe competenties voor toezichthouders

Paradigmaverandering Bij de digitale transformatie gaat het om een door digitale technologie veroorzaakte paradigmashift die een disproportionele verandering teweegbrengt in oplossingen, businessmodellen en marktspelers. Tegenwoordig wordt de gezondheidszorg

Helpt het zien van je Big Picture bij het vermijden van een burn-out?

Stress is er altijd Ik ga in deze blog niet in op de reële klachten rond hoge stress (hoofdpijn; hartinfarct; maagklachten; pijn op de borst; vermindering immuunsysteem etc). Het gaat om onze opvattingen. Wat als stressvol wordt gezien hangt af van de

Hoe gaan we (digitaal) innoveren in ouderenzorg en seniorenhuisvesting?

Op het gebied van wonen en zorg is grote behoefte aan innovatie. Het blijkt voor aanbieders een uitdaging om voldoende kennis op te bouwen van alle (on)mogelijkheden van digitale innovaties, vooral in ouderenzorg en seniorenhuisvesting Herinrichting

Kun je je zelfbeeld sturen?

Blik van de ander We worden beïnvloed door de ons omringende woorden en beelden. Indrukken hebben een grote invloed op ons gedrag en ons zelfbeeld. Anders gezegd: de wijze waarop iemand naar zichzelf kijkt hangt vooral af van de blik en verwachtingen

Hebben we wel/geen tijd genoeg?

Het gaat om druk(te) We hebben het druk. Sterker: als we sociaal succesvol willen zijn horen we het druk te hebben. Een bekende wijsheid speelt daarin een rol: alles duurt langer dan we willen. We onderschatten dus voortdurend de tijd die nodig is om

Willen we niet teveel?

Je identiteit Hoe komt het dat ziek zijn steeds meer als onderdeel van onze identiteit wordt gezien? Een identiteit is wie je bent en (deels) wat iemand anders van je ziet. Vanuit je identiteit geef je betekenis aan de ontwikkelingen in de context. Het

Waarom regelgeving leidt tot meer regelgeving: het Integraal Zorgakkoord

Wordt het nog wat met horizontalisering? Technologie en bureaucratisering hebben een symbiotische relatie. De digitale staat in China maakt een eind aan vergezichten over horizontalisering en democratisering. Beleid en regelgeving biedt weinig ruimte

Versterk de rol van professionals in de zorg: modern leiderschap

Ik noem ons Generation Nou: de generatie die ideeën nu omzet in actie. Onze eigen toekomst creëren we immers zelf’ (Dohmen, p. 34) Uitdagingen in de zorg Er is nieuw leiderschap nodig voor de uitdagingen in de zorg. Die uitdagingen zijn onder meer toenemende

De impact van het bureaucratische frame: de route naar innovatie

Bureaucratische omgeving belemmert innovatie We willen graag innoveren, maar we zijn in ons werkend leven ‘opgegroeid’ in een bureaucratische omgeving. Die omgeving wordt gekenmerkt door hiërarchie, standaardisatie, specialisatie en formalisatie. Bureaucratieën

Wat is een organisatiepraktijk: een pragmatische benadering

Het gaat om de context Een praktijk is per definitie context gebonden; begrippen staan juist los van een context. Voorbeeld: bij Aristoteles gaat het om de praktische vraag hoe te leven; bij Plato om de vraag naar een abstract concept van het Goede

Ondernemerschap in de zorg

Europees kader van het ondernemerschap Volgens het EU-kader is iemand werknemer indien er sprake is van arbeid, loon en hij onder leiding van een ander handelt (gezag). Dat laatste kan onder meer tot uitdrukking komen in de vrijheid die hij al dan niet

Gaat het om beleid of om de werkelijkheid?

Eén van de merkwaardigste discussies in de zorg is die over het aantal zzp ‘ers. Het beleid van VWS en de zorgverzekeraars is gericht om het maximaal in loondienst houden van zorgprofessionals. De werkelijkheid is echter dat steeds meer zorgprofessionals

Wat is de belemmering voor inzetten van zorgtechnologie?

De kunst is digitalisering en andere technologische ontwikkelingen te integreren met menselijke zorg. Je kunt het vergelijken met Airbnb dat via hoogwaardige technologie de mogelijkheid van huren van leuke kamers biedt. Het gaat om een meer hybride manier

Systeemrelevant binnen de ZVW leidt tot systeemsuboptimalisatie

‘Marktwerking heft regulering op en regulering heft marktwerking op’ (Denys, p. 57). De Zorgverzekeringswet (ZVW) kent drie doelstellingen: Borging kwaliteit: minimumkwaliteitseisen; wetenschappelijke standaarden; duidelijke informatie; gedeelde besluitvorming

Sociale innovatie door nieuwe organisatievormen: consortium

Digitale strategie Doordat data sneller beschikbaar komen en worden, gaat het erom dat organisaties hiermee om kunnen gaan en daarom wendbaarder worden. Digitale transformatie gaat over een fundamentele verandering in en over de grenzen van de eigen

Hebben we zicht op onze toekomst?

‘ We are made to live like firemen, with downtime for lounging and meditating between calls, under the protection of protective uncertainty’ (Taleb, 259). Oorzaak en gevolg Toeval blijkt lastig te duiden. We kunnen moeilijk geloven dat ingrijpende gebeurtenissen

‘Toeval is logisch’ (Johan Cruijff)

Toeval Wat verklaart het verschil (bijvoorbeeld tussen geluk of pech) tussen mensen? DNA verklaart ongeveer de helft. De effecten van opvoeding liggen tussen de 0 en 17 procent. Dat kon wel eens betekenen dat tussen de 33% en 50% het verschil bepaald

Wordt het wat met Blockchain?

Langzaam maar zeker komt er meer bewustzijn van de mogelijkheden die de toepassing van Blockchain bieden. In deze blog ga ik daar op in. Essentiële medische gegevens zijn niet tijdig beschikbaar: voorbeeld medicatieoverzicht voor actueel medicatiegebruik

Samengaan technologische en sociale innovatie.

Kwaliteitsverbetering In het recente proefschrift over de relatie tussen elektronische patiënten dossiers (EPD) en de kwaliteit van zorg (Van Poelgeest; december 2022) wordt (nogmaals) geconstateerd dat de Nederlandse ziekenhuizen nog maar aan het begin

De (on)macht van denkpatronen

Welk denkpatroon hanteren we? Stel dat het waar is dat onze wereld voor grote uitdagingen staat, dan is het enigszins bevreemdend dat de oplossing voor die uitdagingen gezocht wordt met instrumenten die de afgelopen twee eeuwen zijn ontwikkeld. Anders

Waarom denken we dat er een arbeidsmarkt is?

Wat noemen we een markt? Een markt suggereert dat vraag en aanbod via het prijsmechanisme naar evenwicht tenderen. Maar dat is in de praktijk niet zo: een voorbeeld uit de arbeidsmarkt is dat in bepaalde domeinen een hoger loon naar meer vraag naar arbeid

Het generatieperspectief binnen toezichthouden.

Verdeling over vier generaties Op dit moment kunnen er vier verschillende generaties in de bestuurskamer zitten: de Babyboomers, Generatie X, de Pragmatisten en de Generatie Y. Deze generaties hebben verschillende kenmerken, waarden, normen, overtuigingen

Modern governance vergt maatschappelijke afwegingen

Rol voor drie partijen Zonder maatschappelijke verantwoording is modern governance moeilijk voor te stellen. Als het doel van een onderneming verschuift naar meer maatschappelijke-waardecreatie, dan verandert ook de aard van het governance vraagstuk

Hoe komen we tot beïnvloeding?

Wat is effectiviteit? Effectiviteit is de vaardigheid iets te kiezen en te besluiten en het dan succesvol uit te voeren. Succesvol wordt het vooral als je de uitvoering doet op een manier die bij jou past; bij jouw natuurlijke kwaliteiten en talenten

Hoe kun je de ontwerpaanpak gebruiken?

Hanteren we de goede strategie? De huidige problemen kenmerken zich door een viertal systeemelementen: ze zijn open (geen grenzen), ze zijn complex (veel elementen en interacties), ze zijn dynamisch (veranderen snel in de tijd) en ze zijn verbonden (over

Ik en de ander

Schuld van de ander Veel werk gerelateerde problematiek wordt geduid als het gevolg van acties van anderen. We maximaliseren die rol bij mislukkingen en minimaliseren onze eigen rolinvulling. We zoeken bij onze duiding vooral steun bij een specifieke

Governance op basis van co-creatie

Systeemprincipes Waar gaat het bij de inrichting van governance om? Begin volgend jaar verschijnt mijn nieuwe boek (samen met Arjen Jeninga): ‘ Toezichthouden in de 21 e eeuw. Vertrouwen als basis voor goede governance ’. In deze blog ga ik in op een

Kunnen we omgaan met onze eigen onzekerheid en die van de ander?

Kunnen we onze opvattingen wijzigen? Wat betekent het eigenlijk als we zeggen dat we onze mindset hebben veranderd? Een vertrekpunt kan zijn dat we accepteren dat subjectieve werkelijkheid en objectieve werkelijkheid niet hetzelfde zijn. Daaruit volgend

Hoe kom je tot effectief ouderenbeleid?

Diffuus of samenhang? Ouderen, professionals, managers, beleidsmakers en wetenschappers hebben ieder hun eigen opvattingen over gezondheidsproblemen en geschikte interventiestrategieën. Systeemdenken maakt het mogelijk om verschillende betrokkenen, verschillende

Waarom denken de boeren zoals ze denken?

Zien van context Betekenisgeving ontstaat door intelligentie te gebruiken om een sensitiviteit voor betekenisvolle verschillen te ontwikkelen. Als we iets zinvols over een andere cultuur willen zeggen dan kan dat alleen als we in staat zijn de veronderstellingen

Hoe zien we effectief?

Belang etnografie Om te begrijpen wat er om je heen gebeurt kan etnografie een bijdrage leveren. Dat levert een vorm van een Big Picture op. Een etnografische beschrijving biedt een interpretatie van een gebeurtenis, probeert het zo precies mogelijk

Waarom is inzicht in metaforen belangrijk?

Gebruik metaforen Om complexiteit in organisaties te begrijpen worden vaak metaforen gebruikt. Uit de Managementboek top 100: ‘mijn baas draagt ook een onderbroek’, ; als de koning je klant zou zijn’; wacht niet op de wind, ga roeien’. Metaforen zorgen

Meerwaarde systemische blik?

Is het lastig? Ik heb al vaker geschreven over de meerwaarde van systeemdenken . Ik zie dat het veelal als moeilijk wordt ervaren om ermee te werken. Het systeem model dat het meest gericht is op managementvraagstukken is het Viable System Model (VSM)

Systemisch kijken: voegt inzicht in organisatieculturen iets toe?

Organisatiecultuur als modeverschijnsel? De belangstelling voor organisatiecultuur is nogal fluïde. Er zijn periodes waar het heel actueel is om daarna weer even te verdwijnen. In 2015 verscheen ‘De corporate tribe’ (managementboek van het jaar in 2016)

Hoe leer ik nieuwe vaardigheden?

Leerstijl Effectief transformeren vraagt nieuwe vaardigheden. Iedereen wordt uitgedaagd om nieuwe dingen te leren, bij voorkeur in lijn met je talenten. Leren doen we van elke ervaring al is het vaak onbewust. Bewust werken aan je ontwikkeling en zelfs

Lukt het met transformationeel leiderschap?

Leiderschap is nog niet zo eenvoudig Ons denken over leiderschap wordt beïnvloed door maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Leiderschap heeft hiermee kenmerken van een dynamisch systeem. Leiderschap vormt een complex en multidimensionaal systeem

Is klimaatverandering een complex vraagstuk?

Wanneer is het complex? We denken dat we in een zeer complexe wereld leven. Laten we eens een Big Picture opzetten van een andere periode. Stel dat je in 1900 werd geboren en de leeftijd van 100 jaar had bereikt. Dan had je de volgende historische gebeurtenissen

Over omgaan met complexiteit

Kernelementen Complexiteit wordt vooral bepaald doordat het effect van een oorzaakgevolgrelatie pas na verloop van tijd duidelijk wordt of wanneer sprake is van onvoorspelbare en niet-causale relaties tussen de samenhangende elementen in een systeem

Diversiteit: alle culturen zijn vreemd?

Wie is ‘normaal’? Antropologie houdt zich bezig met interpretatie en betekenisgeving (het lijkt daarin op narratieve geschiedenis; de schrijver van deze blog heeft zowel geschiedenis als culturele antropologie gestudeerd) ). Als antropoloog kijk je naar

Hoe komen wij uit ons frame?

Belang van habitus Mensen organiseren ruimte op basis van de mentale en culturele mappen die onze context heeft voorbereid. Die mappen zijn zo natuurlijk dat we ze niet opmerken. We komen dus voort uit onze sociale, mentale en fysieke omgeving (Bourdieu:

De digitale transformatie vergt AI.

Web van betekenis AI staat in dit verband voor Antropologische Intelligentie. De digitale transformatie leidt tot een steeds groter netwerk van verbindingen tussen individuen en culturen. De menselijke natuur is zo dat we ervan uitgaan dat de wijze zoals

Menselijke versus artificiële intelligentie (AI)

Menselijke intelligentie Het is duidelijk dat technologische ontwikkelingen snel (steeds sneller) gaan. Valt daar iets meer over te zeggen? Het lijkt niet onlogisch te veronderstellen dat dat de waarde van producten en diensten door automatisering naar

Aanzet voor een toekomstbestendig organisatiemodel

Eigenaarschap Hoe verbeter je de eigen organisatie als de impact van de digitale transformatie steeds groter wordt. Het begint in ieder geval met een helder doel die van meerwaarde is voor klanten. Daarbij gaat het niet alleen om huidige klanten maar

Wanneer ben ik eigenlijk talentvol?

Vinden van talent Hoe vind je eigenlijk talent? Wanneer is iemand talentvol? Of anders gezegd: waarom is de ene persoon succesvol, terwijl iemand anders niets van de grond weet te krijgen. In ieder geval belangrijk is om echt nieuwsgierig naar iemand

Naar een toekomstbestendige functie invulling

Growth mindset Hoe we de wereld framen , wat we relevant en mogelijk vinden bepaalt wat we kunnen doen en ook wat we feitelijk doen. Onze vermogens te veranderen wordt onder meer bepaald door een ‘growth mindset’. Een ‘growth mindset’ vormt een goede

Belang van samen intelligent zijn

Wat is intelligentie? Hoe lossen systemen complexe vraagstukken op? Intelligentie gaat om ons vermogen onze hersenen zo te gebruiken dat we weten waar we heen willen (fysiek; in onze gedachten; in onze wensen), waar we op kunnen bouwen en wie we kunnen

Belang van verbindingen

Kennen de hersenen een tweedeling? We maken vaak een onderscheid tussen de linker en de rechter hersenhelft. De linker hersenhelft is op zoek naar causaliteit tussen indrukken van buiten. Als de binnenkomende informatie ambigu is dan wordt gezorgd voor

Wat betekent de groeiende vergrijzing: de Big Picture

Omgaan met zwakke signalen Om na te denken over de toekomst is het handig om vragen te reframen en vraagstukken vanuit nieuwe perspectieven worden bekeken. We richten ons op die zaken waar we al mee bezig zijn. De kunst is zwakke signalen die zich aan

Belang van wereldbeelden

Ontwikkeling waarden Cultuur is bepalend voor de waarden die we hebben en die waarden vormen de basis voor historische ontwikkelingen. Ons wereldbeeld geeft vorm aan onze intenties, onze intenties geven vorm aan instituties en de technologie die een

Wat is een stimulerend werkklimaat?

Openheid In welke organisatie is er voldoende ruimte voor innovatie, groei en prestatie? De consequenties van digitalisering zijn wereldwijd en gelden voor alle domeinen. Iedereen werkt dus in een omgeving waarin permanent veranderingen plaatsvinden

Wanneer ben ik actief?

‘Everything is the same until it is not’ (Langer 39). Inzicht in vooroordelen De meeste mensen denken niet na over hun vooroordelen en zien vaak nauwelijks wat om hen heen gebeurt. Als je hier echter niet erg bewust bent kun je gemakkelijk worden beïnvloedt

Het belang van ‘leegte’

En nu? Het is opvallend dat rust en leegte geen enthousiasme oproepen, maar eerder een signaal zijn dat we niet verbonden zijn met de dynamiek van de maatschappij. De piramide van Maslow dwingt steeds meer de vraag ‘en nu?’ op: De onderstaande twee niveaus

Hoe erg is ouder worden?

Omgaan met veroudering Door de sterke veroudering van de bevolking in het grootste deel van de wereld is er steeds meer belangstelling over onderzoek naar veroudering. Tevens is er belangstelling (bijvoorbeeld in Silicon Valley) om het verouderingsproces

Over gezond en prettig ouder worden

Wat is veroudering? De literatuur over veroudering biedt (nog) geen eenduidig beeld wat het precies is en hoe het ontstaat. Je kunt in ieder geval zeggen dat lichaam en geest op steeds meer gebieden beginnen te falen. Daar tegenover staat dat iedereen

Effectief omgaan met veroudering

Wat gebeurt er met je vermogens? Er is nu meer kennis over waar mensen in de verschillende stadia van hun leven goed in zijn. Bij het ouder worden nemen een aantal vermogens af, maar er nemen ook een aantal vermogens toe. Afnemende vermogens zijn: Algemene

De grenzen van de inzet van computational denken

Denken via een computer Veel vraagstukken worden bekeken door de bril van ‘ computational’ denken. Dit is de opvatting dat ieder probleem kan worden opgelost met digitale technologieën . Dat lijkt geen verstandig vertrekpunt. Nodig is systemische geletterdheid:

Impact van ideologieën

In systemen gaat het bij veranderingen meer om beïnvloedende factoren dan oorzaken. De relatie tussen systeemonderdelen bepaalt of iets een oorzaak of een gevolg is. Die relatie is afhankelijk van de structuur van het systeem. Complexe systemen hebben

Waar geef je aandacht aan?

Onze hersenen reageren sterk op zichtbare, sensationele, persoonlijke en snel veranderende impulsen. We reageren zwak op zaken die abstract, ambivalent en complex zijn en die interpretatie vragen. Er worden allerlei methodieken toegepast om jouw aandacht

Wanneer heb je inzicht?

Inzicht ontstaat onder meer door eigen vanzelfsprekendheden ter discussie te stellen. Ik doe een poging inzake een aantal van die vanzelfsprekendheden. Wanneer is een eigen idee eigenlijk goed? Een idee wordt interessant als je bang bent het naar de

Hebben we wel voldoende invloed op ons werk?

Veel mensen ervaren dit niet zo. Organisaties die gekenmerkt worden door bureaucratie hebben vaak een verlammend effect op motivatie en inbreng. Bureaucratieën zijn risicomijdend; innovatie is vooral een papieren werkelijkheid. Implementatie brengt immers

Je loopbaan op basis van platformen

Binnen de digitale transformatie wordt ervan uitgegaan dat alle functieprofielen zullen gaan veranderen. De mate waarin onze huidige functie wordt beïnvloed hangt ervan af hoeveel activiteiten door AI ( Artificiële Intelligentie ) kunnen worden geleerd

Over het nut van wendbaarheid

Succesvol bewegen is de wereld anders zien. Bewegen is nodig om in balans te blijven. Zowel bij bewegen als bij sturen ben je de regisseur van je eigen reis op weg naar zelfverwerkelijking .De huidige wereld wordt ook wel het VUCA tijdperk genoemd: Volatile:

Ben ik voorbereid op de toekomst?

‘ Net als op elk willekeurig moment in de geschiedenis zijn er nu ook oneindig veel mogelijke ontwikkelingen’ (Roose, 2021, 29) In de discussie over de consequenties van de digitale transformatie wordt regelmatig als vanzelfsprekend aangenomen dat die

De impact van algoritmen op werving en selectie

Een algoritme is een stap-voor-stap procedure voor het oplossen van een probleem of het bereiken van een bepaald doel door een computer. Algoritmen worden steeds vaker ingezet om beslissingen te nemen die vroeger door een mens werden gemaakt. Dat wordt

Hoe werkt Blockchain?

Op dit moment wordt een onderscheid gemaakt tussen cloud computing (goedkope opslagcapaciteit), artificiële intelligentie (AI), big data, Internet of Things (IoT) en robotica en blockchain. Deze bestanddelen zullen steeds meer samengaan (convergentie)

Randvoorwaarden voor digitalisering in de zorg

De gezondheidszorg kenmerkt zich door een aantal grote uitdagingen. De combinatie van een toenemende zorgvraag en schaarste op de arbeidsmarkt maakt het noodzakelijk dat we de zorg anders en innovatiever moeten organiseren met elkaar. Digitalisering

Hoe om te gaan met werkdruk

De oude Grieken hadden al een idee: beheers je waarnemingen, richt je acties op het goede doel en accepteer wat je toch niet kunt beheersen. We hebben de neiging om gebeurtenissen uit het verleden (mijn baas; mijn collega’s; mijn klanten etc.) in een

Waarom doen we zo moeilijk als toeval vaak zo'n grote rol speelt?

We overschatten voortdurend onze kennis en vaardigheden. Als aan experts gevraagd is de olieprijs over vijf jaar te voorspellen blijken hoogleraren economie dezelfde foutmarge te hebben als bijvoorbeeld een medewerker facilitair. Uit onderzoek bleek

Waarom is het onverwachte zo lastig?

Onze hersenen zoeken naar patronen en regels. Als er geen patronen zijn, worden ze alsnog bedacht. We kunnen slecht tegen puur toeval. Daarnaast kunnen we de neiging om bevestiging te vinden van wat we al dachten. Nieuwe informatie wordt niet alleen

Wat is wijsheid?

De wereld waarin we leven is complex en instabiel. De onzekerheid neemt alleen maar toe: Oekraïne, klimaatverandering, migratie etc. Onze hersenen hebben zich voor een groot deel ontwikkeld in de prehistorie. Het tempo lag toen duidelijk lager. Wat is

Belang van doelformulering

We houden ervan de werkelijkheid te versimpelen: door die niet-passende reactie op complexe zaken creëren we juist nog meer onvoorspelbaarheid. Als je 20 jaar terug kijkt zie je in je leven een groot aantal veranderingen. Het lijkt logisch dat 20 jaar

Wat is een prettig leven?

Een prettig leven vergt veel wendbaarheid. Het loont dus de moeite je steeds te kunnen corrigeren. Er is niet iets als de ideale baan, de ideale opleiding, de ideale partner. Je begint ergens aan en je past je aan aan de omstandigheden. Het is vrij simpel:

Waarom zijn er complottheorieën?

‘ Het is onwenselijk een stelling te geloven wanneer er geen enkele reden is om aan te nemen dat ze waar is’ (Bertrand Russell). Correlaties gelden als de waarde van de ene variabele afhangt van de waarde van de andere. Je kunt dan ongeveer raden wat

Waarom is het handig rationeel te zijn

‘Bevind je je in een kuil, stop dan met graven’ Rationaliteit is het vermogen om kennis te gebruiken om doelen te bereiken. Mensen zijn het meest irrationeel als ze hun eigen opvattingen verdedigen. We zijn geneigd te voorkomen dat we pijnlijke maatregelen

Op weg naar het einde van je professionele loopbaan?

“If something can’t go on forever, it won’t.”( de wet van Stein) Afname van meerwaarde Hoewel Stein’s wet gericht was op economische wetmatigheden geldt de wet ook voor onszelf: het professionele leven houdt op, ons leven houdt op. In vrijwel alle hoogwaardige

Hoe vul je eigen verantwoordelijkheid in?

Mensen of ideeën? Wat is waardevoller: goede ideeën of goed mensen? Het antwoord is relatief simpel: ideeën komen van mensen, daarom zijn mensen belangrijker dan ideeën. Als een team goed is leiden middelmatige ideeën uiteindelijk tot iets goeds. Hetzelfde

Waarom is samenhang belangrijk?

Het begint met nieuwsgierig zijn Omgaan met complexiteit . Essentieel is om open-minded te blijven. Kern daarvan is nieuwsgierigheid en opmerkzaamheid. In de situatie van toenemende complexiteit is het grootste risico dat we waarnemen en reageren vanuit

De toenemende impact van Blockchain

Blockchain-technologie In de Blockchain-technologie worden gegevens gedistribueerd en wordt het beheer gedecentraliseerd, wat betekent dat gegevens over meerdere servers worden opgeslagen en door de leden van het netwerk worden beheerd . De naam 'Blockchain'

Waardegedreven zorg: zorg voor heldere visie en een duidelijke implementatie

Digitale dienstverlening De eisen die gesteld worden aan de zorg zullen steeds meer gaan toenemen. Anderzijds willen patiënten eigenaarschap over persoonsgegevens en -data. Patiënten hebben toegang tot een breed aanbod aan medische informatie op internet

Blog optimaliseren zorglogistiek

Perspectief In een vorige blog ben ik ingegaan op de problematiek van arbeidsmarkt schaarste in de zorg van het perspectief van ‘wicked problems’. De noodzaak van transformatie heb ik daar uitgelegd. De zorgvraag stijgt, er is een tekort aan zorgprofessionals

De zorg arbeidsmarkt als ‘wicked problem’.

Geen duidelijke interventies Wicked problems zijn taaie vraagstukken, die moeilijk oplosbaar zijn. De vraagstukken laten zich slecht structureren en beheersen. Niemand weet precies welke interventies effectief zijn. Complexiteit kan daarom niet (eenvoudig)

Nieuwe team werken

Tijdelijke verbindingen Werk wordt in toenemende mate uitgevoerd door wisselende teams die georganiseerd worden rond uitdagingen en kansen. Dit klinkt abstract: door de mogelijkheid van nieuwe verbindingen (bijvoorbeeld Zoom of MS Teams) ontstaan steeds

Belang van patroonherkenning; het zien van het grote plaatje

Complexe werkelijkheid Onze werkelijkheid wordt gekenmerkt door complexiteit . In een complexe omgeving is weinig ruimte voor (eenvoudige) oorzaak en gevolg relaties. Mensen maken daarom graag verhalen van complexe realiteit. Oorzaken worden gezocht

Dilemma’s bij de woonopgave voor ouderenhuisvesting

Demografie Het aantal ouderen neemt toe tot 2050, daarna hebben we blijvend met een gemiddeld oudere bevolking te maken. Door de vergrijzing zijn er over twintig jaar naar schatting 1,6 miljoen 80+’ers, dat is twee keer zoveel als op dit moment. De veranderende

De ‘nieuwe’ ouderenzorg: zelf als het kan; thuis als het kan; digitaal als het kan.

Diversificatie Het ministerie van VWS heeft in juli 2022 een visie op de toekomstige ouderenzorg uitgewerkt. Geconstateerd wordt dat zowel de voorkeuren van ouderen veranderen als de omstandigheden. De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder en ouderen

Platformtechnologie binnen zorg en wonen

Diversiteit in de vraag naar zorg Met het ouder worden groeit de behoefte aan ondersteuning. Gegeven de uniciteit van ouderen en daarmee de diversiteit in de vraag ligt de uitdaging in het vormgeven van zorg en ondersteuning op een manier dat een continuüm

Ontwikkelingen in zorgvastgoed

Woonmarkt onder druk In Nederland is op dit moment een tekort van ongeveer 300.000 woningen. Een belangrijke oorzaak is de sterke toename van het aantal eenpersoonshuishoudens, vooral door het aantal 65-plussers. Deze groep verdubbelt naar verwachting

Acceptatie van digitale technologie in de zorg

Betrokkenheid gebruiker Het gebruik van nieuwe technologie, apps en platforms met verzamelde data over onszelf en onze leefomgeving leidt ertoe dat nieuw oplossingen voor vraagstukken denkbaar zij geworden. Digitale technologieën, zoals eHealth en domotica

Wat werkt bij toenemende complexiteit?

Experimenteren Hoe kunnen we omgaan met de toenemende complexiteit om ons heen? Complexiteit wordt vooral veroorzaakt door de interactie tussen elementen. Complexiteit wordt vaak niet goed begrepen: zelfs als er maar een beperkt aantal elementen binnen

Wat is effectief interveniëren?

Zien van veranderingen Hoe kijk je naar een veranderingsproces? Er spelen drie vragen: wordt de situatie begrepen; zijn er woorden en concepten om betekenis te geven aan dat begrip; is het mogelijk een uitvoerbare interventie te ontwerpen. Bij snelle

Modern leiderschap: wat is dat eigenlijk?

Centraal staat hoe Leiderschap gaat nog steeds om het bereiken van doelstellingen (missie), maar de wijze hoe je dat doet verandert. Wat nodig is , is kunnen conceptualiseren, kunnen functioneren in netwerken, bewust zijn van interpersoonlijke relaties

Wanneer functioneren teams?

Invulling leiderschap Binnen de context van leiderschap is op dit moment wendbaar leiderschap nodig om teams te kunnen laten functioneren: vertrouw op anderen voor het nemen van de juiste keuzes; ondersteun en bepaal samen en coach; accepteer fouten

Belang van informatie en kritisch denken

Signalen versus ruis In het digitale tijdperk is omgaan met informatie centraal. In het omgaan is de belangrijkste vaardigheid kritisch denken. Wanneer we proberen signalen te onderscheiden van ruis dan gebruiken we filters die onze opvattingen versterken

Arbeidsmarktperspectief

Contextgevoeligheid Alles bestaat in een bepaalde context. Als je een probleem tegenkomt dat je niet kunt oplossen is de meest verstandige strategie de context te veranderen. Belangrijk daarbij is het besef dat we denken dat alles wat we weten de context

Omgaan met veranderingen

Belang sociale technologie We moeten meer investeren in sociale technologieën zoals leren, leiden, besluiten en veranderen om technologische verandering enerzijds mogelijk te maken en anderzijds om gebruik te kunnen maken van de sociale ‘instrumenten’

Belang van verhalen, doe aan constructieve storytelling

Managementtaal Moderne managementtaal is gericht op competenties, controle en beheersing en daardoor meestal weinig inspirerend. Om ons denken meer vloeiend te houden is het belangrijk meer in werkwoorden als organiseren te denken in plaats van zelfstandig

Belang van verlangens

Professionele ontwikkeling Professionele ontwikkeling komt van binnenuit, vanuit een verbinding met je identiteit. Een complexe context maakt het mogelijk om jezelf te leren kennen op een dieper niveau. Je zou kunnen zeggen dat je dichterbij jezelf bent

Beoordelen van nieuwe situaties

Impact digitale transformatie Doordat de maatschappij voortdurend in ontwikkeling is en, inherent daaraan, de versnelling van het ontwikkelen van vaardigheden exponentieel is, is het de vraag of we ons willen aansluiten bij de eisen die een vergaande

Hoe kom je tot betekenisvol werk?

Inzicht in emergentie Resultaten, effecten en gedrag komen niet alleen door cultuur, waarden en opvattingen, maar ook door systemische (emergente) effecten. Emergentie gaat om het spontaan optreden van een bepaalde orde. De ervaringen van COVID-19 laten

Versterken van samenhang in het zorgsysteem

Aanbevelingen Bij een evaluatie van Hoofdlijnenakkoorden komen vier aanbevelingen voor verbetering van het zorgsysteem naar voren. In de eerste plaats gaat het om een systemische benadering: neem maatschappelijke opgaven als uitgangspunt. Dit betekent

Marktwerking of samenwerking in de zorg?

Ontbreken eigenaarschap bij complexe zorg Complexe zorg vereist meestal dat de zorg en ondersteuning wordt gegeven vanuit verschillende wettelijke domeinen, zoals de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) of

Toekomstgericht denken

Ontwikkelen van Big Picture De digitale transformatie verhoogt de complexiteit van wat om ons heen gebeurt. Dat betekent dat er nieuwe vaardigheden nodig zijn. Vanuit overzicht in de samenhang tussen de verschillende onderdelen kun je effectief gaan

Betekenis van intelligentie

We werken met verwijzingsframes Om voorspellingen te doen moet ons brein kunnen leren wat normaal is: wat we verwachten op basis van eerdere ervaringen. Een deel van de hersenen (neocortex) heeft een model van de werkelijkheid ‘geleerd’ en het maakt

Framen doen we: altijd

Framen is een perspectief aanbrengen Iedereen heeft een bepaald beeld hoe we naar de werkelijkheid kijken. We hanteren daarbij frames; framing vindt meestal onbewust plaats. Door problemen op een andere manier te interpreteren zien we nieuwe oplossingen

Hoe komen we tot een effectief en leuk zorginkoopbeleid?

Er is sprake van een groot aantal (structurele) vraagstukken in de ouderenzorg: arbeidsmarktproblematiek; kosten (beheersing) en zorginkoopbeleid; impact digitale transformatie; preventie; verbinding tussen domeinen (ZVW; WLZ; WMO). Dit zijn vraagstukken

Werken met platformtechnologie: de omslag naar datacentrisme

Werken met platformtechnologie De inrichting van zorgprocessen zal steeds meer gebaseerd zijn op datagedreven principes. De beschikbare technologie maakt vergaande invoering van een digitale transformatie mogelijk. Toch blijft een aantal zorgverzekeraars

Wat mogen we van de zorgverzekeraars verwachten. Hoe professionaliseren we professionaliteit?

Inzicht in professionaliteit Het lastige van het huidige zorginkoopbeleid is dat er geen gemeenschappelijk (zorgverzekeraar; zorgaanbieder; zorgprofessional; cliënt; mantelzorger; IGJ; V&VN) beeld is van wat professionaliteit in de wijkverpleging

Kunnen de zorgverzekeraars de crisis aan? De casus wijkverpleging

Binnen de Zorgverzekeringswet (ZVW) zijn zorgverzekeraars verantwoordelijk voor de financiering van de zorg (en dus ook de wijkverpleging). In Nederland kennen we, onder meer vanwege regelgeving, niet het model van een HMO (Health Maintenance Organization)

Hoe beperken we eenzaamheid?

Effect van Corona Eenzaamheid doemt op als één van de grote vraagstukken in onze samenleving. Kern van de maatregelen om corona in te dammen– of het nu gaat om geen handen schudden, anderhalve meter afstand, beperking van bezoek thuis, de sluiting van

Waarom groeit eenzaamheid?

Balans tussen verleden en toekomstverwachtingen Eenzaamheid krijgt betekenis als het beschouwd wordt als iets dat te maken heeft met je eigen leven, met verlangens en met teleurstellingen. Dat is heel persoonlijk. Eenzaamheid heeft te maken met hoop

Nieuwe governancecode: wat betekent het voor kleine zorgorganisaties?

Aanpassing van de governancecode De zorg krijgt een aangepaste nieuwe governancecode. De raad van bestuur en raad van toezicht bepalen de inrichting van de governance van de zorgorganisatie en zorgen dat de inrichting en de werking voldoet aan de Governancecode

Waardegedreven governance van zorginstellingen

Aanpassingen governancecode Op 1 januari 2022 gaat in de zorg een aangepaste goverancecode in. Voor de zorgsector was in 2006 een Zorgbrede Governancecode opgesteld en aangepast in 2010. Die code was vrij specifiek en werd in de praktijk ervaren als

Governancecode voor de zorg ingevoerd op 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 wordt een nieuwe governancecode voor de zorg ingevoerd. De brancheorganisaties hebben gekozen voor een gezamenlijke code. De nieuwe code is op 7 principes gebaseerd. Die principes zijn vervolgens uitgewerkt in bepalingen of gedragsregels

Het belang van houdingsleren bij toezichthouden

Belang van reflectie De werkelijkheid om ons heen wordt complexer. Het risico is dat die toenemende complexiteit het steeds moeilijker maakt om adequaat te handelen. De traditionele manier om nog meer informatie te verzamelen of nog meer plannen te maken

Zijn we in staat tot empathie in ons verweer tegen COVID-19?

Ik heb in een aantal eerdere blogs aangegeven dat het moeilijk is te komen tot een gedeeld kader hoe we met COVID-19 om kunnen gaan. Ik doe een poging. Eerdere verwante blogs: Dilemma's rondom covid-19: waarom spelen belangrijk is Wanneer delen we dezelfde

Dilemma's rondom Covid 19: waarom spelen belangrijk is

Ken ik de ander? Doordat de mens met medemensen interacteert, en gebaren en taaluitingen uitwisselt omstaat zelfbewustzijn. Doordat iemand in staat is het gedrag van de ander te interpreteren kan hij de rol en houding van de ander overnemen. Zinvolle

Wanneer delen we dezelfde werkelijkheid?

Ontwikkeling identiteit Wat de werkelijkheid is, is uiteindelijk wat een voldoende aantal mensen de werkelijkheid noemt. De sociale werkelijkheid wordt geconstrueerd door de handelingen van een actor. De identiteit ('self') van mensen komt tot stand

De pandemie als taalspel

Dominante terminologie Door een discours (taalspel) te hanteren wordt een waargenomen werkelijkheid geduid. Wat opvalt is dat de terminologie die door tegenstanders van vaccinatie (‘vaccineren is gif spuiten’ ) wordt gebruikt dominanter is dan de terminologie

Zijn we ver genoeg in onze evolutie?

Wilber heeft een model ontwikkeld waarin maatschappelijke ontwikkelingen worden geduid. Ik, wij en het Het model kent vier kwadranten: individueel innerlijk ,individueel uiterlijk, collectief innerlijk en collectief uiterlijk . Om te komen tot maatschappelijke

Hoe komen we uit de pandemie?

Balans autonomie en controle Om een systeem onder controle te brengen heeft het controlesysteem evenveel variëteit nodig als het te controleren systeem zelf. De structuur van het systeem geeft vorm aan controle. Het gaat er dus om dat de organisatie

Een cybernetisch perspectief op het Omikron virus

Variëteit Iedere samenleving staat voor het vraagstuk hoe met variëteit om te gaan . In de 21e eeuw (door digitalisering, sociale media, globalisering, pandemie) neemt dit vraagstuk alleen maar toe. Een samenleving is toekomstbestendig als ze in staat

Zijn we klaar voor de veranderingen?

Het is onvermijdelijk dat technologie de wereld steeds sneller gaat veranderen. Vooral de convergentie van verschillende ontwikkelingen ( Artificiële Intelligentie ; Blockchain; Internet of Things) en leidt tot fundamentele wijzigingen op de wijze waarop

Waarom is er een orde(verstoring)?

Niet alle regels leiden tot spontane orde. Daarom dient een theorie van zelforganiserende systemen aan te geven welke regels nodig zijn om tot een bepaalde (spontane) orde te komen. Hoe kom je tot orde? De analyse richt zich op systemen van gedragsregels

Belang van leren bij disrupties

Er is sprake van een toename van disruptie (verstoringen) als gevolg van blockchain, digitale platformen, Artificiële Intelligentie en Internet of Things. IC problematiek In tijden van disruptie veroorzaakt door maatschappelijke veranderingen, technologische

Lessen uit Corona

Uit evenwicht Elke crisis is een symptoom van disbalans, van een systeem uit evenwicht. Een systeem is levensvatbaar als het met variëteit om kan gaan. Dat vergt steeds het zoeken naar evenwicht en versterken van het adaptief vermogen. Daarbij zoeken

Meerwaarde van transitiedenken

Zitten we in een transitie? Er is veel ‘tekst’ over de grote veranderingen waar we voor staan: Corona; digitalisering; klimaat; migratie etc. Een transitie gaat om een omkering van bestaand denken, handelen en organiseren die ingrijpend is en vaak één

Gedragsverandering is essentieel bij iedere verandering

Peter Senge: Mensen zijn niet zozeer tegen verandering, maar zijn er op tegen veranderd te worden. Veranderingen in de omgeving Van mensen wordt verwacht dat ze sneller werken, dringend reageren op uitdagingen en kansen en samenwerken om ongestructureerde

Ontwikkeling op de arbeidsmarkt: gezondheidszorg

Binding medewerkers De druk op de arbeidsmarkt en dus het zorgen voor modern werkgeverschap neemt toe door vergrijzing, ontgroening en flexibilisering van het zorgpersoneel. De vraag is of het werkgeverschap in de zorg wel modern genoeg is. De vraag

Waar hebben we bij beoordelen van situaties en mensen mee te maken?

De antropoloog Lyall Watson: Als ons brein zo simpel was dat we zouden kunnen begrijpen, dan waren we zo simpel dat dat niet kon. Gebruik eigen theorieën Bij het beoordelen van situaties en mensen maken we (impliciet) gebruik van theorieën. Waar we ons

Effect van platformtechnologie op de zorg

Mede door technologische ontwikkelingen verschuift de aard van de zorg van periodieke interventies naar preventieve zorg en management van chronische aandoeningen. Monitoring op afstand Het aanbod van wearables maakt zowel zelfbeoordeling van burgers

De platform revolutie brengt vraag en aanbod efficiënt tezamen

Verlagen transactiekosten Platformen worden ‘marktplaatsen’ genoemd, waarbij de gehele transactie, inclusief betaling, via het platform verloopt. Ze hebben een belang en verantwoordelijkheid bij en voor iedere transactie. Platformen verlagen en verleggen

Risicoprofiel van organisaties

Hoe complexer het systeem hoe meer gevarieerd uitkomsten kunnen zijn. Complexe systemen kennen een hoog risicoprofiel. Bij meerdere projecten kan het mislukken of vertragen van één project leiden tot suboptimalisatie bij andere projecten. Van belang

Karakteristieken van modern verandermanagement

In een complex systeem zijn oorzaak en gevolg niet aantoonbaar te verbinden. In systeemtermen: het gaat niet zozeer om causaliteit als wel om correlatie. Dingen gebeuren gelijktijdig. Dat betekent dat je voorzichtig met interventies om moet gaan: je

Kunnen we met informatieruis omgaan?

Informatieruis Het is belangrijk inzicht te hebben in hoe onze hersenen werken. Die hebben te maken met een stortvloed aan informatie van verschillende kwaliteit en komt tot ons via verschillende media. Als we proberen signalen van ruis te scheiden gebruiken

Bij gedragsverandering zijn gewoontes bepalend

Om mensen te veranderen door hun opvattingen te veranderen is een moeizaam traject. Het overtuigen van iemand om een ander standpunt in te nemen heeft meestal niet erg veel effect. Het gaat om gedrag, niet om opvattingen Wat werkt: opvattingen volgen

Verandermanagement in de 21e eeuw

Van simpel naar complex Waar het in de 21 e eeuw om gaat om mensen in organisaties aangelijnd te houden met de digitale transformatie . Dat gaat van simpel naar steeds complexer : wat zijn geschikte technologieën; kun je technologische en sturingscompetenties

Cultuurpatronen en waarom we doen wat we doen

Om zicht te krijgen om waarom mensen doen wat ze doen in organisaties is een goede aanpak als antropoloog de interacties tussen mensen te observeren. Onze werkelijkheid ontstaat door het handelen van mensen. Doordat iemand in staat is het gedrag van

Ken je je eigen gedragspatronen?

Inzicht in patronen We nemen mensen in het heden waar en reageren op basis van ervaringen in het verleden. Als je iemand probeert te begrijpen die je niet goed kent maar die je doet denken aan een vroegere kennis, dan verleiden je hersenen je ertoe te

Omgaan met complexe uitdagingen

Steeds meer verbindingen Menselijke verbindingen ontstaan zonder dat er fysieke contacten zijn. Het fundamentele aspect van netwerken is dat ze verschillende transformaties tot gevolg hebben zoals virtuele gemeenschappen en effecten van globalisering

Wat is de impact van Artificiële Intelligentie (AI) op ons werk?

Mensen kunnen deze data niet zo analyseren als Artificiële Intelligentie (AI) dat kan. Een definitie van AI: AI is dat deel van de informatica dat zich richt op systemen die functies uitvoeren die we normaal gesproken associëren met het menselijk brein

Hoe ga je om met complexiteit?

Werken in de VUCA wereld We noemen een complexe wereld ook wel VUCA-wereld – een wereld gekenmerkt door volatiliteit, onzekerheid (uncertainty), complexiteit en ambiguïteit. Complexiteit is in deze wereld in overvloed. Belangrijk is om complexe systemen

Moderne organisatiemodellen ondersteunen de veranderprocessen in de 21e eeuw

Belang van wendbaarheid van organisaties Mensen en organisaties zijn door alle veranderingen continu in beweging. Veranderprocessen in de 21e eeuw kenmerken zich door een hoge snelheid en een hoge impact. Organisaties zullen blijven groeien in wendbaarheid

Hoe kom je tot succesvolle gewoonten?

Belang van routines Succes richten om tot een resultaat te komen is minder effectief als in staat zijn voortdurend te bewegen. Om tot effectieve en succesvolle gewoonten te komen is het nodig de hele context rond het gedrag in beeld te hebben. De meest

Waarom is het handig om creatief te zijn?

Zien Onze wereld wordt complexer. Creatieve vermogens worden daarom steeds belangrijker om je te kunnen aanpassen aan snelle veranderingen. Creativiteit vindt plaats in gewone, alledaagse hersenprocessen, niet in een apart deel van de hersenen. Iedereen

Toepassing van Blockchain in de zorg

Voor de zorg om te profiteren van Blockchain gaat het er vooral om de toegang tot zorgdata te controleren. Een perspectief is om een zorg Blockchain als een index te zien, een lijst van alle zorgdossiers en zorgdata van een cliënt. De index is gelijk

Blockchain en de inrichting van een digitale infrastructuur

De rol van blockchain bij digitale innovatie Digitale innovatie is onderdeel van de strategie . Wil Blockchain nut hebben bij de inrichting van een digitale infrastructuur, dan dient aan de volgende criteria voldaan te worden: Verschillende partijen

Invoering van Blockchain in de zorg

De invoering van Blockchain in de zorg vormt een fundamentele verandering : voordat een interactie tussen cliënt en zorgprofessional plaatsvindt wordt al informatie gedeeld. De communicatie en daarop gebaseerde interactie wordt daardoor kwalitatief versterkt

Toepassing van platformtechnologie: waardegedreven zorg

Uitwisseling data Ondanks veel inspanningen is er binnen de zorg nog steeds sprake van een beperkte informatie-uitwisseling en een beperkte beschikbaarheid van betrouwbare uitkomstmaten. Daarnaast is het (kunnen) uitwisselen van uitkomstinformatie om

Wat is de impact van de vierde revolutie op strategieontwikkeling?

De vierde revolutie Wat verstaan we onder de vierde revolutie? Snelheid: van lineair naar exponentieel. Breedte en diepte: bouwt voort op de digitale transformatie en combineert meerdere technologieën; impact op systemen: omvat de transformatie van hele

Convergentie van digitale technologieën: impact Blockchain

We komen in een tijd van snelle veranderingen die elkaar (gaan) opvolgen. Die ontwikkelingen gezamenlijk noemen we de vierde industriële revolutie. Vierde industriële revolutie Deze revolutie gaat over het bij elkaar komen van technologieën als biotechnologiee

Innoveren binnen de digitale transformatie

Consequenties gebruik digitale technologieën Digitale transformatie is het proces van het gebruik van digitale technologieën om bestaande organisatieprocessen, organisatieculturen en klantervaringen te creëren of te wijzigen. Toepassing van digitale

Hoe werkt Blockchain binnen de zorg in de praktijk

Blockchain-technologie kan helpen bij het opzetten van medische dossiers in Blockchain. Dit vermindert onnodige administratieve kosten en maakt ook een beter gebruik van gezondheidsgegevens mogelijk. Integratie data Medische gegevens van een enkele patiënt

Hoe werkt Blockchain?

De naam 'Blockchain' is afkomstig van de manier waarop data wordt opgeslagen binnen de ketting. Werking van transacties Gebruikers van het netwerk kunnen onderling transacties laten plaatsvinden, informatie delen en documenten uitwisselen. Elke transactie

Een strategie voor een digitale transformatie

Wat zijn de uitdagingen bij een digitale transformatie? De momenteel gaande digitale transformatie leidt tot verschillende uitdagingen: voortdurende mogelijkheid van disruptie ; onzekerheid over technologische toepassingsmogelijkheden; complexe handelingsdruk

Hoe blijf ik strategisch wendbaar?

Wat zijn de vertrekpunten? Om strategisch wendbaar te zijn een aantal stappen binnen strategieontwikkeling belangrijk. Het begint met richten. In een snel veranderende omgeving is het onmogelijk om precies te weten waar je naartoe moe. Echter het moet

Omgaan met strategische management uitdagingen

Bij strategie gaat het om het maken van keuzes. De beste keuzes zijn onderscheidend. Ron Meyer heeft een model ontwikkeld op basis van negen uitdagingen waar management mee te maken heeft. De negen management uitdagingen zijn: Gebrek aan duidelijkheid

Vitaal organiseren zorgt voor adaptief en responsief vermogen, leervermogen en zelfregulatie

Organisatiemodel Ieder organisatiemodel kent een viertal ingrediënten: controle: het vaststellen van doelen ontwerp: het specificeren en implementeren van een infrastructuur die nodig is voor regulering en het doorvoeren van transformaties operationele

De inrichting van 21e eeuws corporate governance

Waar gaat het om bij governance? Corporate governance heeft als hoofdtaak het vaststellen van de hoofdrichting van de organisatie: beoordelen van de strategie, benoemen van topmanagement, accorderen van de structuur en het geven van een visie op de cultuur

Wat bepaalt vitaliteit van organisaties?

Hoe kom je tot levensvatbaarheid? Steeds meer organisaties zien in dat hun traditionele manier van werken tekortschiet. Het ontbreekt hun aan vitaliteit. Wat bepaalt vitaliteit? Een organisatie moet in staat zijn doelen te realiseren en ze aan te passen

Waarom lijkt besturen van organisaties complex?

Wat is complexiteit? De besturing van organisaties is een complexe aangelegenheid. Complexiteit wordt vaak als negatief wordt geduid: belemmerend voor de eigen doelrealisatie, beperkend voor de eigen mogelijkheden en soms zelfs bedreigend voor het (voort)

Kunnen luisteren: evenwicht tussen complex en eenvoudig

‘if you look at a group of successful companies and try to find out what they have in common, you might conclude that they all reside in buildings’ (Rosenzweig). Effectieve veranderprocessen Een toekomstgerichte organisatie kenmerkt zich steeds als een

Waarom sturen op vitaliteit van de organisatie essentieel is

Cybernetisch managementmodel De kernvraag is hoe een organisatie binnen complexiteit vitaal blijft. Organisaties zijn complexe systemen zijn. Interventies die geen rekening houden met die complexiteit zullen organisaties niet echt verder helpen. In veel

Sturen op veranderingen. Hoe blijf ik in balans?

Veel veranderingen Als we naar de maatschappij als geheel kijken, zien we dat veranderingen steeds sneller gaan en ook in aantal toenemen. Dat heeft zijn effect op de stabiliteit van organisaties (systemen). Alleen organisaties die in staat zijn die

Zelforganisatie in de zorg: wat doet management nog?

Inrichting werkprocessen Een effectief organisatiemodel is gericht op een adequate invulling van een zorgproces waarin verschillende producten en deskundigheden in samenhang worden ingericht. Alle zorginstellingen hebben processen. Een proces is een

Technologische en sociale innovatie in de zorg

In een recent verschenen boek van me heb ik uitgewerkt dat technologische innovatie alleen werkt als het gelijk opgaat met sociale innovatie. Dat wordt nu door een SER advies bevestigd. De SER constateert dat er sprake is van een tekort aan personeel

Wanneer is een organisatie levensvatbaar?

Omgaan met variëteit Systemen zijn er altijd in relatie tot een vraag. Dit geldt zeker voor zorgorganisaties . De vraag van patiënt en de aanwezigheid van een zorgverlener definiëren de start van het systeem. Elke organisatie staat voor het vraagstuk

Waarom lijken veranderingen in de zorg zo snel te gaan?

Beweging naar variëteit Organisaties en professionals worden geconfronteerd met innovaties die sneller gaan dan ze met de huidige organisatievormen kunnen verwerken. Er is daardoor een beweging naar toenemende variëteit, onder meer veroorzaakt doordat

Inzicht in leerstijlen

Leerfasen Leren doe je in leerfasen. Deze vier fasen volgen logisch op elkaar: als je iets meemaakt (ervaring) is het belangrijk daarna je ervaringen te overdenken (reflectie) en te veralgemeniseren (begripsvorming). Je kunt dan een aanpak bedenken waarmee

Waarom is prioriteren belangrijk?

Wat is het doel? In ' Prioriteiten ' (2011) stelt Covey dat prioriteiten stellen de kern van succesvol verbeteren is. En dat doe je door te weten wat je doel is. We zouden moeten streven naar persoonlijk leiderschap: op die manier stel je vast welke

Het nut van bedrijfsmodellen

Methodiek voor ontwikkeling bedrijfsmodellen Er zijn zes methoden om tot betere bedrijfsmodellen te bedenken en de creativiteit daartoe te bevorderen: Inzicht verwerven in klanten , door hun perspectief in te nemen. Belangrijk hulpmiddel hierbij is het

Is er sprake van een generatiekloof binnen organisaties?

Er wordt veel gesproken over een generatiekloof (verschillen tussen generaties) binnen organisaties. De leden van Generatie X (1955- 1970) zijn gemiddeld de ouders van Generatie Y (1985-2000), die weer wordt opgevolgd door generatie Z (vanaf ongeveer

Hoe ga ik om met exponentiële groei?

Omgang met technologie De disruptieve kracht van nieuwe technologie en met name de snelheid waarmee deze zich voortbeweegt zal ook in de zorg grote gevolgen gaan hebben. Het lijkt of technologie steeds lijkt op een zichzelf staand organisme, dat alles

Hoe kom ik tot succesvol persoonlijk ondernemerschap?

Creëer je eigen werk Persoonlijk ondernemerschap heeft als groot voordeel dat je jezelf stuurt en je eigen werk creëert. Het effectief inzetten van je talent verzekert je vaak van succes. Het levert je namelijk een duurzaam concurrentievoordeel op als

Werken in een netwerkwereld

Verspreiding ideeën De 21 e eeuw wordt omschreven als een netwerkwereld . Alles wordt met alles verbonden: interactie staat centraal. Omdat gebeurtenissen verbonden zijn worden de waarschijnlijkheid dat ze gebeuren ook verbonden. Organisaties zullen

Systemische veranderaanpak in de zorg

Omgaan met variëteit Verandermanagement vraagt om een systemische veranderaanpak (gebaseerd op het Viable System Model : VSM). Het vertrekpunt is dat voor zorgorganisaties de variëteit in de vraag toeneemt. Volgens de cybernetische systeemtheorie kun

Datagedreven sturing bij de inrichting van organisaties

Hoe kom ik tot inzicht? Digitalisering kan achtereenvolgens leiden tot datagedreven inzicht, inrichting en sturing. Inzicht volgt uit registratie van cliënten, voorzieningen, statussen en trajecten, allemaal data die geduid, geanalyseerd en gemodelleerd

Gerichtheid op klantwaarde

Waarde voor cliënten In zijn algemeenheid heeft waarde betrekking op alle diensten, producten en informatie die een probleem voor de klant oplossen en waarvoor hij bereid is te betalen. Daarbij geldt winst (of marge) als controle-informatie: doen we

Inzicht in kosten: datagedreven werken

Kostenveroorzakers: inzicht in (on)doelmatigheid Kostenbeheersing is gebaseerd op inzicht in kosten. Inzicht in kosten krijg je door analyse van data. Bij activity based costing (ABC) wordt een oorzakelijk verband gelegd tussen de kostenveroorzakers

Hoe meet je resultaten?

Meten van resultaten Een aanpak gericht op het in beeld krijgen van effecten van de sturingsmaatregelen is social return on investment (Friedman, 2005). In deze methodiek wordt gekozen voor een resultaatgerichte procesmethodiek waarin de betrokken partijen

Hoe vitaliseer ik complexe systemen?

Binnen complexe systemen ligt een bepaalde vorm van ordening die gebaseerd is op zelforganisatie (Kauffman:1995). Daarom ontwikkelen organisaties zich vergelijkbaar met processen in de natuur. Het zenuwstelsel kan abstract worden weer gegeven in het

Een evolutionair model voor organisatieverandering

Wat gebeurt er in een omgeving met veel veranderingen: niemand kan de toekomst voorspellen, dus welke principes kunnen dan gehanteerd worden voor een nieuwe inrichting van bijvoorbeeld het zorg domein . Evolutionair kijken De principes van natuurlijke

Hoe doorbreek je gedragspatronen?

Meijs (2017) schreef een essay als gemeentesecretaris van Enschede over gedragspatronen binnen het sociaal domein. Vernieuwingspogingen kunnen slagen door omstandigheden te creëren waarin leren mogelijk is. Voor burgers is het sociaal domein ingewikkeld

Een ecologische benadering van verandermanagement

Gerda van Dijk (2014) heeft in een oratie een ecologische benadering uitgewerkt: het gaat om het functioneren van open, dynamische en complexe figuraties (ecosystemen), waarbij complexiteit het uitgangspunt is. Een ecosysteem benadert organisaties als

De heilige graal van kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering in de zorg

De grote zoektocht in de zorg is hoe je kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering gelijk op laat gaan. Een vorm waarin een dergelijke aanpak in de zorg wordt ontwikkeld is de Triple Aim methodiek. Bij de ontwikkeling van integrale zorg voorzieningen

Wat is een sturingsconcept?

Als je wilt sturen op een zorgdomein, is het nodig naast gedeelde veranderprincipes ook om gedeelde waarden te hebben. Waarden worden gedefinieerd als concepten over of geloof in wenselijke eindsituaties of gedrag die concrete situaties overstijgen

De dynamica van burgerschap

Samenwerking en partnerschap onder burgers zijn niet door de overheid op te leggen In termen van datagedreven organiseren worden oude verticale structuren uitgedaagd door nieuwe horizontale structuren. Sturing op basis van hiërarchie wordt vervangen

Van transitie naar transformatie van het Nederlandse zorgstelsel

Het streven naar een zo groot mogelijke autonomie van de burger vormt de rode draad in de naoorlogse vormgeving van het Nederlandse zorgstelsel. Enerzijds gaat het om de waarde ‘onafhankelijkheid’. Anderzijds leidde het streven naar onafhankelijkheid

Centraal stellen burger (als cliënt) bij beleidsvorming

Centrale rol van de burger (cliënt) Hoe zorg je ervoor dat een cliënt een centrale rol heeft bij de invulling van het zorgproces: bepaalt keuze zorgverlener, planning en bewaakt het budget. Om dit te faciliteren is het essentieel de geldstroom te koppelen

Hoe verbind je innoveren in de zorgmarkt met resultaatgerichtheid?

Veranderingen in de zorgmarkt gaan sneller en dieper, onder invloed van voortschrijdende digitalisering, complexer klantgedrag, nieuwe toetreders in het concurrentieveld en veranderende businessmodellen (Sidhu, 2016). Wie in de toekomst bestaansrecht

Ondernemerschap onder professionals

Het (Franse) woord entrepreneur (woordenboek 1723) betekent iemand die een bedrijf organiseert door een financieel risico te nemen. Kwakman heeft verschillende aspecten van ondernemende professionals uitgewerkt. Goed zijn in je vak is niet meer voldoende

De lean startup benadering

Lean Startup: in kleine stappen naar je doel Lean Startup is een methodische aanpak van ondernemerschap, waarbij je in kleine meetbare stappen je doelen bereikt. Een lean startup werkt als volgt (Ries: identificeer de leidende veronderstellingen die

Werken met de startup methode

Startups hebben een aantal kenmerken: Schaalbaarheid: kun je snel groeien? Zoekend: het voortdurend testen en valideren of je product of dienst schaalbaar is Focus op technologie Ondernemersmentaliteit Startups staan bekend om hun ondernemerschap, aanpassingsvermogen

Hoe ontwikkel je professioneel handelen?

Professioneel handelen is niet hetzelfde als ondernemend handelen. Professioneel handelen kent ondernemende aspecten, maar kent een andere gerichtheid dan ondernemerschap. Evelien Tonkens stelt dat professionals dienen te voldoen aan heldere professionele

Meerwaarde presentietheorie voor de zorg

Zorg is asymmetrisch: zij die zorg geven en zij die afhankelijk en aangewezen zijn op zorg van anderen. In zorg geven zit macht verborgen (Baart, 2018: 21). In de presentie-benadering komt een professional binnen zonder een vaststaande agenda (Baart2011)

Een bekostigingsmodel voor de ouderenzorg

Transparantie is voorwaarde voor kwaliteitsverbetering Het perspectief van de cliënt in de wordt steeds meer leidend. De verantwoording over de zorg gebeurt dan ook steeds meer in samenspraak met cliënten en professionals. Transparantie met betrekking

Randvoorwaarden voor digitalisering van zorgprocessen

Voordelen van een digitale infrastructuur in de zorg Werken met een digitale infrastructuur bevordert dat informatie breed wordt gedeeld. Afspraken worden beter gehandhaafd en zorgprofessionals hebben een beter beeld welke familieleden en andere professionals

Het belang van waardegedreven zorg

Waardegedreven zorg staat centraal De maatschappij verandert: de huidige communicatiemogelijkheden bieden meer openheid en vragen om snelheid; er wordt verwacht dat er altijd direct gereageerd wordt; cliënten en hun familie zijn mondiger. Daarmee komt

Hoe kom je tot een effectievere zorginrichting?

Wat houdt integrale gezondheidszorg in? Integrale gezondheidszorg betreft het samenbrengen van preventie, zorg en welzijn om zo (het behoud van) het functioneren van de cliënt te faciliteren (Baan). Het gaat daarbij om een effectieve inrichting van zelfmanagementondersteuning

Hoe kom je in de zorg tot een gedeelde agenda tussen cliënt en professional?

Respect voor en inzicht in elkaars autonomie De uitvoering van zorgprocessen, uitgaand van mogelijkheden van mensen in hun geheel in plaats van hun beperkingen, vergt een hoge mate van authenticiteit. Het op eigen kracht staan (individualiteit) en het

Is management anders in een digitale omgeving?

Wanneer een organisatie goed functioneert is management niet echt nodig. Management is een "slecht weer" taak. Als het slecht gaat, komen managers in actie en bewijzen ze hun waarde. Dezelfde principes van management gelden ook in een digitale omgeving

Hoe kom je tot een versnelling van de digitale transformatie van de zorg?

Versterken van zelfzorg en zelfregie kan door websites met toegankelijke informatie (bijv. www.thuisarts.nl ; www.dokterdokter.nl ; www.gezondheidsplein.nl ; www.curaevitelbalie.nl ) . Thuisarts geldt als een belangrijk startpunt voor medische informatie

Hoe kom je tot een meer gedeelde betekenisgeving in de zorg?

Inzicht krijgen in interactie door inclusieve modelmakerij Door handelen ontdekken we wat er speelt. Mensen leven in een omgeving die ze door hun eigen handelen mede creëren en waar maken. Door een beroep te doen op modellen en berekeningen (in plaats

Hoe kom je tot een zinvolle dialoog in de zorg?

Door systemisch naar het evenwicht te kijken, wordt toegewerkt naar zelforganisatie: alleen die regels en functies worden ingevuld die het mogelijk maken dat het systeem als geheel vitaal blijft. Door systemisch te kijken kan een dialoog worden gevoerd

Het zoeken naar de goede balans: hoe zorg je voor levensvatbare zorgorganisaties en professionals?

Een evenwichtige relatie tussen systeem en omgeving Een systeem maakt onderdeel uit van zijn omgeving. En staat altijd in contact met die omgeving. Een systeem is erop gericht in evenwicht te functioneren met de omgeving. En alle onderdelen van het systeem

Systeemdenken in de zorg

Door alle transities in de zorg neemt de complexiteit toe. Met een systemisch interventiekader wordt niet alleen geïntervenieerd in de eigen werkpraktijk, maar wordt ook steeds de verbinding met de omgeving (her) vormgegeven. De omgeving is gigantisch

Veranderkunde in de zorg

Brunsson (1987) stelt dat opvattingen over management drie aspecten kennen die van belang zijn voor organisatie-actie: omslotenheid (hoe omslotener, hoe meer het keuze-vraagstuk is opgelost), consistentie (inconsistenties bevorderen ideeën, maar belemmeren

De systeemstructuur van zorgorganisaties

Stafford Beer (1978, 1979, 1981, 1985) heeft een model voor vitale systemen ontwikkeld ( Viable System Model ) dat beschrijft hoe een systeem acteert in een omgeving waarin de complexiteit toeneemt. Dit model is voor de 21e eeuwse context verder uitgewerkt

Omgaan met variëteit. Hoe doe je dat als organisatie?

De systeemtheorie is gericht op het omgaan met complexiteit . De systeemleer laat de onderliggende patronen van het omgaan met variëteit zien en hoe je tot evenwicht komt tussen een veranderende omgeving en de wijze waarop de eigen organisatie daarmee

Impact van technologie op de positie van cliënten in de zorg

De impact van technologie op zorgprofessionals leidt tot automatisering zoals directe toegang op gegevens en vernieuwing zoals nieuwe professionele scheidslijnen, nieuwe werkwijzen en nieuwe organisatievormen). Binnen informatietechnologie zijn de volgende

Hoe ga je om met een systeem van permanente vernieuwing?

Organisaties en professionals worden geconfronteerd met innovaties die sneller gaan dat ze met de huidige organisatievormen kunnen verwerken. Cliënten stellen steeds hogere en nieuwe eisen aan de dienstverlening. Men is voortdurend op zoek naar mogelijkheden

Transitie in de ouderenzorg

Wat betekent demografie? Hoewel de ouderenzorg al sinds 2015 een grote transitie doormaakt is nog steeds sprake van een groot aantal knelpunten als gevolg van de (dubbele) vergrijzing: Meer crisisopnames in ziekenhuizen en verpleeghuizen Toenemende druk

Hoe ontstaat zoveel complexiteit in de zorg?

Systeembenadering Het doel van management is de verbetering van de efficiency en effectiviteit. Effectiviteit is gerelateerd aan de mate waarin de output van een proces voldoet aan de behoeftes en verwachtingen van de cliënt. Efficiency is gerelateerd

Zzp schap in de zorg

Twijfel over zzp schap in de zorg In de verpleging, verzorging en thuiszorg is het aandeel flexwerkers tussen 2010 en 2018 toegenomen van 11% naar 18%. Hoewel de inzet van zzp‘ers noodzakelijk is vanwege de grote tekorten aan zorgpersoneel worden de

Toekomstbestendigheid van zelfstandig ondernemerschap in de zorg

Het terugdringen van het zelfstandig ondernemerschap in de zorg mislukt In februari kwam minister De Jonge met een actieplan om het aantal zzp‘ers in de zorg terug te dringen. Belangrijkste kenmerken van dit plan: Werkcode voor de zorg en invoering goed

Maak van de zorg een moderne arbeidsmarkt

Wat past bij jou? Nog steeds wordt door het ministerie van VWS en door grote zorginstellingen gevraagd om in het inkaderen van zelfstandig ondernemerschap in de zorg. Je kunt je echter afvragen of de sector zorg hiermee voor ondernemende professionals

Huidige arbeidsmarkt: wat is de positie van zzp‘ers.

Ontwikkeling arbeidsmarkt Tussen 2007 en 2018 zijn er in Nederland 260.000 mensen (in de zorg 55.000) bijgekomen die hun inkomen voornamelijk als zzp'er verdienen. Daarmee waren er in 2018 in totaal 1,3 miljoen zzp'ers in Nederland(CBS). Tussen het derde

Wat doen we met flexibilisering?

De toekomst van werken in Nederland vereist dat vier aspecten in beeld zijn: wendbaarheid, duidelijkheid, weerbaarheid en wederkerigheid. De commissie Regulering van Werk komt met vijf kernadviezen: Bevorder interne wendbaarheid, rem externe flexibiliteit

Waarom groeit zelf ondernemerschap?

Impact digitale technologieën Veel zorgprofessionals kiezen ervoor om als zzp‘er te gaan werken, omdat ze binnen loondienstverband onvoldoende autonomie en flexibiliteit krijgen. Dat past ook bij een arbeidsmarkt waarin door digitale technologieën voortdurend

Digitale gezondheidsinterventies

Online consult Mensen zijn steeds meer in staat om zelf een deel van de zorgvraag op te lossen. Waar vroeger een bezoek aan de huisarts de enige mogelijkheid was om een diagnose te krijgen, kan met de huidige technologie, via het internet, online een

De impact van AI in de zorg

Noodzaak tot innoveren Er is een grote behoefte aan vernieuwing in de zorg . De vergrijzing zal zorgen voor een toename van de vraag naar zorg. Stijgende ziektekosten en een toename van chronische ziektes vragen om een nieuwe aanpak. Steeds vaker vindt

AI als hulpmiddel voor gepersonaliseerde zorg

Gebruik AI in de zorgverlening Artificiële intelligentie (AI) gaat om slimme technologie: technologie die gericht is op de directe zorgverlening aan de patiënt/cliënt en die de zorgverlening door een menselijke zorgverlener (deels) kan vervangen (RVS)

De effecten van digitalisering op het zorgsysteem

Digitalisering: we gaan anders werken De zorg is zo complex georganiseerd dat er zowel voor professionals als voor cliënten onvoldoende over- en inzicht is. Digitalisering maakt het mogelijk om fundamentele veranderingen in de bedrijfsvoering door te

Transactieperspectief voor de zorg

Suboptimalisatie als gevolg van complexiteit De complexiteit van zorg is groot net als de afstemming met het sociaal domein op gebied van bekostiging en organisatie. De coördinatiemechanismen maken de complexiteit structureel. Binnen de Zorgverzekeringswet

Moderne arbeidsmarkt: inzet van platformtechnologie

Praktisch handelen Wat is de impact van platformtechnologie op de arbeidsmarkt? De discussie daarover is nog lang niet afgerond. Martijn Arets, platformexpert geeft aan: ‘Als je wilt weten hoe de platformeconomie in elkaar zit, dan moet je actief participeren’

Impact van onzekerheid op de arbeidsmarkt

Het wordt tijdelijk We gaan mogelijk een ontwikkeling op de arbeidsmarkt tegemoet waarin arbeidsrelaties structureel een tijdelijk karakter kennen. Dit vertaalt zich in een toename van start-ups die gedurende een bepaalde periode de inzet van professionals

Werken met digitale profielen speelt in op de zorgvraag tegen lagere kosten

Kostenreductie voor flexcapaciteit Een groot vraagstuk in de zorg is de toename van kosten voor extern in te huren capaciteit. De zorgsector geeft meer uit aan inhuur van personeel dan ooit en dat wordt waarschijnlijk alleen maar meer. In 2018 daalde

Hoe kom je tot vernieuwing op de arbeidsmarkt?

Ondernemend handelen Het begint ermee te erkennen dat zzp-schap en ondernemerschap een normaal onderdeel van die arbeidsmarkt zijn. Vanuit die visie kenmerken werkenden zich op de arbeidsmarkt (als het goed is) door ondernemend handelen. Het gaat niet

Hoe kom je tot datagedreven werken?

Meerwaarde van data Voor organisaties geldt steeds meer dat ze het belang en de toegevoegde waarde van data meer gaan inzien. Op basis van data wordt het empirisch onderbouwd hoe de primaire processen in de eigen organisatie kunnen worden verbeterd

Kunstmatige intelligentie in de zorg: werken met een Persoonlijke Digitale Assistent

Teveel data De hoeveelheid beschikbare data neemt exponentieel toe. Een probleem is dat de kloof tussen beschikbare data en het menselijk cognitief vermogen alleen maar groter wordt. We kunnen alle beschikbare informatie zelf gewoon niet meer verwerken

Strategieontwikkeling rond kunstmatige intelligentie in de zorg

Machine en deep learning De Nederlandse bevolking vergrijst terwijl de arbeidsmarkt voor zorgprofessionals steeds meer onder druk komt te staan. Het is dan niet moeilijk om te bedenken dat er innovatieve oplossingen nodig zijn die de zorg kwalitatief

Wat is de impact van disruptieve innovaties?

Airbnb Er wordt veel gesproken over disruptieve innovaties (Clayton Christensen): één van de meest bekende voorbeelden is Airbnb. Disruptie beschrijft een proces waarin een kleiner bedrijf dat over minder resources beschikt erin slaagt om een gevestigde

Toekomstige werkomgeving voor professionals

De omgeving transformeert Als je naar onze digitale omgevin g kijkt zie je de afgelopen jaren een veelheid aan innovaties: smartphones, sensor systemen, sociale media, cloud computing, Internet of Things (IoT), drones en robots, ontwikkeling van enorm

Strategieontwikkeling voor omgaan met data

Hoe ontwikkelt groei zich? Hoe kun je digitale ontwikkelingen duiden? Er is (bij goed kijken) een verschuiving van lineaire naar exponentiële groei. Daarbij krijgt een steeds kleiner aantal mensen een groter aandeel van deze groei. De grote internetbedrijven

Persoonlijk ondernemerschap: Loopbaanontwikkeling in de platformwereld

Werkrelaties worden korter We zien steeds meer platformen. Wat betekent dat voor loopbanen? Platformen zijn ingericht om netwerkstructuren mogelijk te maken. Een consequentie hiervan is dat er steeds minder langdurige werkrelaties zijn. Je kunt kiezen

Waar gaat het om bij toekomstbestendigheid van zorgorganisaties?

Participatieve energie Het begint met het aanboren van ‘participatieve energie’ van professionals. Daarnaast gaat het om open innovatie. Iedereen die mee wil doen (zorgprofessionals; cliënten; gezinssystemen) moet kunnen participeren: het gaat om open

Van zorgorganisaties naar platform(VmZ): de zorg wordt leuker

Impact van technologie Wat betekent het als professionals met adequate technologie worden toegerust? Een belangrijk punt daarbij is dat de technologie sneller verandert dan het onderwijs. Daarom is een digitale werkomgeving belangrijk. Hoewel zorgtechnologie

Werkt eigen kracht in het publieke domein?

Waarom willen we eigen kracht? Hoe stuur je eigenlijk in het publieke domein? We willen dat burgers autonoom handelen. We willen echter ook dat de maatschappelijke kosten niet te hoog worden. Bijvoorbeeld bij gemeenten (gaat toch om een hoop geld) zien

Is de organisatiewerkelijkheid binnen de zorg complex?

Wat is complexiteit? De complexiteit van een systeem wordt in algemene zin bepaald door de mate waarin het systeem in staat is informatie te verwerken. Door taal, acties en interacties kunnen relaties worden gestabiliseerd. Woorden kunnen stabiele relaties

Hoe ga ik om met ingewikkelde vraagstukken?

Wat is een probleem? Eén van de ingewikkeldste problemen is vaak het formuleren van het probleem. Iets is pas een probleem als iemand dat ervan maakt: problemen worden dus geconstrueerd. Een aardige soort problemen zijn taaie vraagstukken. Deze worden

Hoe blijven de zorgorganisaties veerkrachtig?

Welke vragen? Zelfs als je beschikt over kennis hoe systemen werken blijft het lastig om niet in (eenvoudige) relaties van oorzaak en gevolg te denken. Om te komen tot een ontwerp van organisaties, met name zorgorganisaties, dat past bij een snel veranderende

Disruptieve vernieuwing binnen de ouderenzorg

Toename productinnovatie Steeds meer consumenten gaan aan productinnovatie doen. Het gaat hierbij om het verbeteren, vernieuwen en customizen van bestaande producten en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Marketing is niet meer gericht

Hoe kom je tot een optimale zorglogistiek?

Zorglogistiek De principes voor de inrichting van zorgprocessen worden zorglogistieke bedrijfsvoering genoemd. Het denken vanuit en het ontwerpen van zorglogistieke principes veronderstelt een specifieke manier van bedrijfsvoering: de zorg- en ondersteunende

Lean inrichting van zorgorganisaties: stroom doelmatigheid

Balans tussen voorspelbaarheid en flexibiliteit Hoe beter zorgorganisaties in staat zijn competenties te ontwikkelen, die zowel voorspelbaarheid van de vraag als flexibiliteit van het aanbod combineren, hoe meer die organisaties lean zijn ingericht

Ondersteuning voor ouderen met zorgvragen: de CuraeVitel balie

Navigeren in de zorg Binnen de zorg is het een probleem de toegang tot zorg te vinden en als dat gelukt is, om de zorg te regelen. Door het toenemen van pluriforme zorgbehoeften dient het benodigde netwerk individueel te worden ingericht. Door de veelheid

Impact digitale transformatie: een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

Toegang tot gezondheidsinformatie De vraag is hoe je als (zorg)organisatie duurzaam blijft als digitalisering steeds meer impact zal hebben op de interne werkprocessen. Door digitalisering krijgen burgers zelf toegang tot gezondheidsinformatie. De relatie

Transformatie van zorgorganisaties

Versnelling van veranderingen De EU werkt momenteel aan de ontwikkeling van high performance computing, gegevensanalyse en kunstmatige intelligentie die kunnen helpen bij het ontwerpen en testen van nieuwe gezondheidszorgproducten, het sneller stellen

Wat betekent innovatie op de arbeidsmarkt voor mij?

Wat speelt er op de arbeidsmarkt? Waar hebben we het bij de inrichting van de arbeidsmarkt over? De discussie over werk wordt vooral gevoerd in termen van ‘vast’, ‘flex’ en ‘zzp’. Dat lijkt wat beperkt: de ontwikkeling van zzp‘ers kent een eigen dynamiek

De nieuwe organisatiewerkelijkheid

Centraal staat verbinden Wat staat centraal in de nieuwe organisatiewerkelijkheid? Management gaat steeds meer om verbinden, samenwerken, creativiteit en flexibiliteit. Het denken in schaalvoordelen begint achterhaald te worden. Het realiseren van de

Waarom is inrichting van governance in de zorg (en daar buiten) zo belangrijk?

Corporate governance Corporate governance heeft als hoofdtaak: vaststellen van de hoofdrichting van de organisatie: beoordelen van de strategie, benoemen van topmanagement, accorderen van de structuur en visie op cultuur. Kernthema’s bij governance zijn:

Schaalgrootte in de zorg

Is schaalvergroting de oplossing? Door grote trends als vergrijzing, veranderende zorgbehoeftes en impact van technologie en informatisering is de gezondheidszorg continu op zoek naar manieren om de zorg naar de patiënt efficiënter en klantvriendelijker

Toepassingsmogelijkheden bionica

Wat is bionica? Voor organisaties wordt het steeds belangrijker om om te kunnen gaan met complexiteit . Bionica is de wetenschap die zich bezig houdt met het leren van biologische systemen bij het oplossen van complexe systemen. Biocybernetica is gericht

Meerwaarde van werken met platformtechnologie met name in de zorg

Toepassing van platformtechnologie Waar gaat het om als je platformtechnologie gaat toepassen? Je hebt een infrastructuur nodig voor directe interactie. Op basis daarvan ontstaan netwerkeffecten, Door de aanwezigheid van data die voortvloeien uit de

Inrichting platform: voorbeeld van PlatformVmZ

Wat is een platform? Binnen de ouderenzorg zijn we als PlatformVmZ redelijk uniek. Veel partijen noemen zich in de zorg platform. Daar wordt meestal mee bedoeld dat men met andere partijen (gebruikers) een vorm van samenwerking kent. Platformtechnologie

Ondernemer in de zorg

Belang van ondernemend handelen In de zorg wordt steeds meer ondernemend handelen verwacht. Er is behoefte aan innovatieve concepten die leiden tot kwaliteitsverbetering, kostenverhoging en versterking van de positie van cliënten. Ondernemerschap wordt

Datagedreven organiseren

Doel van organisaties Organisaties hebben als doel waarde te creëren voor cliënten. Dat betekent dat de missie, visie en strategie moeten leiden tot resultaten waar cliënten de waarde van ervaren. Management is dan het omzetten van middelen in toegevoegde

De kracht van decentralisatie in de zorg

Voordeel van decentralisatie De afgelopen decennia is vooral gekeken hoe je besluitvorming kunt centraliseren. Dit vooral vanuit het oogpunt van doelmatigheidsverbetering. In de zorg zie je het bij zorginstellingen, zorgverzekeraars, toezichthouders

Wat betekent technologische versnelling voor de zorg?

Zien we de technologische versnelling? Zonder veel commentaar te verwachten kun je stellen dat er sprake is van een technologische versnelling. Het eigenaardige is echter dat die versnelling op zich niet waargenomen hoeft te worden. Omdat ze niet herkend

Zelfstandigheid van zzp’ers in de zorg: einde van het Uniforce concept?

Uniforce Professionals, een ondernemersvorm waarbij zelfstandige professionals via een ‘Declarabele Uren B.V.' werken en hun opdrachtgevers vrijwaren, is haar vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst definitief kwijt. Hoe beïnvloedt dat de zelfstandigheid

Start-ups in de zorg

Binnen de zorg zijn steeds meer start-ups die zich bezig houden met nieuwe technologie voor de zorg . Wij hebben zelf het PlatformVmZ ontwikkeld, dat zzp ‘ers in de zorg ondersteund bij hun werkproces, hun juridische positie en hun administratieve afhandeling

De positie van zzp‘ers op de zorg arbeidsmarkt  

Externe inhuur Uit een recent verschenen Jaarverslagenanalyse van 477 VVT-instellingen ( Intrakoop, Jaarverslagenanalyse VVT 2018, juli 2019 ) blijkt dat binnen Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT-sector) de kosten voor inhuur van externe krachten

Hoe word ik zzp'er?

Waarom zzp 'er? Veel mensen dromen ervan om zzp'er te worden. Zelf iets opbouwen, eigen keuzes nemen, en vooral: zelfstandig zijn en eigen baas zijn. Als je kiest om als zzp‘er te werken heeft dit een aantal (mogelijke) voordelen: Hoger tarief, fiscale

Hoe kom je tot regelruimte in organisaties?

Waardoor wordt regelruimte ingeperkt? Over veel organisaties in het publieke domein wordt gezegd dat sprake is van systeemverdichting: er is een proces gaande van voortdurende nieuwe regelgeving onder meer veroorzaakt doordat de betrokken organisatie

Als je toch wilt overleggen, waarom richt je je niet op het ontwikkelen van nieuwe ideeën?

Hoe zorg ik voor nieuwe ideeën? We overleggen (heel) veel. We klagen er ook heel veel over. Toch hoor ik weinig hoe je overleg gebruikt om tot nieuwe ideeën te komen. Bryan (2007): naarmate organisaties steeds meer afhankelijk worden van denkkracht en

Robuust adaptieve systemen weren zwarte zwanen

‘het is veel verstandiger risico’s te nemen die je kunt meten, dan de risico’s die je neemt te meten’(Taleb,2010,93) Complexe systemen produceren "zwarte zwanen" Complexe systemen bestaan uit interdependente relaties en non-lineaire reacties. Iets kleins

Samenwerken is makkelijk, maar waarom willen we elkaar niet begrijpen?

Hoeveel werkelijkheden zijn er? Hoe komt het dat onze werkelijkheid voor iedereen verschillend is: kijk naar het verschil tussen kosmopolitische en populistische ideeën. Beide zien een EU met veel vraagstukken. So far so good. Maar dan: daar moeten we

De juiste werkomgeving kan persoonlijke stagnatie voorkomen

Veel organisaties in het publieke domein zijn in een voortdurende staat van reorganisaties: ICT; schaalvergroting/schaalverkleining; bezuinigingen; zelfsturing; kwaliteitseisen. Voor professionals leidt dit regelmatig tot gevoelens van vermoeidheid

Omgaan met variëteit binnen zorgorganisaties

Iedere organisatie staat voor het vraagstuk hoe met variëteit om te gaan. In de 21e eeuw (door digitalisering , sociale media, globalisering en bijvoorbeeld ook een toenemend belang van emoties in onze acties, neemt dit vraagstuk alleen maar toe. Hoe

Verandermanagement in de zorg

Waarom is effectief verandermanagement in de zorg lastig? Het zorgsysteem is gekenmerkt door hoge mate van complexiteit (veel interactie tussen professionele domeinen, tussen management en professionals, tussen binnenwereld en buitenwereld (politiek

De digitale zorgomgeving: eigen initiatief en professionalisering.

Trendwatcher Adkiedj Bakas legt in ‘Ziel in de zorg. Hoe technologische revoluties en nieuw burgerschap leiden tot een vernieuwde zorgbranche’.(Bakas books, 2017) een aantal toekomstige ontwikkelingen uit. We doen meer zelf In lijn met ontwikkeling van

Wat werkt eigenlijk wel/niet bij verandermanagement?

Managementconcepten hebben de neiging veel te beloven, maar verwachtingen niet voldoende waar te maken. Verandermanagement gaat over de managementinterventies die effect zouden moeten hebben. Er is een veelheid aan terminologie: wat werkt dan eigenlijk

Hybride arbeidsmarkt: hoe gaan we om met flexibilisering?

Flexibilisering leidt steeds meer tot een hybride arbeidsmarkt De Nederlandse arbeidsmarkt ontwikkelt zich steeds meer naar een gedifferentieerde (hybride) opzet. Dit betekent dat naast mensen in loondienst, inmiddels 800.000 werknemersbanen bij uitzendbureaus

Het belang van netwerkstructuren voor innovatie

Netwerkeffect: "Wij zijn met wie we zijn verbonden". In zijn boek ‘The seventh sense’ geeft Ramo (2016) aan, dat verbinding de aard van een object verandert. Wij zijn met wie we zijn verbonden. Het zevende zintuig gaat om het vermogen om naar ieder object

Consequenties platformtechnologie voor organisatieprincipes

Leefwereld versus systeemwereld Organisaties bevinden zich in een veranderende omgeving. De vraag is dan welke interventies geschikt zijn om de vitaliteit van organisaties te doen toenemen. In de huidige opvattingen over de inrichting van publieke organisaties

De mens centraal: Isoleer het probleem en pak het gericht aan.

Als filosoof probeer je al denkend en beschouwend datgene dat we nog niet begrijpen te verhelderen. Het gaat hierbij niet perse om het vinden van DE waarheid, maar om de tocht naar waarheidsvinding. Herman de Neef is existentiefilosoof en zet zich in

BTW-herziening op kostbare diensten per 1 januari 2018

Regels voor BTW-herziening straks ook voor kostbare diensten De Wet op de omzetbelasting 1968 kent momenteel een systeem, waarbinnen de in aftrek gebrachte btw op goederen, waarover voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting pleegt te worden

Wat doe je nog zelf als leidinggevende en wanneer verwijs je door?

Wat doe je nog zelf en wanneer verwijs je door? Wanneer het verzuim medisch is, dan moet je medewerker naar de bedrijfsarts. Maar wat nou als het psychisch is, wat doe je dan nog zelf en wanneer verwijs je door? Dit hangt af van de oorzaken van de psychische

Psychische klachten bespreekbaar maken bij je medewerker

Hoe ga je als leidinggevende in gesprek met medewerkers met psychische klachten? Wanneer je psychische klachten bij je medewerkers herkent (veel 'vage klachten', hoofdpijn, spierpijn, concentratie vermindering, het overzicht verliezen, sneller prikkelbaar

Twee antwoorden die elke leidinggevende moet kennen

1. ......maar mijn huisarts zegt dat ik het 14 dagen rustig aan moet doen! Of nog erger: van de huisarts moet ik 14 dagen thuis blijven. Tja wat zeg je dan? Ga je als leidinggevende tegen een advies van een huisarts in? Niet verstandig want je zet gelijk

Tools voor leidinggevende om met psychische klachten om te gaan

Welke tools heb je als leidinggevende om met psychische klachten om te gaan? Wanneer één van je medewerkers last heeft van psychische klachten, dan wil je natuurlijk weten wat je kunt doen om je medewerker weer in de gezonde flow te krijgen. De volgende

Oorzaken van stress aanpakken

De oorzaken van s tress aanpakken. Om van stress en stress klachten af te komen, is het handig om te bekijken waar de klachten vandaan komen. Dus wat zijn de oorzaken van stress? In de gesprekken die ik heb met gestreste mensen, kijk ik altijd naar 3

Hoe ontstaan psychische klachten?

Psychische klachten kunnen door meerdere factoren ontstaan. Formeel zijn psychische klachten het gevolg van een psychiatrische stoornis . Gelukkig hebben niet veel medewerkers hier last van. In de praktijk heb je als leidinggevende vaker te maken met

Wat zijn psychische klachten op de werkvloer?

Wat zijn psychische klachten? Als je kijkt naar de definitie van psychische klachten, dan zegt Van Dale: Psychisch: geestelijk, niet lichamelijk Klachten: hoorbare uitingen van droefheid of pijn. Dus een geestelijke hoorbare uiting van droefheid of pijn

Hoe kan ik psychische klachten vroegtijdig herkennen bij mijn medewerkers

Van veel leidinggevenden krijg ik vaak de volgende vraag: "Hoe kan ik psychische klachten vroegtijdig herkennen bij mijn medewerkers?" In het vorige artikel schreef ik over wat je als leidinggevende kunt doen met psychische klachten en nu wil ik vooral

Hoe voorkom ik psychische klachten bij mijn medewerkers?

Hoe voorkom ik psychische klachten bij mijn medewerkers? Dit is ongeveer de meest gestelde vraag die ik als bedrijfsmaatschappelijk werker krijg. Als je weet hoe je psychische klachten kan voorkomen, scheelt je dat de helft in je ziekmeldingen! Maar

10 acties voor je medewerkers om weer in de gezonde flow te komen

In het vorige artikel beschreef ik 10 tips om snel overspannen te worden. Als je overwerkt of overspannen bent wil je natuurlijk weten wat je kunt doen om hier snel uit te komen. Dit zijn 10 acties om weer in de gezonde flow te raken! Plan je agenda

10 tips voor je medewerkers om snel overspannen te worden

10 tips voor je medewerkers om snel overspannen te worden Vandaag ga ik wat anders doen. Ik geef je 10 acties om zo snel mogelijk overspannen te raken! Wil jij graag overspannen raken? Doe dan vooral de volgende acties. 10 acties om snel overspannen

5 tips om je medewerker te helpen van stressklachten af te komen

Wil jij je medewerker helpen om snel van stress en stressklachten af komen? 5 tips om op een simpele manier met stressklachten aan de slag te gaan: Tip 1: Plan je agenda rustig . Dit is natuurlijk wel erg voor de hand liggend, maar wel een tip die sinds

Wat kan ik doen om de motivatie van mijn medewerkers te vergroten?

Wat kan ik doen om de motivatie van mijn medewerkers te vergroten? Wanneer je medewerkers minder gemotiveerd raken, zul je dat gaan merken op de werkvloer. Voor je medewerkers is het van belang dat ze prettig werk hebben. Maar hoe ziet prettig werk er

Organisatiespeed ontwikkelen, dat kan toch iedereen?

Ik krijg leuke feedback op de blog en het ebook “ Ontwikkel organisatiespeed en blaas je concurrent weg ”. Eentje springt eruit: “Wel een beetje simpel: je medewerkers”. En dat klopt natuurlijk. Want: Je schoont je pc op, en hup doet ie precies en sneller

Hoe houd je werk en privé gescheiden? Probleem Verwijs schema

Veel leidinggevenden vertellen mij dat ze het lastig vinden als medewerkers het werk en privé niet goed gescheiden kunnen houden. Vooral lastig wordt het als de privé problemen op de werkvloer worden gedeeld en andere collega's gaan zich er mee bemoeien

Waarom jij geen Brandweerwagen koopt, en je toch geen zorgen hebt

Brand! Het vernietigende vuur grijpt om zich heen. Je voelt de verschroeiende hitte. Gelukkig heeft de buurman direct de Brandweer gebeld. De garage is niet helemaal meer te redden. Het huis zal geen gevaar lopen. Peinzend overzie je de rokerige situatie

Stress, overspannen of burn-out. Wat is het verschil?

Stress, overspannen of burn-out. Wat is het verschil ? In de volksmond worden stress, overspannenheid en burn-out nogal eens door elkaar gehaald. Wanneer er te veel stress is, krijg je eerst spanningsklachten. Wanneer je die niet oplost ga je langzaam

Weer iemand met stress!

De meeste mensen die bij mij op spreekuur komen hebben last van stressgerelateerde klachten. Daarom wil ik vandaag inzoomen op stress: wat doet dit met je medewerker en wat deze zou kunnen doen om hier van af te komen? Wanneer je gestrest bent zul je

Ziekte? Nee verlof! De verschillende soorten van verlof.

"Ik kan niet op mijn werk verschijnen, want er is thuis een waterleiding geknapt en ik moet wachten op de installateur! Ik verwacht dat ik er pas vanmiddag ben." Wat nu als je medewerker al zijn verlof uren al had opgemaakt en ’s ochtends belt dat hij

Imago management, noodzaak voor elke stafafdeling

Imago gaat over beeldvorming. Die beeldvorming bepaalt de verwachtingen die men van de ander heeft. In reclame en politiek kun je zien welke invloed imago heeft op ons koop-of stemgedrag. Klanten kennen producten of diensten een bepaalde kwaliteit en

Wat kan ik doen om mijn medewerker met psychische klachten te helpen?

Wat je kunt doen? Maak tijd vrij om met hem of haar te praten. En dan? Geef aandacht of ga zitten om te luisteren. Er geeft niets zoveel steun dan het gevoel dat iemand naar je luistert en je begrijpt. Op youtube staat een prachtig filmpje wat als ondertitel

Waarom balans in energie jou helpt om niet ziek te worden

Met een glimlach hoor ik mijn paard Seno snuiven. Hij wil vooruit. Het is 25 graden. Een strakblauwe hemel en windstil. De laatste zonnestralen strijken over de boomtoppen. De avond neemt langzaam over. Seno's energie (en die geurige natuur) verleidt

Hoe bouw je een goede re-integratie op?

Wanneer je medewerker is uitgevallen wil je dat hij of zij vlot en goed re-integreert. Je hebt er niets aan wanneer iemand, nadat hij is uitgevallen, drie weken werkt en vervolgens opnieuw uitvalt. Daarom kun je beter wat rustiger, maar gestaag, opbouwen

Hoe ziet jouw organisatie uit in 2020 - toch zeker messcherp?

Messcherp. Met 1 doel: scoren en winnen. 1 hoofdteam 11 basisplaatsen 1 hoofdtrainer met staf. Gretige reservespelers die azen op die basisplaats Speel je goed? Contractverlenging. Speel je niet goed? Krijg je De Boer in je nek. Teamoptimalisatie is

Draaglast en draagkracht bij medewerkers

Hoe kan mijn medewerker met stressklachten aan het werk gaan ? Herstel de balans in de draaglast en draagkracht bij medewerkers! Vaak leg ik het aan mijn cliënten als volgt uit: Wanneer er te veel stress in je leven is, ga je merken dat je langzaam het

Hoe jouw baas iedere dag je werk tot een hel maakt, zelfs al geef je 110%

“Waar zijn de projectresultaten” “Heb je die klanten al nagebeld?” “Zijn de 5 offertes dit weekend verstuurd?” Met een blik vol onverschilligheid krijg ik de volgende lading werk toegegooid. Het is maandagochtend, 0800h. Koffie heb ik nog niet geroken

De ziekmelding, het telefoon gesprek en wat je zeker moet vragen en wat vooral niet.

De ziekmelding, het telefoon gesprek en wat je moet vragen en wat niet. Je medewerker meldt zich ziek. Te vaak hoor ik: “hé wat vervelend voor je, bel je me wanneer je weer beter bent?” Niks mis mee om begrip te tonen, maar zo maak je het wel erg makkelijk

Word je gepest op werk?

De school als hel Dat is Bint, 1934. (Voor de niet-literatuurvasten onder ons: Bint is een roman van F. Bordewijk, waarin leraar Bint zijn school met stalen tucht leidt.) Een school met een streng systeem om leerlingen te laten gehoorzamen. De geur van

Het spel van je ziek melden

Het spel van je ziek melden. Je medewerker is ziek! Verkouden, grieperig, snotterig, hoofdpijn en andere veel voorkomende vage klachten. En jawel het is niet de eerste keer dit jaar. Je wordt gebeld door je medewerker: “ ik kan niet komen vandaag, ik

Ik ben het niet eens met de bedrijfsarts mag dit advies negeren?

Ik ben het niet eens met het advies van onze bedrijfsarts! En nu? Geen probleem. Je kunt, wanneer je goede redenen hebt, in overleg met je medewerker afwijken van het advies van de bedrijfsarts. Het is namelijk een advies! Maar pas op, als je dit doet

Hoe ontwikkel je organisatiespeed - en blaas je je concurrent weg?

Tuurlijk mag het niet. Jij weet het, ik weet het. Maar ja, de kick, hè? De A6 is leeg. Ik druk het gaspedaal dieper in. 225 km/uur. De bomen schieten voorbij. Met een grijns ga ik nóg wat harder. The need for speed. Organisaties hebben dat ook . Wat

Wat kan het paard je leren over zeurende klanten?

Woensdagochtend. Shit. Niet dat je weer om 7 uur op moet, maar die zeurende klanten. Elly wordt er moedeloos van. Ze is interieurdesigner. Bij een nieuwe opdracht begint ze met lood in de schoenen. Alle energie en creativiteit verdwijnen als donderslag

Hoe ik een organisatie graag zie

Daar kan ik heel kort over zijn: Star Trek Enterprise. Roddenberry bedacht een utopische toekomstwereld, waarin een verenigde Aarde de meeste moderne wereldproblemen heeft opgelost: vervuiling, honger, armoede en conflicten tussen mensen onderling behoren

Mijn personeel doet niet wat er moet gebeuren

“We wensen u veel personeel!” “Net nu op het drukste moment meldt mijn enige medewerker zich zomaar ff ziek; dat kost mij omzet.” “Waarom begrijpen ze niet dat ze de omgeving bij de klant schoon moeten achterlaten, dat hoort bij klantvriendelijkheid”

Hoe hangen kritisch denken en drijfveren samen?

Het bruist van de berichten over ontwikkelingen, nieuwe concepten, producten en dienstverlening. Het ene bericht is nog amper bij u beland, u denkt beslist na over wat de impact of het voordeel voor uw organisatie kan zijn, of het volgende item dient

De actuele organisatievorm

Ik kwam een tweet tegen van Mandy Dikkerboom over duurzame organisatieverandering: 5 keuzes voor duurzame organisatieverandering https://t.co/KPSTz5FmqN — Mandy Dikkerboom (@dehrfactor) 23 juli 2015 In deze tweet wordt verwezen naar een blog dat is geschreven

Basisvertrouwen de pijler in samenwerkingen

Waarom vertrouwen? President Reagan van de USA (’84-’87) had zijn motto: ” Trust, but verify!”. Prof. P.P. Groenewegen schreef in 2007 al dat vertrouwen de smeerolie in een goed functionerende zorg is. Op een OK (operatiekamer) is het hebben van wederzijds

Psychische klachten bij je medewerkers. Wat doe je nog zelf en wanneer verwijs je door?

Psychische klachten bij je medewerkers. Wat doe je nog zelf en wanneer verwijs je door? En naar wie? W at je zelf kan doen als leidinggevende hangt af van de oorzaken van de psychische klachten . Ligt de oorzaak voornamelijk op het werk ? Dat is mooi

2 standaard antwoorden die elke leidinggevende moet kennen!

1. ...maar mijn huisarts zegt dat ik het 14 dagen rustig aan moet doen! Of nog erger: van de huisarts moet ik 14 dagen thuis blijven. Tja wat zeg je dan? Ga je als leidinggevende tegen een advies van een huisarts in? Niet verstandig want je zet gelijk

Welke tools heb je als leidinggevende om met psychische klachten om te gaan?

Welke tools heb je als leidinggevende om met psychische klachten om te gaan? Wanneer één van je medewerkers last heeft van psychische klachten, dan wil je natuurlijk weten wat je kunt doen om je medewerker weer in de gezonde flow te krijgen. De volgende

Hoe voer je een werkgesprek met jouw medewerkers?

Veel leidinggevenden voeren gesprekken met hun medewerkers ‘uit de losse pols’. Misschien jij ook wel? Tijdens het werkgesprek wordt de voortgang van het werk van jouw medewerker aan de orde gesteld. En daarmee ligt vrijblijvendheid op de loer. Soms

Vergroot de zelfstandigheid van jouw medewerker

Herken je deze situatie? Je bent eindelijk eens aan de slag met het schrijven van een belangrijk rapport. Je bent goed op dreef! Dan verschijnt er plotseling een hoofd om de deur. Het is een medewerker: “Mag ik je eventjes storen?”. Vanzelfsprekend antwoord

Comfortzone en spicy stuff

“Blijf toch lekker in je comfortzone!” is de overtuigende stellingname van Richard Engelfriet in zijn opiniestuk op Nuzakelijk.nl . En ja, de extreme situaties die hij noemt nodigen niet echt uit om de grenzen van je comfortzone op te zoeken en zijn

De oorzaken van stress aanpakken

De oorzaken van s tress aanpakken. Om van stress en stress klachten af te komen, is het handig om te bekijken waar de klachten vandaan komen. Dus wat zijn de oorzaken van stress? In de gesprekken die ik heb met gestreste mensen, kijk ik altijd naar 3

Breng jouw organisatie ook in topconditie

Goede teams zijn niet alleen goed omdat ze een keertje leuk hebben gespeeld, ze zijn goed omdat ze goed willen zijn. Ze zijn fysiek en mentaal in topconditie en gaan voor het hoogst haalbare resultaat. Maandag 23 juni zagen we het Nederlands elftal met

Waardoor ontstaan psychische klachten?

Psychische klachten kunnen door meerdere factoren ontstaan. Formeel zijn psychische klachten het gevolg van een psychiatrische stoornis . Gelukkig hebben niet veel medewerkers hier last van. In de praktijk heb je als leidinggevende vaker te maken met

Wat zijn psychische klachten?

Wat zijn psychische klachten? Als je kijkt naar de definitie van psychische klachten, dan zegt Van Dale: Psychisch: geestelijk, niet lichamelijk klachten: Hoorbare uitingen van droefheid of pijn. Dus een geestelijke hoorbare uiting van droefheid of pijn

Hoe voorkom ik psychische klachten bij mijn medewerkers?

Hoe voorkom ik psychische klachten bij mijn medewerkers? Dit is ongeveer de meest gestelde vraag die ik als bedrijfsmaatschappelijk werker krijg. Als je weet hoe je psychische klachten kan voorkomen, scheelt je dat de helft in je ziekmeldingen! Maar

Help, ik geef leiding!

Bij leiding geven gaat het om het boeken van resultaten. En als leidinggevende doe je dat samen. Bij leiding geven staat de medewerker centraal die aan jouw zorgen is toevertrouwd. Het komt er maar net op aan hoe jij hem of haar aanstuurt en begeleid

Hoe ga je als leidinggevende in gesprek met medewerkers met psychische klachten?

Hoe ga je als leidinggevende in gesprek met medewerkers met psychische klachten? Wanneer je psychische klachten bij je medewerkers herkent is het belangrijk dat je het gesprek aan gaat. Actie is hierbij altijd beter dan afwachten! Hoe sneller je als

Hoe herken ik psychische klachten op de werkvloer?

Van veel leidinggevenden krijg ik vaak de volgende vraag: "Hoe kan ik psychische klachten vroegtijdig herkennen bij mijn medewerkers?" In het vorige artikel schreef ik over wat je als leidinggevende kunt doen met psychische klachten en nu wil ik vooral

Wat kun je doen wanneer één van je medewerkers zich ziek meldt vanwege psychische klachten?

Wat kun je doen wanneer één van je medewerkers zich ziek meldt vanwege psychische klachten ? Uit een onderzoek van vorig jaar bleek dat 50 % van de mensen die in de zorgsector uitvallen, uitvallen op basis van stress gerelateerde (psychische) klachten

Het mentale aspect van het ondernemerschap is sterk onderbelicht.

Er wordt ontzettend veel geschreven over het opstarten van ondernemingen , ondernemingsplannen , marketing , over hoe teamwork moet worden bevorderd, etc., maar over het misschien wel moeilijkste aspect van het ondernemerschap, het mentale, is niet veel

Hoeveel kost stress uw bedrijf?

De ziektekosten die terug te voeren zijn op stressaandoeningen zijn de laatste jaren enorm toegenomen. In een aantal beroepen is wel 60% van het ziekteverzuim te wijten aan dit fenomeen! Naast deze direct aanwijsbare kosten, zijn er ook nog de versluierde

Spaar tijd en geld met het 80/20 principe

Pareto Het 80/20 principe, ook wel genoemd het Paretoprincipe naar de gelijknamige econoom uit de 19e eeuw, gaat ervan uit dat 20% van de oorzaken in de regel 80% van de resultaten oplevert. Pareto struikelde toevallig over deze relatie tijdens een onderzoek

© Multiraedt 2024